Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title ÑÂÀÄÜÁÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÂÀÄÜÁÛ, ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ - ñâàäåáíûé ïîðòàë WeddingClub.org - âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû îíëàéí - ñâàäüáà 2012. Êèåâ è Ìîñêâà
description Ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü â êîòîðîé åñòü âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû: îò áîëüøîãî âûáîðà òàìàäû äî ãàðàíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëà áóäóùåãî ðåáåíêà, à òàêæå ìîæíî óçíàòü îáÿçàííîñòè ëþáÿùèõ æåíû è ìóæà. Âûáðàòü è çàêàçàòü ñâàäåáíîãî ôîòîãðàôà èëè âèäåîîïåðàòîðà.
url Open (new window) | https://weddingclub.org/
type link
tags
Array
(
  [0] => Ñâàäüáà
  [1] => îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû
  [2] => ëþáîâü
  [3] => ñâàäåáíûå óñëóãè
  [4] => âñå äëÿ ñâàäüáû
  [5] => ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü
  [6] => ñâàäüáà êèåâ
  [7] => áåñïëàòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû
  [8] => ñâàäåáíûé ïîðòàë
)
image
Open (new window) | https://weddingclub.org/img/logo.gif
imageWidth 189
imageHeight 202
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/logo.gif
      [width] => 189
      [height] => 202
      [size] => 38178
      [mime] => image/gif
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/people.gif
      [width] => 238
      [height] => 216
      [size] => 51408
      [mime] => image/gif
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/house.gif
      [width] => 11
      [height] => 10
      [size] => 110
      [mime] => image/gif
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
      [width] => 1
      [height] => 10
      [size] => 10
      [mime] => image/gif
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/map.gif
      [width] => 11
      [height] => 10
      [size] => 110
      [mime] => image/gif
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/ru.gif
      [width] => 33
      [height] => 19
      [size] => 627
      [mime] => image/gif
    )

  [6] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/ua0.gif
      [width] => 33
      [height] => 19
      [size] => 627
      [mime] => image/gif
    )

  [7] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/img/en0.gif
      [width] => 33
      [height] => 19
      [size] => 627
      [mime] => image/gif
    )

)
code
feeds
width
height
aspectRatio
authorName Sergiy Shcherbyna
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://weddingclub.org/favicon.ico
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://weddingclub.org/favicon.ico
      [width] => 16
      [height] => 16
      [size] => 256
      [mime] => image/x-icon
    )

)
providerName weddingclub
providerUrl Open (new window) | https://weddingclub.org
publishedTime
license Open (new window) | Sergiy Shcherbyna

oembed provider

No data collected

opengraph provider

No data collected

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

No data collected

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title ÑÂÀÄÜÁÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÂÀÄÜÁÛ, ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ - ñâàäåáíûé ïîðòàë WeddingClub.org - âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû îíëàéí - ñâàäüáà 2012. Êèåâ è Ìîñêâà
html.description Ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü â êîòîðîé åñòü âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû: îò áîëüøîãî âûáîðà òàìàäû äî ãàðàíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëà áóäóùåãî ðåáåíêà, à òàêæå ìîæíî óçíàòü îáÿçàííîñòè ëþáÿùèõ æåíû è ìóæà. Âûáðàòü è çàêàçàòü ñâàäåáíîãî ôîòîãðàôà èëè âèäåîîïåðàòîðà.
html.tags
Array
(
  [0] => Ñâàäüáà
  [1] => îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû
  [2] => ëþáîâü
  [3] => ñâàäåáíûå óñëóãè
  [4] => âñå äëÿ ñâàäüáû
  [5] => ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü
  [6] => ñâàäüáà êèåâ
  [7] => áåñïëàòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû
  [8] => ñâàäåáíûé ïîðòàë
)
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://weddingclub.org/img/logo.gif
  [1] => https://weddingclub.org/img/people.gif
  [2] => https://weddingclub.org/includes/digitlog.php?sid
  [3] => https://weddingclub.org/img/house.gif
  [4] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
  [5] => https://weddingclub.org/img/map.gif
  [6] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
  [7] => https://weddingclub.org/img/ru.gif
  [8] => https://weddingclub.org/img/ua0.gif
  [9] => https://weddingclub.org/img/en0.gif
)
html.authorName Sergiy Shcherbyna
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://weddingclub.org/favicon.ico
)
html.license Open (new window) | Sergiy Shcherbyna
All data collected
Array
(
  [stylesheet] => /css/dt.css
  [icons] => Array
    (
      [0] => favicon.ico
    )

  [content-type] => text/html; charset=windows-1251
  [description] => Ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü â êîòîðîé åñòü âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû: îò áîëüøîãî âûáîðà òàìàäû äî ãàðàíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëà áóäóùåãî ðåáåíêà, à òàêæå ìîæíî óçíàòü îáÿçàííîñòè ëþáÿùèõ æåíû è ìóæà. Âûáðàòü è çàêàçàòü ñâàäåáíîãî ôîòîãðàôà èëè âèäåîîïåðàòîðà.
  [keywords] => Ñâàäüáà, îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû, ëþáîâü, ñâàäåáíûå óñëóãè, âñå äëÿ ñâàäüáû, ñâàäåáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü, ñâàäüáà êèåâ, áåñïëàòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû, ñâàäåáíûé ïîðòàë
  [author] => Sergiy Shcherbyna
  [subject] => wedding, ñâàäüáà, âåñ³ëëÿ
  [classification] => ñâàäåáíûé ïîðòàë, èëè âñå äëÿ ñâàäüáû
  [geography] => Europe
  [language] => ru
  [expires] => never
  [copyright] => Sergiy Shcherbyna
  [publisher] => Sergiy Shcherbyna
  [revisit-after] => 1 Days
  [distribution] => Global
  [robots] => index, follow
  [imagetoolbar] => no
  [pragma] => no-cache
  [zipcode] => 02225
  [city] => Kyiv
  [country] => Ukraine
  [mssmarttagspreventparsing] => TRUE
  [cache-control] => no-cache, must-revalidate
  [rp51a5ebdd017f4c5abeeded723afb5e1a] => 9fd6982bf0dfd4ef9573bdbcf110a998
  [images] => Array
    (
      [0] => https://weddingclub.org/img/logo.gif
      [1] => https://weddingclub.org/img/people.gif
      [2] => https://weddingclub.org/includes/digitlog.php?sid
      [3] => https://weddingclub.org/img/house.gif
      [4] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
      [5] => https://weddingclub.org/img/map.gif
      [6] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
      [7] => https://weddingclub.org/img/ru.gif
      [8] => https://weddingclub.org/img/ua0.gif
      [9] => https://weddingclub.org/img/en0.gif
      [10] => https://weddingclub.org/img/no_image_small.gif
      [11] => https://weddingclub.org/images/user_images/01-2016/wed_uimages.1452249316.1.s.jpg
      [12] => https://weddingclub.org/images/user_images/12-2015/wed_uimages.1451339847.1.s.jpg
      [13] => https://weddingclub.org/images/user_images/12-2015/wed_uimages.1451303140.1.s.jpg
      [14] => https://weddingclub.org/images/user_images/12-2015/wed_uimages.1449905210.1.s.jpg
      [15] => https://weddingclub.org/images/user_images/11-2015/wed_uimages.1448915394.1.s.jpg
      [16] => https://weddingclub.org/images/user_images/11-2015/wed_uimages.1447603525.1.s.jpg
      [17] => https://weddingclub.org/images/user_images/09-2015/wed_uimages.1442846027.1.s.jpg
      [18] => https://weddingclub.org/images/wed_news.1360249943.1.s.jpg
      [19] => https://weddingclub.org/images/wed_news.1358511285.1.s.jpg
      [20] => https://weddingclub.org/images/wed_news.1347454252.1.s.jpg
      [21] => https://weddingclub.org/images/wed_news.1345204455.1.s.jpg
      [22] => https://weddingclub.org/images/wed_news.1330943746.1.s.jpg
    )

  [title] => ÑÂÀÄÜÁÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÂÀÄÜÁÛ, ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ - ñâàäåáíûé ïîðòàë WeddingClub.org - âñå äëÿ áåñïëàòíîé îðãàíèçàöèè ñâàäüáû îíëàéí - ñâàäüáà 2012. Êèåâ è Ìîñêâà
)

Http requests

https://weddingclub.org/
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [content-type] => text/html
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 19:13:37 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-encoding] => gzip
  [vary] => Accept-Encoding
  [content-length] => 11364
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/
  [content_type] => text/html
  [http_code] => 200
  [header_size] => 472
  [request_size] => 117
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.443689
  [namelookup_time] => 0.124788
  [connect_time] => 0.226531
  [pretransfer_time] => 0.339336
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 11364
  [speed_download] => 25652
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 11364
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.442764
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49212
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/logo.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:33:12 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 12538
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/logo.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 504
  [request_size] => 133
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.372476
  [namelookup_time] => 2.3E-5
  [connect_time] => 0.15625
  [pretransfer_time] => 0.268546
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 864
  [speed_download] => 2322
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 12538
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.372328
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49216
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/people.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:33:10 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 35003
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/people.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 504
  [request_size] => 135
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.376693
  [namelookup_time] => 8.0E-6
  [connect_time] => 0.162611
  [pretransfer_time] => 0.27367
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 864
  [speed_download] => 2297
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 35003
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.376607
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49218
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/house.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:10:44 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 78
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/house.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 501
  [request_size] => 134
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.331917
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.112061
  [pretransfer_time] => 0.227071
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 78
  [speed_download] => 235
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 78
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.331829
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49222
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/vr.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:10:44 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 51
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/vr.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 501
  [request_size] => 131
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.340754
  [namelookup_time] => 5.0E-6
  [connect_time] => 0.120559
  [pretransfer_time] => 0.234928
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 51
  [speed_download] => 150
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 51
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.34068
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49224
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/map.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:33:04 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 77
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/map.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 501
  [request_size] => 132
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.342084
  [namelookup_time] => 5.0E-6
  [connect_time] => 0.127416
  [pretransfer_time] => 0.239632
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 77
  [speed_download] => 225
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 77
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.34203
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49226
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/ru.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:33:02 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 149
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/ru.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 502
  [request_size] => 131
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.351664
  [namelookup_time] => 5.0E-6
  [connect_time] => 0.135475
  [pretransfer_time] => 0.247973
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 149
  [speed_download] => 424
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 149
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.351594
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49228
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/ua0.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:10:42 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 892
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/ua0.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 502
  [request_size] => 132
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.357247
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.142326
  [pretransfer_time] => 0.254134
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 866
  [speed_download] => 2425
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 892
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.357183
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49230
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/img/en0.gif
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Mon, 22 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [content-type] => image/gif
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:10:42 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 155
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/img/en0.gif
  [content_type] => image/gif
  [http_code] => 200
  [header_size] => 502
  [request_size] => 132
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.374289
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.149203
  [pretransfer_time] => 0.265771
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 155
  [speed_download] => 414
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 155
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.374165
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49232
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://weddingclub.org/favicon.ico
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [content-type] => image/x-icon
  [last-modified] => Wed, 22 Jun 2022 14:33:02 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 1148
  [date] => Mon, 15 Aug 2022 10:35:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://weddingclub.org/favicon.ico
  [content_type] => image/x-icon
  [http_code] => 200
  [header_size] => 427
  [request_size] => 132
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.33136
  [namelookup_time] => 2.3E-5
  [connect_time] => 0.100178
  [pretransfer_time] => 0.229541
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 941
  [speed_download] => 2842
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1148
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.331215
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 104.152.168.21
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 49234
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          							<!--googleoff: all--><!--googleon: all--><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<title>  , -  WeddingClub.org -    - 2012.  </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="description" content="     :     ,     .    ." />
<meta name="keywords" content=", , , ,  ,  , ,  , " />
<META NAME="Author" CONTENT="Sergiy Shcherbyna">
<META NAME="Subject" CONTENT="wedding, , ">
<META NAME="Classification" CONTENT=" ,  ">
<META NAME="Geography" CONTENT="Europe">
<META NAME="Language" CONTENT="ru">
<META NAME="Expires" CONTENT="never">
<META NAME="Copyright" CONTENT="Sergiy Shcherbyna">
<META NAME="Publisher" CONTENT="Sergiy Shcherbyna">
<META NAME="Revisit-After" CONTENT="1 Days">
<META NAME="Distribution" CONTENT="Global">
<META NAME="Robots" CONTENT="all">
<META HTTP-EQUIV="imagetoolbar" CONTENT="no">
<META http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<META NAME="zipcode" content="02225">
<META NAME="city" content="Kyiv">
<META NAME="country" content="Ukraine">
<META NAME="MSSmartTagsPreventParsing" content="TRUE">
<META http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate">
<META http-equiv="Robots" content="index, follow">
<link href="/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/css/dt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/ie.css" /><![endif]-->
<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
<script type="text/javascript" src="/includes/js/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/includes/js/jDatepicker.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/includes/js/jUploader.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/includes/js/functions.js"></script>
</head>
<body>
<input type="hidden" id="lang" value="ru">

<div id="page">
  <!--head-->
  <div class="head">
  <div class="head_r">
  <div class="head_l">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_lh">
    <tr>
      <td class="logo">
        
<a href="/"><img src="img/logo.gif" alt="   WeddingClub.org" /></a>

      </td>
      <td align="right"><img src="img/people.gif" /></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="width:470px; float:right;">
      <div class="h_ban"></div><br />
      <div class="login">
<form action="/" method="post">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="aut">
<tr>
	<td class="l"><br /><br />
	<a href="registration.htm?usertype=2"> </a><br />
	<a href="registration.htm?usertype=1"> </a><br />
	<a href="passrecovery.htm"> ?</a>
	</td>
	<td class="r">
	<div style="margin-top:-5px; margin-bottom:3px; font-size:12px;" class="message"></div>
	<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="aut2">
	<tr>
		<td>E-mail:</td>
		<td colspan="2"><input type="text" class="log_i" name="user_login" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>:</td>
		<td colspan="2"><input type="password" class="log_i" name="user_passwd" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><img src="includes/digitlog.php?sid="></td>
		<td><input type="text" class="log_i" name="log_sx_code" style="width:35px;"></td>
		<td width="70"><input type="submit" name="login_to_site_x" value="" class="buttons" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><span style="font-weight:normal; color:#900; ">  </span></td>
	</tr>
	</table>
	</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
    </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <!--head end-->
  <div class="t_line">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_l">
    <tr>
      <td class="t_h">  </td>
    
      <td class="ic"><a href="/"><img src="img/house.gif" /></a></td>
      <td align="center"><img src="img/vr.gif" /></td>
      <td class="ic"><a href="/sitemap.htm"><img src="img/map.gif" /></a></td>
      <td align="center"><img src="img/vr.gif" /></td>
      <td class="ic2"><a href="mailto:noreply@weddingclub.org"><img src="img/mail.gif" /></a></td>
			
      <td class="lang"><img src="img/ru.gif" alt="ru"></td>
			
      <td class="lang"><a href="/ua/"><img src="img/ua0.gif" alt="ua"></a></td>
			
      <td class="lang"><a href="/en/"><img src="img/en0.gif" alt="en"></a></td>
			
      <td style="width:240px; height:20px;">
      <form action="search.htm" method="get">
        <input type="text" name="q" class="buttons" style="width:160px;" />
        <input type="submit" value="" class="buttons" style="width:70px;" />
      </form>
      </td>
      <td></td>
    </tr>
    </table>
  </div>
  
  <div class="menu">
  <div class="menu_l">
  <div class="menu_r">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_menu" align="center">
    <tr>
      <td><a href="/"></a></td>
      <td><a href="/catalog.htm"> </a></td>
      <td><a href="/shop.htm"></a></td>
      <td><a href="/useful.htm"></a></td>
      <td><a href="/dating.htm"></a></td>
      <td><a href="/creative.htm"></a></td>
      <td><a href="/konkurs.htm"></a></td>
      <td><a href="/tender.htm"></a></td>
      <td><a href="/top.htm"> 100</a></td>
      <td><a href="/advert.htm"></a></td>
      <td><a href="/help.htm"></a></td>
      <td class="not"><a href="/contacts.htm"></a></td>
    </tr>
    </table>
  </div>
  </div>
  </div>
  
  <div class="m_line">
    <div class="l"></div>
    <div class="r"></div>
  </div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="main">
  <tr>
    <td class="l">

<div class="l_m"><div class="l_m_img"><div class="l_m_h"> </div></div></div>
<div class="best_g" style="margin-bottom:10px"><a href="konkurs_N3.htm"><img src="img/no_image_small.gif" /></a>
<div class="name"><a href="profile_N10.htm">. Ը</a></div>
<span class="vote">: 1</span><br />
<a href="konkurs_N3.htm"> </a>
</div>

<div class="l_m">
	<div class="l_m_img">
  	<div class="l_m_h"><a href="catalog_rub2.htm" style="color:#724262;" alt="   " title="   "> 7 </a></div>
	</div>
</div>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_li">
<tr><td><a href="profile_N1059.htm">  &#9733;&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2407.htm">, ,  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2304.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2795.htm">,  , , </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2095.htm">,  d:-))</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2098.htm"> . , , .</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1163.htm"> Roma&Ilona!</a></td></tr>

</table>

<div class="l_m2"><div class="l_m_h2"><a href="catalog_rub3.htm" style="color:#724262;" alt="  , , " title="  , , "> 7 </a></div></div>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_li">
<tr><td><a href="profile_N4.htm"> /  Full HD / 16 .  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1260.htm">MPstudio </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N990.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1251.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1198.htm">BK-VIDEO  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2102.htm"> ,  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N10.htm"> .  Ը,     -  </a></td></tr>

</table>

<div class="l_m2"><div class="l_m_h2"><a href="catalog_rub4.htm" style="color:#724262;" alt="   " title="   "> 7 </a></div></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_li">
<tr><td><a href="profile_N2698.htm">  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2288.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1972.htm">Vitalina</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2428.htm">  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N780.htm"> - </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1987.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2965.htm"> </a></td></tr>

</table>

<div class="l_m2"><div class="l_m_h2"> </div></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="new_on_site">
<tr><td><a href="profile_N3405.htm"><img src="images/user_images/01-2016/wed_uimages.1452249316.1.s.jpg" alt="  ." width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3405.htm">  .</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3404.htm"><img src="images/user_images/12-2015/wed_uimages.1451339847.1.s.jpg" alt=",  " width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3404.htm">,  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3403.htm"><img src="images/user_images/12-2015/wed_uimages.1451303140.1.s.jpg" alt="limoPullman" width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3403.htm">limoPullman</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3402.htm"><img src="images/user_images/12-2015/wed_uimages.1449905210.1.s.jpg" alt="  " width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3402.htm">  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3401.htm"><img src="images/user_images/11-2015/wed_uimages.1448915394.1.s.jpg" alt=", " width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3401.htm">, </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3399.htm"><img src="images/user_images/11-2015/wed_uimages.1447603525.1.s.jpg" alt="Oreststudio" width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3399.htm">Oreststudio</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N3397.htm"><img src="images/user_images/09-2015/wed_uimages.1442846027.1.s.jpg" alt="  " width="50" /></a></td>
<td><a href="profile_N3397.htm">  </a></td></tr>

</table>

<div class="l_m2"><div class="l_m_h2"> </div></div>
<div class="r_tend"><span class="r_th"><div class="tags"><A href="tags.htm?t= " style="font-size:13px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t=  " style="font-size:11px;">  </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:15px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:12px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t=" style="font-size:12px;"></A>, 
<A href="tags.htm?t=" style="font-size:10px;"></A>, 
<A href="tags.htm?t=.. " style="font-size:14px;">.. </A>, 
<A href="tags.htm?t=!   !" style="font-size:13px;">!   !</A>, 
<A href="tags.htm?t=  " style="font-size:12px;">  </A>, 
<A href="tags.htm?t= Dolce Vita" style="font-size:16px;"> Dolce Vita</A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:10px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:15px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:11px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:14px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t=  " style="font-size:13px;">  </A>, 
<A href="tags.htm?t=   " style="font-size:11px;">   </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:12px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t=" style="font-size:11px;"></A>, 
<A href="tags.htm?t=  " style="font-size:16px;">  </A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:15px;"> </A>, 
<A href="tags.htm?t=" style="font-size:12px;"></A>, 
<A href="tags.htm?t= " style="font-size:10px;"> </A>, 
</div></span></div>
<div class="l_m2"><div class="l_m_h2"></div></div>
<br />
<div class="l_tend"><span class="l_th"></span></div>

<div class="go">
</div>
</td>
  <!--content-->
  <td class="content"><h1 class="h1">     </h1>
<div class="c_txt"><p>WeddingClub &ndash;    ,    .   <strong>, ,   &nbsp;</strong>&nbsp; ,   <strong> </strong>. WeddingClub  ,   ,  <a href="http://www.weddingclub.org/catalog.htm"><strong> </strong></a>.&nbsp;     , ,   .    ,  &hellip; WeddingClub     . &nbsp;<strong>&nbsp;</strong> ,  </p>
<h3> Weddingclub ?</h3>
<p><strong> WeddingClub  ,      .   ,    ,   . ,     </strong><a href="http://weddingclub.org/registration.htm?usertype=1"><strong> </strong></a><strong> </strong><a href="http://weddingclub.org/profile_N8.htm"><strong>  </strong></a><strong>,    ,  , </strong><a href="http://weddingclub.org/profile_N48_photo.htm"><strong> </strong></a><strong>, </strong><a href="http://weddingclub.org/profile_N191_video.htm"><strong></strong></a><strong>,   () ,    </strong><a href="http://weddingclub.org/profile_N48_wall.htm"><strong></strong></a><strong>. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>   </strong><a href="http://weddingclub.org/useful.htm"><strong> </strong></a><strong>, :  , ,  , &nbsp;  , ,  (),  ,  </strong><a href="http://weddingclub.org/shop_rub6.htm"><strong> </strong></a><strong>&nbsp;   ,  &nbsp;  &nbsp; ,  ,      ,   ,   ,   ,   ,    . </strong></p>
<h3><strong> &nbsp;Weddingclub&nbsp;,  ?</strong></h3>
<p>  Weddingclub -  ,   <a href="http://weddingclub.org/advert.htm"> </a>, ,  .    <a href="http://weddingclub.org/registration.htm?usertype=2">   </a>,   <a href="http://weddingclub.org/profile_N4_photo.htm"></a> <a href="http://weddingclub.org/profile_N4_video.htm"></a>  ,      .      ,     .&nbsp;   &nbsp;Weddingclub -    ,   .   &nbsp;  ,   <a href="http://weddingclub.org/advert.htm">  </a>,  <a href="http://weddingclub.org/baraholka.htm"></a> ,  <a href="http://weddingclub.org/profile_groups.htm"> </a>.</p>
<h3><strong>   Weddingclub</strong></h3>
<p><strong>       , ?&nbsp;    - Weddingclub,  &nbsp;   Weddingclub&nbsp; ,  .&nbsp; </strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>  &nbsp; - </strong>   </h1>
<p>&nbsp;&lt;!-- d5b63fc15756a930 --&gt;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<div class="hr_c"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="5" class="c_t1" align="center">
<tr>
	<td colspan="2"><div align="center"></div></td></tr><tr><td></td>
	<td></td>
</tr>
</table>
<div class="c_h"><div class="c_stat"><a href="useart.htm"><h2>  </h2></a></div></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N559.htm"> </a></div>
<div class="stst_txt">    , .  &laquo;&raquo;    .      ,     ,  . ,      .  ,    .   ,  ,    ,  . // <span class="stat_d">29.03.2015</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N556.htm">   </a></div>
<div class="stst_txt">      .     ... // <span class="stat_d">21.12.2014</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N555.htm">  </a></div>
<div class="stst_txt">        ... // <span class="stat_d">21.12.2014</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N553.htm">  </a></div>
<div class="stst_txt"> // <span class="stat_d">13.05.2014</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N552.htm">  </a></div>
<div class="stst_txt"><br />
,  ,    &ndash; .    ,         . ,  ,    . // <span class="stat_d">13.05.2014</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<div class="stat_h"><a href="useart_N551.htm"> </a></div>
<div class="stst_txt">    ,   .  ,  ,    ,   ,   .  ,   ,    ,   . // <span class="stat_d">13.05.2014</span></div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

</div>
<div class="hr_c"></div>
<a href="useart.htm" class="news_h" style="margin-left:14px;"> </a>
<div class="hr_c"></div>
<center></center>
<div class="c_h"><div class="c_news"><a href="news.htm"><h2> </h2></a></div></div>

<div class="c_txt">

<div class="news_d"><span class="t10">05.02.2015 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N557.htm">  2015</a></div>
<div class="news_txt">
      2015 &mdash; 2016 ,    Science Po . </div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<a href="useart_N172.htm"><img src="images/wed_news.1360249943.1.s.jpg" alt="  Wedding Trends-2013" style="float:left; margin:10px 10px 5px 0; width:70px;" /></a>
<div class="news_d"><span class="t10">07.02.2013 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N172.htm">  Wedding Trends-2013</a></div>
<div class="news_txt">
Wedding trends &ndash;  ,     ,     .    : , - ,   , ,  ,   , , , , , -  </div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<a href="useart_N171.htm"><img src="images/wed_news.1358511285.1.s.jpg" alt=" !!!" style="float:left; margin:10px 10px 5px 0; width:70px;" /></a>
<div class="news_d"><span class="t10">18.01.2013 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N171.htm"> !!!</a></div>
<div class="news_txt">
11-14 2013     ,   &mdash;   &laquo; &amp; &raquo;.</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<a href="useart_N168.htm"><img src="images/wed_news.1347454252.1.s.jpg" alt="  30  " style="float:left; margin:10px 10px 5px 0; width:70px;" /></a>
<div class="news_d"><span class="t10">12.09.2012 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N168.htm">  30  </a></div>
<div class="news_txt">
   35 ,    &quot;&quot;. 30     ,  23  .    .</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<a href="useart_N166.htm"><img src="images/wed_news.1345204455.1.s.jpg" alt="   " style="float:left; margin:10px 10px 5px 0; width:70px;" /></a>
<div class="news_d"><span class="t10">17.08.2012 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N166.htm">   </a></div>
<div class="news_txt">
           .      2012 ,      .</div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="c_txt">
<a href="useart_N165.htm"><img src="images/wed_news.1330943746.1.s.jpg" alt="   ,  !" style="float:left; margin:10px 10px 5px 0; width:70px;" /></a>
<div class="news_d"><span class="t10">05.03.2012 </span> | </div>
<div class="news_h"><a href="news_N165.htm">   ,  !</a></div>
<div class="news_txt">
  ,    -   . <br />
      ,   ,  , - , , -, , , , ,  .&nbsp; <br />
    </div>
</div>
<div style="clear:both"></div>

<div class="hr_c"></div>
<a href="news.htm" class="news_h" style="margin-left:14px;"> </a>
<div class="hr_c"></div><br /><br /><center>

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9857706734728870";
/* wedding-down */
google_ad_slot = "2960639986";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<noindex>
<div>
<a href="https://twitter.com/share" rel="nofolow" class="twitter-share-button" data-url="http://weddingclub.org" data-text=" " data-via="WeddingclubORG" data- data-size="large" data-related="WeddingclubORG" data-hashtags="" data-dnt="true"></a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone></g:plusone>  <script type="text/javascript">
 window.___gcfg = {lang: 'ru'};

 (function() {
  var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
  po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
 })();
</script> 
<script type="text/javascript" src="http://userapi.com/js/api/openapi.js?49"></script>

<script type="text/javascript">
 VK.init({apiId: 2972430, onlyWidgets: true});
</script>


<div id="vk_like"></div>
<script type="text/javascript">
VK.Widgets.Like("vk_like", {type: "button"});
</script>
</div>  
</noindex>
</center><center><b> :</b><!--896425701024--></center></td>
  <!--end content-->
  <td class="r"><div id="small-backet"></div>


<div class="r_m">
<div class="r_m_img">
<div class="r_m_h"><a href="catalog_rub1.htm" style="color:#724262;" alt="   " title="   "> 7 </a></div>
</div>
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_li">
<tr><td><a href="profile_N388.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N390.htm">     </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1751.htm">- </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1414.htm">Vip Catering -  </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N265.htm"></a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N295.htm"> Royal Platinum</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N396.htm"> </a></td></tr>

</table>

<div class="r_m2"><div class="r_m_h2"><a href="catalog_rub18.htm" style="color:#724262;" alt="   " title="   "> 7 </a></div></div>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_li">
<tr><td><a href="profile_N1325.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1876.htm">Pan Wedding</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N753.htm"> Angels</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N607.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1308.htm">Weekend-group</a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N1570.htm"> </a></td></tr>
<tr><td><a href="profile_N2399.htm">Event Family</a></td></tr>

</table>

<br />

<div class="r_m2"><div class="r_m_h2"></div></div>
<div class="r_tend"><span class="r_th"></span></div>

<div class="go">
</div><!--34db1f59--><!--34db1f59--></td>
  </tr>
  </table>
  
  
  <div class="footer">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t_foot">
    <tr>
      <td class="l">WEDDING CLUB | www.weddingclub.org 2008-2016 |  .      ,  </td>
      <!--	Counters Begin	-->
      <td align="center">
      <p>   <a title="  " href="http://gooogle.kiev.ua/">gooogle.kiev.ua</a> -  </p>
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">
try { var yaCounter27837 = new Ya.Metrika({id:27837,
     webvisor:true,
     clickmap:true,
     trackLinks:true,
     accurateTrackBounce:true,
     ut:"noindex",type:1});
} catch(e) { }
</script> <noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/27837?ut=noindex?cnt-class=1" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>

<script language="JavaScript">
var ip = '#echo var="REMOTE_ADDR"';
alert(" IP "+ip);
window.defaultStatus = "Your IP address is "+ip;
document.write("<title>Your IP address is "+ip+"</title>";
</script>
<?php
echo 'Client ip: '. $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo 'Client port: '. $_SERVER['REMOTE_PORT'];
echo 'Client dns: '. $_SERVER['REMOTE_HOST'];
?>


      </td>
      <!--	Counters End	-->
      <td class="r">&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
  </div>
</div>
</body>
</html><meta name="rp51a5ebdd017f4c5abeeded723afb5e1a" content="9fd6982bf0dfd4ef9573bdbcf110a998" />