Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
description Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
url Open (new window) | https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
type rich
tags
image
Open (new window) | https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
imageWidth 2375
imageHeight 834
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
      [width] => 2375
      [height] => 834
      [size] => 1980750
      [mime] => image/jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png
      [width] => 262
      [height] => 53
      [size] => 13886
      [mime] => image/png
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png
      [width] => 104
      [height] => 104
      [size] => 10816
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png
      [width] => 104
      [height] => 104
      [size] => 10816
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-MEZO.jpg
      [width] => 1000
      [height] => 667
      [size] => 667000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg
      [width] => 1000
      [height] => 667
      [size] => 667000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
      [width] => 1000
      [height] => 667
      [size] => 667000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [7] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
      [width] => 1000
      [height] => 667
      [size] => 667000
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
Giới thiệu
<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Giới thiệu&#8221; &#8212; Doctor Mezo" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
feeds
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/feed/
  [1] => https://doctormezo.com.vn/comments/feed/
  [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-json/wp/v2/pages/11
)
width 600
height 338
aspectRatio 56.333
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/png
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/png
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png
      [width] => 192
      [height] => 192
      [size] => 36864
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
      [width] => 270
      [height] => 270
      [size] => 72900
      [mime] => image/png
    )

)
providerName Doctor Mezo
providerUrl Open (new window) | https://doctormezo.com.vn
publishedTime 2021-07-14T02:02:13+00:00
license

oembed provider

oembed.title Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
oembed.description Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
oembed.type rich
oembed.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
)
oembed.code
<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Giới thiệu&#8221; &#8212; Doctor Mezo" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
oembed.width 600
oembed.height 338
oembed.providerName Doctor Mezo
oembed.providerUrl Open (new window) | https://doctormezo.com.vn
All data collected
Array
(
  [version] => 1.0
  [provider_name] => Doctor Mezo
  [provider_url] => https://doctormezo.com.vn
  [title] => Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
  [type] => rich
  [width] => 600
  [height] => 338
  [html] => <blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Giới thiệu&#8221; &#8212; Doctor Mezo" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
  [description] => Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
  [thumbnail_url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
)

opengraph provider

opengraph.title Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
opengraph.description Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
opengraph.url Open (new window) | https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
opengraph.type link
opengraph.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
)
opengraph.providerName Doctor Mezo
opengraph.publishedTime 2021-07-14T02:02:13+00:00
All data collected
Array
(
  [locale] => vi_VN
  [type] => article
  [title] => Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
  [description] => Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
  [url] => https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
  [site_name] => Doctor Mezo
  [article:publisher] => https://www.facebook.com/duocsitruongngochuy
  [article:modified_time] => 2021-07-14T02:02:13+00:00
  [images] => Array
    (
      [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
    )

)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.type rich
All data collected
Array
(
  [card] => summary_large_image
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
html.description Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
html.url Open (new window) | https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
  [1] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png
  [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png
  [3] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png
  [4] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-MEZO.jpg
  [5] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg
  [6] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
  [7] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
  [8] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
  [9] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
)
html.feeds
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/feed/
  [1] => https://doctormezo.com.vn/comments/feed/
  [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-json/wp/v2/pages/11
)
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
  [1] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png
  [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png
  [3] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
)
html.publishedTime 2021-07-14T02:02:13+00:00
All data collected
Array
(
  [profile] => https://gmpg.org/xfn/11
  [preload] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2?5.7.0
  [canonical] => https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
  [dns-prefetch] => //c0.wp.com
  [preconnect] => https://fonts.gstatic.com
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://doctormezo.com.vn/feed/
      [1] => https://doctormezo.com.vn/comments/feed/
      [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-json/wp/v2/pages/11
    )

  [https://api.w.org/] => https://doctormezo.com.vn/wp-json/
  [edituri] => https://doctormezo.com.vn/xmlrpc.php?rsd
  [wlwmanifest] => https://doctormezo.com.vn/wp-includes/wlwmanifest.xml
  [shortlink] => https://doctormezo.com.vn/?p=11
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
      [1] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png
      [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png
      [3] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
    )

  [stylesheet] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/cache/min/1/14a7e0e28a4cfa82526900feaeb80ea9.css
  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [robots] => index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1
  [description] => Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
  [og:locale] => vi_VN
  [og:type] => article
  [og:title] => Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
  [og:description] => Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé.
  [og:url] => https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/
  [og:site_name] => Doctor Mezo
  [article:publisher] => https://www.facebook.com/duocsitruongngochuy
  [article:modified_time] => 2021-07-14T02:02:13+00:00
  [og:image] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
  [twitter:card] => summary_large_image
  [generator] => WordPress 5.8.1
  [jetpack-boost-ready] => true
  [position] => 1
  [dmca-site-verification] => NEcxSVVlVEZFaFh0WUUvZkphL0tIRmE3R2xKQitWWElNaEpFZnVWQjEwST01
  [images] => Array
    (
      [0] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
      [1] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png
      [2] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png
      [3] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png
      [4] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-MEZO.jpg
      [5] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg
      [6] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
      [7] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
      [8] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
      [9] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
      [10] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-TEMPSURE.jpg
      [11] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-tempsure.jpg
      [12] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-PICO.jpg
      [13] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-pico.jpg
      [14] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-THERMAGE.jpg
      [15] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-.jpg
      [16] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-THERMAGE.jpg
      [17] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/b%E1%BA%B0ng-visia.jpg
    )

  [title] => Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo
)

Http requests

https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:28 GMT
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8
  [transfer-encoding] => chunked
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Tue, 19 Oct 2021 03:52:45 GMT
  [strict-transport-security] => max-age=31536000
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 301
  [request_size] => 129
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 1.672504
  [namelookup_time] => 0.253212
  [connect_time] => 0.486457
  [pretransfer_time] => 0.739835
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 100908
  [speed_download] => 60351
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.206154
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43444
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdoctormezo.com.vn%2Fgioi-thieu%2F&format=json
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:30 GMT
  [content-type] => application/json; charset=UTF-8
  [transfer-encoding] => chunked
  [connection] => keep-alive
  [set-cookie] => PHPSESSID=97obl6qm85tkjcfbriqjjtj0jt; path=/
  [expires] => Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
  [cache-control] => no-store, no-cache, must-revalidate
  [pragma] => no-cache
  [x-robots-tag] => noindex
  [link] => <https://doctormezo.com.vn/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [access-control-expose-headers] => X-WP-Total, X-WP-TotalPages, Link
  [access-control-allow-headers] => Authorization, X-WP-Nonce, Content-Disposition, Content-MD5, Content-Type
  [allow] => GET
  [vary] => Origin
  [strict-transport-security] => max-age=31536000
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdoctormezo.com.vn%2Fgioi-thieu%2F&format=json
  [content_type] => application/json; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 706
  [request_size] => 207
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 1.439767
  [namelookup_time] => 2.3E-5
  [connect_time] => 0.238369
  [pretransfer_time] => 0.498694
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 2738
  [speed_download] => 1902
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.439478
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43448
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 175640
  [last-modified] => Wed, 16 Dec 2020 08:07:02 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5fd9c026-2ae18"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 324
  [request_size] => 239
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.948369
  [namelookup_time] => 3.2E-5
  [connect_time] => 0.270114
  [pretransfer_time] => 0.502983
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16060
  [speed_download] => 16940
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 175640
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.94827
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43452
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 2277
  [last-modified] => Tue, 12 May 2020 16:09:56 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ebaca54-8e5"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 319
  [request_size] => 209
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.755624
  [namelookup_time] => 1.8E-5
  [connect_time] => 0.277881
  [pretransfer_time] => 0.521267
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 2277
  [speed_download] => 3015
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 2277
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.755495
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43454
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 3201
  [last-modified] => Tue, 12 May 2020 17:06:15 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ebad787-c81"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 319
  [request_size] => 207
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.73558
  [namelookup_time] => 1.5E-5
  [connect_time] => 0.285951
  [pretransfer_time] => 0.515124
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 3201
  [speed_download] => 4355
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 3201
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.735456
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43456
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 2759
  [last-modified] => Tue, 12 May 2020 17:06:54 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ebad7ae-ac7"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 319
  [request_size] => 206
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.675026
  [namelookup_time] => 1.5E-5
  [connect_time] => 0.217427
  [pretransfer_time] => 0.455372
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 2759
  [speed_download] => 4087
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 2759
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.674855
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43458
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-MEZO.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 49764
  [last-modified] => Tue, 11 May 2021 05:04:11 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "609a104b-c264"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-MEZO.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 322
  [request_size] => 217
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.90279
  [namelookup_time] => 1.3E-5
  [connect_time] => 0.23503
  [pretransfer_time] => 0.466228
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16062
  [speed_download] => 17807
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 49764
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.902636
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43460
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 49764
  [last-modified] => Thu, 16 Apr 2020 18:22:19 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5e98a25b-c264"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 322
  [request_size] => 209
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.91876
  [namelookup_time] => 1.2E-5
  [connect_time] => 0.24475
  [pretransfer_time] => 0.476951
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16062
  [speed_download] => 17496
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 49764
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.918665
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43462
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 43931
  [last-modified] => Tue, 11 May 2021 05:04:11 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "609a104b-ab9b"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/B%E1%BA%B0NG-NORDLY-V%C3%80-YDUN.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 322
  [request_size] => 232
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.924196
  [namelookup_time] => 1.5E-5
  [connect_time] => 0.252789
  [pretransfer_time] => 0.483755
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16062
  [speed_download] => 17383
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 43931
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.924108
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43464
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:31 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 43931
  [last-modified] => Thu, 16 Apr 2020 18:22:19 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5e98a25b-ab9b"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:31 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 322
  [request_size] => 216
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.933557
  [namelookup_time] => 1.2E-5
  [connect_time] => 0.260453
  [pretransfer_time] => 0.492696
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16062
  [speed_download] => 17215
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 43931
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.93348
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43466
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/favicon.ico => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
Array
(
  [server] => nginx, nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:33 GMT, Tue, 19 Oct 2021 05:38:33 GMT
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8, image/png
  [transfer-encoding] => chunked
  [connection] => keep-alive, keep-alive
  [expires] => Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT, Wed, 19 Oct 2022 05:38:33 GMT
  [cache-control] => no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=31536000
  [pragma] => no-cache
  [x-ua-compatible] => IE=edge
  [link] => <https://doctormezo.com.vn/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
  [x-redirect-by] => WordPress
  [location] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
  [strict-transport-security] => max-age=31536000
  [content-length] => 1823
  [last-modified] => Mon, 22 Jun 2020 16:25:39 GMT
  [etag] => "5ef0db83-71f"
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 849
  [request_size] => 446
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 1
  [total_time] => 1.546032
  [namelookup_time] => 5.7E-5
  [connect_time] => 0.290893
  [pretransfer_time] => 0.529153
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1823
  [speed_download] => 1179
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1823
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.545843
  [redirect_time] => 1.325592
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43474
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:32 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 1823
  [last-modified] => Mon, 22 Jun 2020 16:25:39 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ef0db83-71f"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:32 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 319
  [request_size] => 218
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.677421
  [namelookup_time] => 1.3E-5
  [connect_time] => 0.230086
  [pretransfer_time] => 0.460676
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1823
  [speed_download] => 2692
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1823
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.677342
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43478
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:32 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 16966
  [last-modified] => Mon, 22 Jun 2020 16:25:39 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ef0db83-4246"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:32 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 321
  [request_size] => 220
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.928848
  [namelookup_time] => 1.3E-5
  [connect_time] => 0.241008
  [pretransfer_time] => 0.487552
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16063
  [speed_download] => 17309
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 16966
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.928775
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43480
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:32 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 18673
  [last-modified] => Mon, 22 Jun 2020 16:25:39 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ef0db83-48f1"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:32 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 321
  [request_size] => 220
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.942538
  [namelookup_time] => 1.3E-5
  [connect_time] => 0.264967
  [pretransfer_time] => 0.502002
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16063
  [speed_download] => 17052
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 18673
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.942454
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43482
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Tue, 19 Oct 2021 05:38:32 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 32098
  [last-modified] => Mon, 22 Jun 2020 16:25:39 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "5ef0db83-7d62"
  [expires] => Wed, 19 Oct 2022 05:38:32 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000
  [vary] => Accept
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 321
  [request_size] => 220
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.948977
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.279795
  [pretransfer_time] => 0.511386
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16063
  [speed_download] => 16944
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 32098
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.948907
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.142.25.109
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43484
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<html class="html" lang="vi">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">

	<style type="text/css" media="screen">#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar tbody td a.ui-state-active,#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar tbody td a.ui-state-active:hover,body #booked-profile-page input[type=submit].button-primary:hover,body .booked-list-view button.button:hover, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary:hover,body table.booked-calendar input[type=submit].button-primary:hover,body .booked-modal input[type=submit].button-primary:hover,body table.booked-calendar th,body table.booked-calendar thead,body table.booked-calendar thead th,body table.booked-calendar .booked-appt-list .timeslot .timeslot-people button:hover,body #booked-profile-page .booked-profile-header,body #booked-profile-page .booked-tabs li.active a,body #booked-profile-page .booked-tabs li.active a:hover,body #booked-profile-page .appt-block .google-cal-button > a:hover,#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker .ui-datepicker-header{ background:#16c2d2 !important; }body #booked-profile-page input[type=submit].button-primary:hover,body table.booked-calendar input[type=submit].button-primary:hover,body .booked-list-view button.button:hover, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary:hover,body .booked-modal input[type=submit].button-primary:hover,body table.booked-calendar th,body table.booked-calendar .booked-appt-list .timeslot .timeslot-people button:hover,body #booked-profile-page .booked-profile-header,body #booked-profile-page .appt-block .google-cal-button > a:hover{ border-color:#16c2d2 !important; }body table.booked-calendar tr.days,body table.booked-calendar tr.days th,body .booked-calendarSwitcher.calendar,body #booked-profile-page .booked-tabs,#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar thead,#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar thead th{ background:#0c8590 !important; }body table.booked-calendar tr.days th,body #booked-profile-page .booked-tabs{ border-color:#0c8590 !important; }#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar tbody td.ui-datepicker-today a,#ui-datepicker-div.booked_custom_date_picker table.ui-datepicker-calendar tbody td.ui-datepicker-today a:hover,body #booked-profile-page input[type=submit].button-primary,body table.booked-calendar input[type=submit].button-primary,body .booked-list-view button.button, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary,body .booked-list-view button.button, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary,body .booked-modal input[type=submit].button-primary,body table.booked-calendar .booked-appt-list .timeslot .timeslot-people button,body #booked-profile-page .booked-profile-appt-list .appt-block.approved .status-block,body #booked-profile-page .appt-block .google-cal-button > a,body .booked-modal p.booked-title-bar,body table.booked-calendar td:hover .date span,body .booked-list-view a.booked_list_date_picker_trigger.booked-dp-active,body .booked-list-view a.booked_list_date_picker_trigger.booked-dp-active:hover,.booked-ms-modal .booked-book-appt /* Multi-Slot Booking */{ background:#0c8590; }body #booked-profile-page input[type=submit].button-primary,body table.booked-calendar input[type=submit].button-primary,body .booked-list-view button.button, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary,body .booked-list-view button.button, body .booked-list-view input[type=submit].button-primary,body .booked-modal input[type=submit].button-primary,body #booked-profile-page .appt-block .google-cal-button > a,body table.booked-calendar .booked-appt-list .timeslot .timeslot-people button,body .booked-list-view a.booked_list_date_picker_trigger.booked-dp-active,body .booked-list-view a.booked_list_date_picker_trigger.booked-dp-active:hover{ border-color:#0c8590; }body .booked-modal .bm-window p i.fa,body .booked-modal .bm-window a,body .booked-appt-list .booked-public-appointment-title,body .booked-modal .bm-window p.appointment-title,.booked-ms-modal.visible:hover .booked-book-appt{ color:#0c8590; }.booked-appt-list .timeslot.has-title .booked-public-appointment-title { color:inherit; }</style><meta name='robots' content='max-image-preview:large' />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v15.2.1 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
	<title>Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo</title><style id="rocket-critical-css">:root{--wp-admin-theme-color:#007cba;--wp-admin-theme-color-darker-10:#006ba1;--wp-admin-theme-color-darker-20:#005a87}:root{--wp-admin-theme-color:#007cba;--wp-admin-theme-color-darker-10:#006ba1;--wp-admin-theme-color-darker-20:#005a87}button::-moz-focus-inner{padding:0;border:0}tbody tr:nth-child(2){background:0 0!important}.fa,.far,.fas{-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;display:inline-block;font-style:normal;font-variant:normal;text-rendering:auto;line-height:1}.fa-angle-up:before{content:"\f106"}.fa-bars:before{content:"\f0c9"}.fa-calendar-alt:before{content:"\f073"}.fa-comments:before{content:"\f086"}.fa-envelope:before{content:"\f0e0"}.fa-map-marker-alt:before{content:"\f3c5"}.fa-phone-alt:before{content:"\f879"}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:400;font-display:auto;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.svg#fontawesome) format("svg")}.far{font-weight:400}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:900;font-display:auto;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.svg#fontawesome) format("svg")}.fa,.far,.fas{font-family:"Font Awesome 5 Free"}.fa,.fas{font-weight:900}.booked-icon{display:inline-block;font:normal normal normal 14px/1 'BookedIcons';font-size:inherit;text-rendering:auto;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.booked-icon-spin{-webkit-animation:booked-icon-spin 2s infinite linear;animation:booked-icon-spin 2s infinite linear}@-webkit-keyframes booked-icon-spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(359deg);transform:rotate(359deg)}}@keyframes booked-icon-spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(359deg);transform:rotate(359deg)}}.booked-icon-arrow-right:before{content:'\f018'}.booked-icon-spinner-clock:before{content:'\f03f'}body .calendarSavingState{display:none}body table.booked-calendar{box-sizing:border-box;text-shadow:none!important;box-shadow:none!important;margin:0;padding:0;background:#f1f1f1;border-spacing:0;width:100%;border:none!important;border-bottom:1px solid #ddd!important}body table.booked-calendar th{font-weight:400;text-align:center;position:relative;width:14.285%;border-width:1px;border-style:solid;padding:1.4rem 0!important;line-height:1}body table.booked-calendar th .monthName{letter-spacing:.03rem;font-size:1.05rem;line-height:1rem;height:1.05rem}body table.booked-calendar th .page-right{font-size:1.3rem;color:#fff;position:absolute;right:20px;top:50%;margin-top:-.65rem}body table.booked-calendar td{font-weight:400;text-align:center;overflow:hidden;position:relative;font-size:20px;color:#333;padding:0!important;margin:0!important;border-right:1px solid #e5e5e5;background:transparent!important}body table.booked-calendar td:first-child{border-left:1px solid #ddd}body table.booked-calendar td:last-child{border-right:1px solid #ddd}body table.booked-calendar td .date{background:#fff;display:block;width:100%;height:100%}body table.booked-calendar td .date .number{display:inline-block;border-radius:30px;width:50px;height:50px;line-height:49px}body table.booked-calendar thead{color:#fff;text-transform:uppercase}body table.booked-calendar thead th{text-align:center!important;color:#fff!important}body table.booked-calendar thead th .page-right{color:#fff!important}body table.booked-calendar thead th .monthName{display:inline-block}body table.booked-calendar thead tr:first-child th{height:1.12rem;max-height:1.12rem;min-height:1.12rem}body table.booked-calendar thead .calendarSavingState{font-size:1rem}body table.booked-calendar tbody td{padding:0;text-align:center}body table.booked-calendar tr.days{color:#fff;text-transform:uppercase}body table.booked-calendar tr.days th{padding:.8rem 0!important;border-width:1px;border-style:solid;font-size:.8rem;letter-spacing:.03rem}body table.booked-calendar td.prev-date .date{background:#f5f5f5!important;color:#ccc!important}body table.booked-calendar td.prev-month .date{background:#fafafa}body table.booked-calendar td.prev-month .date span{color:#ccc}body table.booked-calendar td.today .date{color:#000}body table.booked-calendar td.today .date span{border:2px solid #31afea;color:#000!important}body .booked-calendar-wrap{margin:0 0 30px}@media screen and (max-width:1100px){body table.booked-calendar td .date .number{width:30px;height:30px;line-height:30px;font-size:14px}}@media screen and (max-width:720px){body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar thead th{font-size:1rem;padding:1.15rem 0!important;height:1rem}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar thead th .page-right{font-size:1rem;margin-top:-.5rem}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar thead tr.days th{font-size:.7rem;padding:.5rem 0!important;height:auto}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar td{font-size:13px}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar td .date{height:100%}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar td .date .number{border:none;display:block;border-radius:0;transform:scale(1);width:100%;height:100%;vertical-align:middle}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar th .monthName{height:auto;display:inline-block}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar td.today .date{background:#e3f2f9;color:#555}body .booked-calendar-wrap table.booked-calendar td.prev-date .date{background:#f9f9f9;color:#bbb}}@media screen and (max-width:600px){body table.booked-calendar td .date .number{font-size:12px}} html,body,div,span,iframe,h1,h2,h3,h4,h6,p,a,img,i,ul,li,form,table,tbody,thead,tr,th,td,article,aside,footer,header,nav,section{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;font-size:100%;font:inherit;vertical-align:baseline;font-family:inherit;font-size:100%;font-style:inherit;font-weight:inherit}article,aside,footer,header,nav,section{display:block}html{font-size:62.5%;overflow-y:scroll;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%}*,*:before,*:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}article,aside,footer,header,main,nav,section{display:block}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}th,td{font-weight:normal;text-align:left}a img{border:0}img{max-width:100%;height:auto}select{max-width:100%}html{-ms-overflow-x:hidden;overflow-x:hidden}body{font-family:"Open Sans",sans-serif;font-size:14px;line-height:1.8;color:#4a4a4a;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word}body{background-color:#fff}i{font-style:italic}body .oceanwp-row{margin:0 -0.625rem}.screen-reader-text{border:0;clip:rect(1px,1px,1px,1px);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;font-size:14px!important;font-weight:400;overflow:hidden;padding:0;position:absolute!important;width:1px;word-wrap:normal!important}html{font-family:sans-serif;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%}body{margin:0}article,aside,footer,header,main,nav,section{display:block}a{background-color:transparent}img{border:0}svg:not(:root){overflow:hidden}button,input,select{color:inherit;font:inherit;margin:0}button{overflow:visible}button,select{text-transform:none}button{-webkit-appearance:button}button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}input{line-height:normal}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}td,th{padding:0}.container{width:1200px;max-width:90%;margin:0 auto}#wrap{position:relative}#main{position:relative}#main #content-wrap{padding-top:50px;padding-bottom:50px}.content-area{float:left;position:relative;width:72%;padding-right:30px;border-right-width:1px;border-style:solid;border-color:#f1f1f1}.widget-area{width:28%}.widget-area.sidebar-primary{float:right;padding-left:30px}@media only screen and (max-width:959px){.container{max-width:90%}.content-area{float:none!important;width:100%;margin-bottom:40px;border:0}body:not(.separate-layout) .content-area{padding:0!important}.widget-area.sidebar-primary{float:none!important;width:100%;padding:0!important;border:0}#main #content-wrap.container{width:auto!important}}@media only screen and (max-width:767px){#wrap{width:100%!important}}img{max-width:100%;height:auto;vertical-align:middle}img[class*="attachment-"]{height:auto}iframe{width:100%;max-width:100%}table{width:100%;margin-bottom:2.618em}table th,table td{padding:10px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid #e9e9e9}table th{text-transform:uppercase}table tr th:first-child,table tr td:first-child{padding-left:0}table tr th:last-child,table tr td:last-child{padding-right:0}.clr:after{content:'';display:block;visibility:hidden;clear:both;zoom:1;height:0}a{color:#333}a{text-decoration:none}.page:not(.elementor-page):not(.woocommerce-page) .entry a{text-underline-offset:3px;text-decoration:underline;text-decoration-skip-ink:all}h1,h2,h3,h4,h6{font-weight:600;margin:0 0 20px;color:#333;line-height:1.4}h1{font-size:23px}h2{font-size:20px}h3{font-size:18px}h4{font-size:17px}h6{font-size:14px}p{margin:0 0 20px}ul{margin:15px 0 15px 20px}form input[type="text"],form input[type="tel"],form select{display:inline-block;min-height:40px;width:100%;font-size:14px;line-height:1.8;padding:6px 12px;vertical-align:middle;background-color:transparent;color:#333;border:1px solid #ddd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-ms-border-radius:3px;border-radius:3px}form select{padding-top:0!important;padding-bottom:0!important}input[type="text"]{-webkit-appearance:none}select{width:100%;height:2.25em;min-height:auto;border:1px solid #ddd;background-color:white;padding:0 15px;margin:0}button[type="submit"]{display:inline-block;font-family:inherit;background-color:#13aff0;color:#fff;font-size:12px;font-weight:600;text-transform:uppercase;margin:0;padding:14px 20px;border:0;text-align:center;letter-spacing:0.1em;line-height:1}button::-moz-focus-inner{padding:0;border:0}#top-bar-wrap{position:relative;background-color:#fff;font-size:12px;border-bottom:1px solid #f1f1f1;z-index:101}#top-bar{padding:8px 0}#top-bar-inner{position:relative}.top-bar-left{float:left}@media only screen and (max-width:767px){#top-bar{padding:20px 0}}@media screen and (max-width:782px){#top-bar-wrap{z-index:100}}#topbar-template{display:inline-block}@media only screen and (max-width:767px){#top-bar-content{float:none;text-align:center}}#site-header{position:relative;width:100%;background-color:#fff;border-bottom:1px solid #f1f1f1;z-index:100}#site-header-inner{position:relative;height:100%}#site-logo{float:left;height:100%;display:table}#site-logo #site-logo-inner{display:table-cell;vertical-align:middle;height:74px}#site-logo #site-logo-inner a{background-color:transparent!important}#site-logo #site-logo-inner a img{width:auto;vertical-align:middle}@media only screen and (max-width:767px){#site-logo{margin-top:0px!important;margin-bottom:0px!important}}#site-navigation-wrap{float:right;position:relative;right:-15px}#site-navigation-wrap .dropdown-menu{list-style:none;margin:0;padding:0}#site-navigation-wrap .dropdown-menu>li{float:left;position:relative}#site-navigation-wrap .dropdown-menu>li>a{display:block;font-size:13px;line-height:74px;color:#555;padding:0 15px;letter-spacing:0.6px}.sf-menu,.sf-menu *{margin:0;padding:0;list-style:none}.sf-menu li.menu-item{position:relative;white-space:nowrap;white-space:normal}.sf-menu>li{float:left}.sf-menu a.menu-link{display:block;position:relative;zoom:1}.dropdown-menu,.dropdown-menu *{margin:0;padding:0;list-style:none}.oceanwp-mobile-menu-icon{display:none;position:relative}.oceanwp-mobile-menu-icon.mobile-right{float:right}.oceanwp-mobile-menu-icon a{font-size:13px;line-height:74px;color:#555;padding-left:15px;letter-spacing:0.6px}.oceanwp-mobile-menu-icon a:first-child{padding-left:0}.oceanwp-mobile-menu-icon a.mobile-menu .oceanwp-text,.oceanwp-mobile-menu-icon a.mobile-menu .oceanwp-close-text{padding-left:6px}.oceanwp-mobile-menu-icon a.mobile-menu .oceanwp-close-text{display:none}#mobile-dropdown{display:none;position:absolute;top:100%;left:0;width:100%;background-color:#fff;max-height:400px;overflow-y:auto;-webkit-box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1)}#mobile-dropdown ul{margin:0;list-style:none}#mobile-dropdown ul li{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.035)}#mobile-dropdown ul li a{display:block;position:relative;padding:12px 40px;text-align:left}.widget-area{font-size:13px}.sidebar-box{margin-bottom:40px}.sidebar-box ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.widget-title{display:block;line-height:1;font-size:13px;font-weight:400;color:#333;border-width:0 0 0 3px;border-style:solid;border-color:#13aff0;letter-spacing:1px;padding-left:15px;margin:0 0 20px;text-transform:capitalize}@media only screen and (max-width:767px){#main .widget_nav_menu li a:before{display:none}}.site-footer{position:relative}#footer-widgets{background-color:#222;padding:30px 0;margin:0}#footer-bottom{background-color:#1B1B1B;padding:15px 0;font-size:12px;line-height:1}#footer-bottom #copyright{width:50%}#footer-bottom.no-footer-nav #copyright{float:none;width:100%;text-align:center;padding-left:0!important;padding-right:0!important}#footer-bottom #copyright{float:left;text-align:left;padding-right:15px}@media only screen and (max-width:959px){#footer-bottom #copyright{float:none;width:100%;padding-right:0;padding-left:0;text-align:center}}#scroll-top{display:none;position:fixed;right:20px;bottom:20px;width:40px;height:40px;line-height:40px;background-color:rgba(0,0,0,0.4);color:#fff;font-size:18px;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-ms-border-radius:2px;border-radius:2px;text-align:center;z-index:100;-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}#scroll-top>span{line-height:inherit;vertical-align:top}@media only screen and (max-width:480px){#scroll-top{right:10px;bottom:10px;width:26px;height:26px;line-height:24px;font-size:14px}}.elementor-widget-image .elementor-image img{display:inline-block}@media only screen and (max-width:959px){body.default-breakpoint #site-navigation-wrap{display:none}body.default-breakpoint .oceanwp-mobile-menu-icon{display:block}}@media only screen and (max-width:480px){.hide-mobile{display:none!important}}body{margin:auto!important}#top-bar-wrap{position:fixed;width:100%;top:0!important}.content-head-footer select option:first-child{color:rgba(255,255,255,.5)}#site-header{position:fixed;top:40px}#top-bar{padding:0;height:40px}#top-bar .elementor-row{height:40px}.top-bar-left{float:none;width:100%}#top-bar .elementor-icon-list-icon svg{width:26px;height:26px;margin-top:7px}#top-bar .phone-box .elementor-icon-list-icon svg{width:22px;height:22px}.icon-mang-xa-hoi .elementor-widget-image{display:inline-block!important;width:auto!important}.icon-mang-xa-hoi .elementor-widget:not(:last-child){margin-bottom:0!important;margin-right:10px}#topbar-template{display:inherit}#menu-header-menu li a span{color:#0c8590;text-transform:uppercase;font-family:"Josefin Sans";font-size:14px;font-weight:600}#menu-header-menu li a::after{position:absolute;content:"";display:block;margin:0 auto;width:0;height:2px;background-color:#0366d6;bottom:0;right:0;left:0}#footer-widgets{background-image:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/Vecotr-footer@1x.png);background-repeat:no-repeat;background-size:auto!important;background-position:0% 100%;background-attachment:fixed;padding-top:20px}#footer-widgets .elementor-icon-list-text{color:#fff!important}#head-footer #phone-title a{color:#ffcd28!important;font-size:24px}#head-footer .elementor-row{height:200px}#head-footer .elementor-form select{color:#373a3c!important}#copyright{font-family:"Open Sans";font-size:16px}#contact-bar{position:fixed;z-index:9999;right:0;top:calc(50vh - 120px);height:240px;width:80px}#contact-bar .elementor-column-wrap{padding:0}#contact-bar ul li{height:80px;width:80px;text-align:center!important}#contact-bar ul li a{height:80px;width:80px;text-align:center!important}#contact-bar ul li:first-child{background-color:#0c8590;border-radius:16px 0 0 0}#contact-bar ul li:nth-child(2){background-color:#2074a1}#contact-bar ul li:last-child{background-color:#ffcd28;border-radius:0 0 0 16px}#contact-bar ul li .elementor-icon-list-icon{position:absolute;left:22px;top:7px}#contact-bar ul li .elementor-icon-list-text{width:100%;padding-left:0}#popup-booking{background:#0C8590}.contact-form-footer{position:absolute!important;top:-100px;transform:translateX(20px);z-index:1}.booked-calendar-wrap{height:auto!important}@media only screen and (max-width:767px){.box-fanpage{position:relative;transform:translateX(calc(50% - 160px))}.contact-form-footer{position:relative!important;margin-bottom:30px;transform:translateX(0px)}#site-header{top:0}#contact-bar{top:calc(50vh - 60px);height:120px;width:40px}#contact-bar ul li{height:40px;width:40px}#contact-bar ul li .elementor-icon-list-icon{left:10px;top:10px}#contact-bar ul li a span i{font-size:20px;width:20px}#contact-bar ul li .elementor-icon-list-text{display:none}}.elementor-column-gap-default>.elementor-row>.elementor-column>.elementor-element-populated{padding:10px}@media (max-width:767px){.elementor-column{width:100%}}.screen-reader-text{position:absolute;top:-10000em;width:1px;height:1px;margin:-1px;padding:0;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);border:0}.elementor-clearfix:after{content:"";display:block;clear:both;width:0;height:0}.elementor{-webkit-hyphens:manual;-ms-hyphens:manual;hyphens:manual}.elementor *,.elementor :after,.elementor :before{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.elementor a{-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;text-decoration:none}.elementor img{height:auto;max-width:100%;border:none;-webkit-border-radius:0;border-radius:0;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.elementor iframe{max-width:100%;width:100%;margin:0;line-height:1;border:none}.elementor-align-center{text-align:center}.elementor-align-right{text-align:right}.elementor-align-left{text-align:left}@media (max-width:767px){.elementor-mobile-align-left{text-align:left}}:root{--page-title-display:block}.elementor-section{position:relative}.elementor-section .elementor-container{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-right:auto;margin-left:auto;position:relative}@media (max-width:1024px){.elementor-section .elementor-container{-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}}.elementor-section.elementor-section-boxed>.elementor-container{max-width:1140px}.elementor-section.elementor-section-items-middle>.elementor-container{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-row{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}@media (max-width:1024px){.elementor-row{-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}}.elementor-widget-wrap{position:relative;width:100%;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-ms-flex-line-pack:start;align-content:flex-start}.elementor:not(.elementor-bc-flex-widget) .elementor-widget-wrap{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-wrap>.elementor-element{width:100%}.elementor-widget{position:relative}.elementor-widget:not(:last-child){margin-bottom:20px}.elementor-column{min-height:1px}.elementor-column,.elementor-column-wrap{position:relative;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-column-wrap{width:100%}@media (min-width:768px){.elementor-column.elementor-col-20{width:20%}.elementor-column.elementor-col-25{width:25%}.elementor-column.elementor-col-33{width:33.333%}.elementor-column.elementor-col-50{width:50%}.elementor-column.elementor-col-66{width:66.666%}.elementor-column.elementor-col-75{width:75%}.elementor-column.elementor-col-100{width:100%}}@media (max-width:767px){.elementor-column{width:100%}}.elementor-grid{display:grid;grid-column-gap:var(--grid-column-gap);grid-row-gap:var(--grid-row-gap)}.elementor-grid .elementor-grid-item{min-width:0}.elementor-grid-1 .elementor-grid{grid-template-columns:repeat(1,1fr)}@media (max-width:1024px){.elementor-grid-tablet-1 .elementor-grid{grid-template-columns:repeat(1,1fr)}}@media (max-width:767px){.elementor-grid-mobile-1 .elementor-grid{grid-template-columns:repeat(1,1fr)}}.elementor-form-fields-wrapper{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.elementor-form-fields-wrapper.elementor-labels-above .elementor-field-group>.elementor-select-wrapper,.elementor-form-fields-wrapper.elementor-labels-above .elementor-field-group>input{-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;max-width:100%}.elementor-field-group{-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-field-group.elementor-field-type-submit{-webkit-box-align:end;-ms-flex-align:end;align-items:flex-end}.elementor-field-group .elementor-field-textual{width:100%;max-width:100%;border:1px solid #818a91;background-color:transparent;color:#373a3c;vertical-align:middle;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1}.elementor-field-group .elementor-field-textual::-webkit-input-placeholder{color:inherit;font-family:inherit;opacity:.6}.elementor-field-group .elementor-field-textual:-ms-input-placeholder{color:inherit;font-family:inherit;opacity:.6}.elementor-field-group .elementor-field-textual:-moz-placeholder,.elementor-field-group .elementor-field-textual::-moz-placeholder{color:inherit;font-family:inherit;opacity:.6}.elementor-field-group .elementor-field-textual::-ms-input-placeholder{color:inherit;font-family:inherit;opacity:.6}.elementor-field-group .elementor-select-wrapper{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;width:100%}.elementor-field-group .elementor-select-wrapper select{appearance:none;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;color:inherit;font-size:inherit;font-family:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;text-transform:inherit;letter-spacing:inherit;line-height:inherit;-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;padding-right:20px}.elementor-field-group .elementor-select-wrapper:before{content:"\e92a";font-family:eicons;font-size:15px;position:absolute;top:50%;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);right:10px;text-shadow:0 0 3px rgba(0,0,0,.3)}.elementor-field-textual{line-height:1.4;font-size:15px;min-height:40px;padding:5px 14px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}.elementor-button-align-stretch .elementor-field-type-submit:not(.e-form__buttons__wrapper) .elementor-button{-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%}.elementor-form .elementor-button{padding-top:0;padding-bottom:0;border:none}.elementor-form .elementor-button>span{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center}.elementor-form .elementor-button.elementor-size-sm{min-height:40px}.elementor-button{display:inline-block;line-height:1;background-color:#818a91;font-size:15px;padding:12px 24px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;color:#fff;fill:#fff;text-align:center}.elementor-button:visited{color:#fff}.elementor-button-icon{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-webkit-box-ordinal-group:6;-ms-flex-order:5;order:5}.elementor-button-text{-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;-webkit-box-ordinal-group:11;-ms-flex-order:10;order:10;display:inline-block}.elementor-button span{text-decoration:inherit}.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget .elementor-icon-list-items{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.elementor-widget .elementor-icon-list-item{margin:0;padding:0;position:relative}.elementor-widget .elementor-icon-list-item:after{position:absolute;bottom:0;width:100%}.elementor-widget .elementor-icon-list-item,.elementor-widget .elementor-icon-list-item a{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-align:start;-ms-flex-align:start;align-items:flex-start}.elementor-widget .elementor-icon-list-icon+.elementor-icon-list-text{-ms-flex-item-align:center;align-self:center;padding-left:5px}.elementor-widget .elementor-icon-list-icon{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget .elementor-icon-list-icon i{width:1.25em}.elementor-widget .elementor-icon-list-icon svg{width:1em}.elementor-widget.elementor-list-item-link-full_width a{width:100%}.elementor-widget.elementor-align-center .elementor-icon-list-item{-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center}.elementor-widget.elementor-align-center .elementor-icon-list-item:after{margin:auto}.elementor-widget.elementor-align-left .elementor-icon-list-item,.elementor-widget.elementor-align-left .elementor-icon-list-item a{-webkit-box-pack:start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;text-align:left}.elementor-widget.elementor-align-right .elementor-icon-list-item,.elementor-widget.elementor-align-right .elementor-icon-list-item a{-webkit-box-pack:end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;text-align:right}.elementor-widget.elementor-align-right .elementor-icon-list-items{-webkit-box-pack:end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}.elementor-widget:not(.elementor-align-right) .elementor-icon-list-item:after{left:0}.elementor-widget:not(.elementor-align-left) .elementor-icon-list-item:after{right:0}@media (max-width:1024px){.elementor-widget:not(.elementor-tablet-align-right) .elementor-icon-list-item:after{left:0}.elementor-widget:not(.elementor-tablet-align-left) .elementor-icon-list-item:after{right:0}}@media (max-width:767px){.elementor-widget.elementor-mobile-align-left .elementor-icon-list-items{-webkit-box-pack:start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.elementor-widget.elementor-mobile-align-left .elementor-icon-list-item,.elementor-widget.elementor-mobile-align-left .elementor-icon-list-item a{-webkit-box-pack:start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;text-align:left}.elementor-widget:not(.elementor-mobile-align-right) .elementor-icon-list-item:after{left:0}.elementor-widget:not(.elementor-mobile-align-left) .elementor-icon-list-item:after{right:0}}.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image .elementor-image>a{display:inline-block}.elementor-widget-image .elementor-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}.elementor .elementor-element ul.elementor-icon-list-items{padding:0}@media (max-width:767px){.elementor .elementor-hidden-phone{display:none}}@media (min-width:768px) and (max-width:1024px){.elementor .elementor-hidden-tablet{display:none}}@media (min-width:1025px){.elementor .elementor-hidden-desktop{display:none}}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-ebd2a97:not(.elementor-motion-effects-element-type-background){background-color:#F1F3F4}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-630942b.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-edf54eb .elementor-heading-title{color:#65676C;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:15px;font-weight:500;text-transform:uppercase}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-edf54eb>.elementor-widget-container{padding:0px 0px 0px 10px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f96f159.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f96f159.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:flex-start}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f96f159>.elementor-element-populated{border-style:solid;border-width:0px 0px 0px 0px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f96f159>.elementor-element-populated{border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-91cf3aa .elementor-icon-list-icon svg{width:20px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-91cf3aa .elementor-icon-list-text{color:#65676C}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-91cf3aa .elementor-icon-list-item{font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:15px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-766dc34.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-766dc34.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-766dc34>.elementor-element-populated{border-style:solid;border-width:0px 0px 0px 0px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-0c59cb7 .elementor-icon-list-icon svg{width:20px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-0c59cb7 .elementor-icon-list-icon{text-align:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-0c59cb7 .elementor-icon-list-text{color:#65676C}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-0c59cb7 .elementor-icon-list-item{font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:15px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f4cb681.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f4cb681.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:flex-end}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-5470d1e{margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-df6f8de.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-df6f8de.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:flex-end}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-7eecbd6{text-align:right}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-7eecbd6 .elementor-heading-title{color:#65676C;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:15px}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f846652.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f846652.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:flex-start}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-ac57cde{text-align:left}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-24ac5ce{text-align:left}@media (min-width:768px){.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-630942b{width:40%}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f96f159{width:16%}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-766dc34{width:18%}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f4cb681{width:26%}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-df6f8de{width:60%}.elementor-34 .elementor-element.elementor-element-f846652{width:39.91%}}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-969644a>.elementor-container:after{content:"";min-height:inherit}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-969644a>.elementor-container>.elementor-row>.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f:not(.elementor-motion-effects-element-type-background)>.elementor-column-wrap{background-color:#16C2D2}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f>.elementor-element-populated{border-radius:6px 0px 0px 8px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f>.elementor-element-populated{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5a86807 .elementor-heading-title{color:#FFFFFF;font-family:"Josefin Sans",Sans-serif;font-size:32px;font-weight:600;text-shadow:0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.3)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5a86807>.elementor-widget-container{margin:0px 0px -8px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2b28e0f{color:#FFFFFF;font-family:"Josefin Sans",Sans-serif;font-size:20px;font-weight:600}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2b28e0f>.elementor-widget-container{margin:0px 0px -20px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-3c8a619.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-3c8a619:not(.elementor-motion-effects-element-type-background)>.elementor-column-wrap{background-color:#FFFFFF}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-3c8a619>.elementor-element-populated{border-radius:0px 8px 8px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2337ab6 .elementor-heading-title{color:#1B223A;font-family:"Josefin Sans",Sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-field-group{padding-right:calc(10px/2);padding-left:calc(10px/2);margin-bottom:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-form-fields-wrapper{margin-left:calc(-10px/2);margin-right:calc(-10px/2);margin-bottom:-10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-field-group:not(.elementor-field-type-upload) .elementor-field:not(.elementor-select-wrapper){background-color:#F1F3F4;border-color:#F1F3F4;border-width:0px 0px 0px 0px;border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-field-group .elementor-select-wrapper select{background-color:#F1F3F4;border-color:#F1F3F4;border-width:0px 0px 0px 0px;border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-field-group .elementor-select-wrapper::before{color:#F1F3F4}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e .elementor-button{background-color:#16C2D2;border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-022190e>.elementor-widget-container{margin:0% 0% 0% 0%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2494606 .elementor-spacer-inner{height:100px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-27383c2{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-27383c2 .elementor-heading-title{color:#FFFFFF;font-family:"Josefin Sans",Sans-serif;font-size:13px;text-transform:capitalize;text-shadow:0px 0px 0px rgba(0,0,0,0.3)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-27383c2>.elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(5px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(5px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-icon i{color:#FFFFFF;font-size:20px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-icon{text-align:left}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-text{color:#FFFFFF}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-item,.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91 .elementor-icon-list-item a{font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:16px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-a7b8e91>.elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-0f2bd23 .elementor-heading-title{color:#FFFFFF;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:20px;font-weight:bold;text-transform:capitalize}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-posts-container .elementor-post__thumbnail{padding-bottom:calc(0.66 * 100%)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa:after{content:"0.66";position:absolute;color:transparent}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__thumbnail__link{width:32%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-posts-container{grid-column-gap:10px;grid-row-gap:20px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post{border-style:solid;border-width:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__text{padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa.elementor-posts--thumbnail-left .elementor-post__thumbnail__link{margin-right:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__title,.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__title a{color:#FFFFFF;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:12px;font-weight:600}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__title{margin-bottom:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__excerpt{margin-bottom:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-765f15f>.elementor-element-populated{margin:0% 0% 0% 0%;padding:0% 0% 0% 10%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-acfc7c6 .elementor-heading-title{color:#FFFFFF;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:20px;font-weight:bold;text-transform:capitalize}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-acfc7c6>.elementor-widget-container{padding:10px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(25px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(25px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-text{color:#FFFFFF}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-item,.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-item a{font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:14px;line-height:1em}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d8ca5c6{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d8ca5c6 .elementor-heading-title{color:#FFFFFF;font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:20px;font-weight:bold}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-1bfffc7{margin-top:0px;margin-bottom:0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626>.elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d6e7ac1{margin-top:0px;margin-bottom:0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8>.elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-271cd{border-radius:10px 0px 0px 10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(0px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(0px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-icon i{color:#FFFFFF;font-size:30px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-icon{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-text{color:#FFFFFF}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-item,.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-item a{font-family:"Open Sans",Sans-serif;font-size:13px}:root{--page-title-display:none}@media (min-width:768px){.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-1521855{width:30%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-0aee3ac{width:25%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-765f15f{width:21.002%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6a90022{width:24%}}@media (max-width:767px){.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-6134a6f>.elementor-element-populated{border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5a86807>.elementor-widget-container{padding:15px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2b28e0f>.elementor-widget-container{padding:0px 0px 20px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-3c8a619>.elementor-element-populated{border-radius:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-2494606 .elementor-spacer-inner{height:80px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-1521855>.elementor-element-populated{margin:15px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-posts-container .elementor-post__thumbnail{padding-bottom:calc(0.5 * 100%)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa:after{content:"0.5";position:absolute;color:transparent}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa .elementor-post__thumbnail__link{width:0%}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-55a50aa>.elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-765f15f>.elementor-element-populated{padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-acfc7c6{text-align:left}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-acfc7c6>.elementor-widget-container{padding:0px 0px 0px 10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(25px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(25px/2)}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-item,.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2 .elementor-icon-list-item a{line-height:1.9em}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-dfc45e2>.elementor-widget-container{padding:0px 0px 10px 10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d8ca5c6{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-1bfffc7{margin-top:10px;margin-bottom:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d852626>.elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-864b714 .elementor-text-editor{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-d6e7ac1{margin-top:10px;margin-bottom:10px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8.elementor-column.elementor-element[data-element_type="column"]>.elementor-column-wrap.elementor-element-populated>.elementor-widget-wrap{align-content:center;align-items:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8.elementor-column>.elementor-column-wrap>.elementor-widget-wrap{justify-content:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-643b1d8>.elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-108de54 .elementor-text-editor{text-align:center}.elementor-116 .elementor-element.elementor-element-5e879e10 .elementor-icon-list-icon{text-align:center}}.fa,.far,.fas{-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;display:inline-block;font-style:normal;font-variant:normal;text-rendering:auto;line-height:1}.fa-angle-up:before{content:"\f106"}.fa-bars:before{content:"\f0c9"}.fa-calendar-alt:before{content:"\f073"}.fa-comments:before{content:"\f086"}.fa-envelope:before{content:"\f0e0"}.fa-map-marker-alt:before{content:"\f3c5"}.fa-phone-alt:before{content:"\f879"}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:400;font-display:block;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.svg#fontawesome) format("svg")}.far{font-weight:400}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:900;font-display:block;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.svg#fontawesome) format("svg")}.fa,.far,.fas{font-family:"Font Awesome 5 Free"}.fa,.fas{font-weight:900}button::-moz-focus-inner{padding:0;border:0}.fa,.far,.fas{-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;display:inline-block;font-style:normal;font-variant:normal;text-rendering:auto;line-height:1}.fa-angle-up:before{content:"\f106"}.fa-bars:before{content:"\f0c9"}.fa-calendar-alt:before{content:"\f073"}.fa-comments:before{content:"\f086"}.fa-envelope:before{content:"\f0e0"}.fa-map-marker-alt:before{content:"\f3c5"}.fa-phone-alt:before{content:"\f879"}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:900;font-display:auto;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.svg#fontawesome) format("svg")}.fa,.fas{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-weight:900}@font-face{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal;font-weight:400;font-display:auto;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.eot);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.ttf) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.svg#fontawesome) format("svg")}.far{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-weight:400}@font-face{font-family:eicons;src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.eot?5.9.1);src:url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.eot?5.9.1#iefix) format("embedded-opentype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2?5.9.1) format("woff2"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff?5.9.1) format("woff"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.ttf?5.9.1) format("truetype"),url(https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.svg?5.9.1#eicon) format("svg");font-weight:400;font-style:normal}.elementor-kit-36{--e-global-color-primary:#6EC1E4;--e-global-color-secondary:#54595F;--e-global-color-text:#7A7A7A;--e-global-color-accent:#61CE70;--e-global-color-4ed4:#4054B2;--e-global-color-4fd2f3ca:#23A455;--e-global-color-7df15a1:#000;--e-global-color-3fc2bbdb:#FFF;--e-global-color-700d579d:#000000;--e-global-color-290fc497:#16C2D2;--e-global-color-23f4647c:#0B8590;--e-global-color-75c5034a:#1B223A;--e-global-typography-primary-font-family:"Roboto";--e-global-typography-primary-font-weight:600;--e-global-typography-secondary-font-family:"Roboto Slab";--e-global-typography-secondary-font-weight:400;--e-global-typography-text-font-family:"Roboto";--e-global-typography-text-font-weight:400;--e-global-typography-accent-font-family:"Roboto";--e-global-typography-accent-font-weight:500}.elementor-section.elementor-section-boxed>.elementor-container{max-width:1140px}@media (max-width:1024px){.elementor-section.elementor-section-boxed>.elementor-container{max-width:1025px}}@media (max-width:767px){.elementor-section.elementor-section-boxed>.elementor-container{max-width:768px}}.elementor-posts-container:not(.elementor-posts-masonry){-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch}.elementor-posts-container .elementor-post{padding:0;margin:0}.elementor-posts-container .elementor-post__thumbnail{overflow:hidden}.elementor-posts-container .elementor-post__thumbnail img{display:block;width:100%;max-height:none;max-width:none}.elementor-posts-container .elementor-post__thumbnail__link{position:relative;display:block;width:100%}.elementor-posts .elementor-post{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-posts .elementor-post__title{font-size:18px;margin:0}.elementor-posts .elementor-post__excerpt{margin-bottom:10px}.elementor-posts .elementor-post__thumbnail{position:relative}.elementor-posts--skin-classic{display:grid;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.elementor-posts--skin-classic:not(.elementor-posts-masonry){-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch}.elementor-posts--skin-classic .elementor-post{overflow:hidden}.elementor-posts--skin-classic .elementor-post__text{-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1}.elementor-posts--align-left .elementor-post{text-align:left}.elementor-posts--thumbnail-left .elementor-post__thumbnail__link{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;width:25%}.elementor-posts--thumbnail-left .elementor-post__thumbnail__link{-webkit-box-ordinal-group:1;-ms-flex-order:0;order:0;margin-right:20px}.elementor-form .elementor-button>span{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-form .elementor-button .elementor-button-text{white-space:normal;-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0}.elementor-icon-list-items .elementor-icon-list-item .elementor-icon-list-text{display:inline-block}[data-elementor-type=popup]:not(.elementor-edit-mode){display:none}body,html{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}</style><link rel="preload" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open%20Sans%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%2C100i%2C200i%2C300i%2C400i%2C500i%2C600i%2C700i%2C800i%2C900i%7COpen%20Sans%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CJosefin%20Sans%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CJosefin%20Sans%3A300%2C400%7COpen%20Sans%3A300%2C400&#038;subset=latin,vietnamese&#038;display=swap" data-rocket-async="style" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'" /><link rel="preload" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/cache/min/1/14a7e0e28a4cfa82526900feaeb80ea9.css" data-rocket-async="style" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'" media="all" data-minify="1" />
	<meta name="description" content="Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé." />
	<meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1" />
	<link rel="canonical" href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/" />
	<meta property="og:locale" content="vi_VN" />
	<meta property="og:type" content="article" />
	<meta property="og:title" content="Giới thiệu về Dr Huy Clinic với công nghệ độc quyền Mezo | Doctor Mezo" />
	<meta property="og:description" content="Các bạn đang phân về về công nghệ nào, điều trị sẹo rỗ, nám ở đâu tốt nhất, an toàn mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Hãy đến Dr Huy Clinic nhé." />
	<meta property="og:url" content="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/" />
	<meta property="og:site_name" content="Doctor Mezo" />
	<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/duocsitruongngochuy" />
	<meta property="article:modified_time" content="2021-07-14T02:02:13+00:00" />
	<meta property="og:image" content="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg" />
	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
	<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https://doctormezo.com.vn/#organization","name":"Doctor Huy Clinic","url":"https://doctormezo.com.vn/","sameAs":["https://www.facebook.com/duocsitruongngochuy","https://www.instagram.com/drhuyclinic/","https://www.linkedin.com/in/dr-huy-clinic-316463215/","https://www.youtube.com/c/DRHUYCLINIC"],"logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https://doctormezo.com.vn/#logo","inLanguage":"vi","url":"https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/logo.png","width":100,"height":53,"caption":"Doctor Huy Clinic"},"image":{"@id":"https://doctormezo.com.vn/#logo"}},{"@type":"WebSite","@id":"https://doctormezo.com.vn/#website","url":"https://doctormezo.com.vn/","name":"Doctor Mezo","description":"X\u00f3a S\u1ea1ch R\u1ed7 N\u00e1m","publisher":{"@id":"https://doctormezo.com.vn/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":"https://doctormezo.com.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"vi"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/#primaryimage","inLanguage":"vi","url":"https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg","width":2375,"height":834},{"@type":"WebPage","@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/#webpage","url":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/","name":"Gi\u1edbi thi\u1ec7u v\u1ec1 Dr Huy Clinic v\u1edbi c\u00f4ng ngh\u1ec7 \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n Mezo | Doctor Mezo","isPartOf":{"@id":"https://doctormezo.com.vn/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/#primaryimage"},"datePublished":"2020-04-11T01:23:36+00:00","dateModified":"2021-07-14T02:02:13+00:00","description":"C\u00e1c b\u1ea1n \u0111ang ph\u00e2n v\u1ec1 v\u1ec1 c\u00f4ng ngh\u1ec7 n\u00e0o, \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb s\u1eb9o r\u1ed7, n\u00e1m \u1edf \u0111\u00e2u t\u1ed1t nh\u1ea5t, an to\u00e0n m\u00e0 v\u1eabn \u0111\u1ea1t hi\u1ec7u qu\u1ea3 t\u1ed1i \u0111a. H\u00e3y \u0111\u1ebfn Dr Huy Clinic nh\u00e9.","breadcrumb":{"@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/#breadcrumb"},"inLanguage":"vi","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@type":"WebPage","@id":"https://doctormezo.com.vn/","url":"https://doctormezo.com.vn/","name":"Trang ch\u1ee7"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@type":"WebPage","@id":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/","url":"https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/","name":"Gi\u1edbi thi\u1ec7u"}}]}]}</script>
	<!-- / Yoast SEO Premium plugin. -->


<link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//widgets.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s0.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//0.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//1.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//2.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//c0.wp.com' />
<link href='https://fonts.gstatic.com' crossorigin rel='preconnect' />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng thông tin Doctor Mezo &raquo;" href="https://doctormezo.com.vn/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng phản hồi Doctor Mezo &raquo;" href="https://doctormezo.com.vn/comments/feed/" />
	<!-- Google Tag Manager -->
	<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
	new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
	j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
	'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
	})(window,document,'script','dataLayer','GTM-KH8XZLG');</script>
	<!-- End Google Tag Manager -->
	<style type="text/css">
img.wp-smiley,
img.emoji {
	display: inline !important;
	border: none !important;
	box-shadow: none !important;
	height: 1em !important;
	width: 1em !important;
	margin: 0 .07em !important;
	vertical-align: -0.1em !important;
	background: none !important;
	padding: 0 !important;
}
</style>
	
<style id='wp-block-library-inline-css' type='text/css'>
.has-text-align-justify{text-align:justify;}
</style>
<style id='wp-block-library-theme-inline-css' type='text/css'>
#start-resizable-editor-section{display:none}.wp-block-audio figcaption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .wp-block-audio figcaption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-code{font-family:Menlo,Consolas,monaco,monospace;color:#1e1e1e;padding:.8em 1em;border:1px solid #ddd;border-radius:4px}.wp-block-embed figcaption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .wp-block-embed figcaption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.blocks-gallery-caption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .blocks-gallery-caption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-image figcaption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .wp-block-image figcaption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-pullquote{border-top:4px solid;border-bottom:4px solid;margin-bottom:1.75em;color:currentColor}.wp-block-pullquote__citation,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{color:currentColor;text-transform:uppercase;font-size:.8125em;font-style:normal}.wp-block-quote{border-left:.25em solid;margin:0 0 1.75em;padding-left:1em}.wp-block-quote cite,.wp-block-quote footer{color:currentColor;font-size:.8125em;position:relative;font-style:normal}.wp-block-quote.has-text-align-right{border-left:none;border-right:.25em solid;padding-left:0;padding-right:1em}.wp-block-quote.has-text-align-center{border:none;padding-left:0}.wp-block-quote.is-large,.wp-block-quote.is-style-large{border:none}.wp-block-search .wp-block-search__label{font-weight:700}.wp-block-group.has-background{padding:1.25em 2.375em;margin-top:0;margin-bottom:0}.wp-block-separator{border:none;border-bottom:2px solid;margin-left:auto;margin-right:auto;opacity:.4}.wp-block-separator:not(.is-style-wide):not(.is-style-dots){width:100px}.wp-block-separator.has-background:not(.is-style-dots){border-bottom:none;height:1px}.wp-block-separator.has-background:not(.is-style-wide):not(.is-style-dots){height:2px}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{padding:.5em;border:1px solid;word-break:normal}.wp-block-table figcaption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .wp-block-table figcaption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-video figcaption{color:#555;font-size:13px;text-align:center}.is-dark-theme .wp-block-video figcaption{color:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-template-part.has-background{padding:1.25em 2.375em;margin-top:0;margin-bottom:0}#end-resizable-editor-section{display:none}
</style>
<style id='ez-toc-inline-css' type='text/css'>
div#ez-toc-container p.ez-toc-title {font-size: 120%;}div#ez-toc-container p.ez-toc-title {font-weight: 500;}div#ez-toc-container ul li {font-size: 95%;}
</style>


<style data-related="n2-ss-5">div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-1{display:grid;position:relative;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-2{display:grid;position:relative;overflow:hidden;padding:0px 0px 0px 0px;border:0px solid RGBA(62,62,62,1);border-radius:0px;background-clip:padding-box;background-repeat:repeat;background-position:50% 50%;background-size:cover;background-attachment:scroll;z-index:1;}div#n2-ss-5:not(.n2-ss-loaded) .n2-ss-slider-2{background-image:none !important;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-3{display:grid;grid-template-areas:'cover';position:relative;overflow:hidden;z-index:10;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-3 > *{grid-area:cover;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-backgrounds,div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-3 > .n2-ss-divider{position:relative;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-backgrounds{z-index:10;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-backgrounds > *{overflow:hidden;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-background{transform:translateX(-100000px);}div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-4{place-self:center;position:relative;width:100%;height:100%;z-index:20;display:grid;grid-template-areas:'slide';}div#n2-ss-5 .n2-ss-slider-4 > *{grid-area:slide;}div#n2-ss-5.n2-ss-full-page--constrain-ratio .n2-ss-slider-4{height:auto;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide{display:grid;place-items:center;grid-auto-columns:100%;position:relative;z-index:20;-webkit-backface-visibility:hidden;transform:translateX(-100000px);}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide{perspective:1500px;}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-active{z-index:21;}.n2-ss-background-animation{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:3;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet{visibility:hidden;text-align:center;justify-content:center;z-index:14;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet--calculate-size{left:0 !important;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-horizontal.n2-ss-control-bullet-fullsize{width:100%;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-vertical.n2-ss-control-bullet-fullsize{height:100%;flex-flow:column;}div#n2-ss-5 .nextend-bullet-bar{display:inline-flex;vertical-align:top;visibility:visible;align-items:center;flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n2-bar-justify-content-left{justify-content:flex-start;}div#n2-ss-5 .n2-bar-justify-content-center{justify-content:center;}div#n2-ss-5 .n2-bar-justify-content-right{justify-content:flex-end;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-vertical > .nextend-bullet-bar{flex-flow:column;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-fullsize > .nextend-bullet-bar{display:flex;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-horizontal.n2-ss-control-bullet-fullsize > .nextend-bullet-bar{flex:1 1 auto;}div#n2-ss-5 .n2-ss-control-bullet-vertical.n2-ss-control-bullet-fullsize > .nextend-bullet-bar{height:100%;}div#n2-ss-5 .nextend-bullet-bar .n2-bullet{cursor:pointer;transition:background-color 0.4s;}div#n2-ss-5 .nextend-bullet-bar .n2-bullet.n2-active{cursor:default;}div#n2-ss-5 div.n2-ss-bullet-thumbnail-container{position:absolute;z-index:10000000;}div#n2-ss-5 .n2-ss-bullet-thumbnail-container .n2-ss-bullet-thumbnail{background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-position:center;}div#n2-ss-5 .n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover{font-family: 'Josefin Sans';color: #1b223a;font-size:150%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 600;}div#n2-ss-5 .n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph{font-family: 'Open Sans';color: #282828;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph a, div#n2-ss-5 .n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph a:FOCUS{font-family: 'Open Sans';color: #1890d7;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph a:HOVER, div#n2-ss-5 .n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph a:ACTIVE{font-family: 'Open Sans';color: #1890d7;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover{font-family: 'Josefin Sans';color: #1b223a;font-size:250%;text-shadow: none;line-height: 1.2;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 700;}div#n2-ss-5 .n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph{font-family: 'Open Sans';color: #282828;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph a, div#n2-ss-5 .n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph a:FOCUS{font-family: 'Open Sans';color: #1890d7;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph a:HOVER, div#n2-ss-5 .n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph a:ACTIVE{font-family: 'Open Sans';color: #1890d7;font-size:100%;text-shadow: none;line-height: 1.5;font-weight: normal;font-style: normal;text-decoration: none;text-align: left;letter-spacing: normal;word-spacing: normal;text-transform: none;font-weight: 400;}div#n2-ss-5 .n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading{background: RGBA(255,255,255,0);opacity:1;padding:0px 0px 10px 0px ;box-shadow: none;border-width: 0px;border-style: solid;border-color: #000000; border-color: RGBA(0,0,0,1);border-radius:0px;}div#n2-ss-5 .n2-style-785355f374be86c332d4665aae819858-dot{background: RGBA(0,0,0,0.67);opacity:1;padding:5px 5px 5px 5px ;box-shadow: none;border-width: 0px;border-style: solid;border-color: #000000; border-color: RGBA(0,0,0,1);border-radius:50px;margin: 4px;}div#n2-ss-5 .n2-style-785355f374be86c332d4665aae819858-dot.n2-active, div#n2-ss-5 .n2-style-785355f374be86c332d4665aae819858-dot:HOVER, div#n2-ss-5 .n2-style-785355f374be86c332d4665aae819858-dot:FOCUS{background: RGBA(29,129,249,1);}div#n2-ss-5 .n2-ss-slide-limiter{max-width:3000px;}div#n2-ss-5 .n-uc-x85seq0EbFg0{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1e2c08b44953e-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-1267ab086adf6-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1267ab086adf6-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1267ab086adf6-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-122131e54fc65-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-122131e54fc65{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-xnwAxV5FzIka{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-1473f670fd924-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1473f670fd924{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-sCOK1iNGNgMm{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-174d8640608cc-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-17130ebcfa448-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-17130ebcfa448-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-17130ebcfa448-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-14d614961e332-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-14d614961e332{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-XIu6tp9skrQx{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-1db83cdc475f8-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1db83cdc475f8{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1BkEhjsMFiAH{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1b6c855d0a250-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-111bac3d9879c-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-111bac3d9879c-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-111bac3d9879c-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1d10251d38687-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1d10251d38687{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-kx7kIqvX9W5y{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-12c7b2297622a-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-12c7b2297622a{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-gHgVTRG33Gdr{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-10d59dbb42499-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-1f5b8d5a8df4c-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1f5b8d5a8df4c-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1f5b8d5a8df4c-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1d173b95e143f-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1d173b95e143f{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1DiDZjnUzf82{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-1f0a4da591dad-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1f0a4da591dad{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-KaaVOpRu4lN3{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1a7a7f5153f2d-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-1fb13658f452a-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1fb13658f452a-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1fb13658f452a-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-162bcedbc7ffa-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-162bcedbc7ffa{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-xIyz3eWBNTng{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-15e0d03362cf2-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-15e0d03362cf2{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-8KJIsafGIZzR{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1b7c16e2b3352-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-1daccdbe6f8ea-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1daccdbe6f8ea-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1daccdbe6f8ea-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-18c1027616088-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-18c1027616088{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-03Zcwzv71czp{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-1a5a09d3ce393-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-1a5a09d3ce393{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-jxnhxGJP1Xmg{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-17783e5d77208-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:center}div#n2-ss-5 .n-uc-1b59a5457aa70-inner{padding:0px 0px 0px 0px}div#n2-ss-5 .n-uc-1b59a5457aa70-inner > .n2-ss-layer-row-inner{width:calc(100% + 21px);margin:-10px}div#n2-ss-5 .n-uc-1b59a5457aa70-inner > .n2-ss-layer-row-inner > .n2-ss-layer[data-sstype="col"]{margin:10px}div#n2-ss-5 .n-uc-19d4bcc8e6391-inner{padding:0px 0px 0px 0px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-19d4bcc8e6391{max-width: 445px;width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-9eEEPV8c8LCc{--margin-top:20px;--margin-bottom:10px;align-self:var(--ss-fs);}div#n2-ss-5 .n-uc-10304efd39967-inner{padding:10px 10px 10px 10px;justify-content:flex-start}div#n2-ss-5 .n-uc-10304efd39967{width:50%}@media (min-width: 1200px){div#n2-ss-5 [data-hide-desktopportrait="1"]{display: none !important;}}@media (orientation: landscape) and (max-width: 1199px) and (min-width: 901px),(orientation: portrait) and (max-width: 1199px) and (min-width: 701px){div#n2-ss-5 .n-uc-122131e54fc65{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1473f670fd924{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-14d614961e332{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1db83cdc475f8{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1d10251d38687{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-12c7b2297622a{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1d173b95e143f{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1f0a4da591dad{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-162bcedbc7ffa{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-15e0d03362cf2{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-18c1027616088{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-1a5a09d3ce393{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-19d4bcc8e6391{width:50%}div#n2-ss-5 .n-uc-10304efd39967{width:50%}div#n2-ss-5 [data-hide-tabletportrait="1"]{display: none !important;}}@media (orientation: landscape) and (max-width: 900px),(orientation: portrait) and (max-width: 700px){div#n2-ss-5 .n-uc-1267ab086adf6-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-122131e54fc65{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1473f670fd924{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-17130ebcfa448-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-14d614961e332{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1db83cdc475f8{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-111bac3d9879c-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-1d10251d38687{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-12c7b2297622a{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1f5b8d5a8df4c-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-1d173b95e143f{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1f0a4da591dad{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1fb13658f452a-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-162bcedbc7ffa{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-15e0d03362cf2{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1daccdbe6f8ea-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-18c1027616088{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1a5a09d3ce393{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-1b59a5457aa70-inner > .n2-ss-layer-row-inner{flex-wrap:wrap;}div#n2-ss-5 .n-uc-19d4bcc8e6391{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 .n-uc-10304efd39967{width:calc(100% - 20px)}div#n2-ss-5 [data-hide-mobileportrait="1"]{display: none !important;}}</style>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.8.1/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js' id='jquery-core-js'></script>
<link rel="https://api.w.org/" href="https://doctormezo.com.vn/wp-json/" /><link rel="alternate" type="application/json" href="https://doctormezo.com.vn/wp-json/wp/v2/pages/11" /><link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://doctormezo.com.vn/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://doctormezo.com.vn/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
<meta name="generator" content="WordPress 5.8.1" />
<link rel='shortlink' href='https://doctormezo.com.vn/?p=11' />
<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="https://doctormezo.com.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdoctormezo.com.vn%2Fgioi-thieu%2F" />
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://doctormezo.com.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdoctormezo.com.vn%2Fgioi-thieu%2F&#038;format=xml" />
<style>
        .lazyelementorbackgroundimages:not(.elementor-motion-effects-element-type-background) {
          background-image: none !important; /* lazyload fix for elementor */
        }
      </style>
<!-- organization Schema optimized by Schema Pro --><script type="application/ld+json">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"MedicalOrganization","name":"Dr Huy Clinic","url":"https:\/\/doctormezo.com.vn","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/logo.png","width":100,"height":53},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/duocsitruongngochuy","https:\/\/www.instagram.com\/drhuyclinic\/","https:\/\/www.youtube.com\/c\/DRHUYCLINIC","https:\/\/www.linkedin.com\/in\/dr-huy-clinic-316463215\/"]}</script><!-- / organization Schema optimized by Schema Pro --><!-- breadcrumb Schema optimized by Schema Pro --><script type="application/ld+json">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/gioi-thieu\/","name":"Gi\u1edbi thi\u1ec7u"}}]}</script><!-- / breadcrumb Schema optimized by Schema Pro -->		<meta name="jetpack-boost-ready" content="true" />
		
<link rel="preload" as="font" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2?5.9.1" crossorigin>
<link rel="preload" as="font" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2" crossorigin>
<link rel="preload" as="font" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2?5.7.0" crossorigin><style type='text/css'>img#wpstats{display:none}</style>
		    <style type="text/css">
      /* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */
      html:not(.vp-lazyload-enabled):not(.js) .vp-lazyload {
        display: none;
      }
    </style>
    
    			<style type="text/css">
				/* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */
				html:not( .jetpack-lazy-images-js-enabled ):not( .js ) .jetpack-lazy-image {
					display: none;
				}
			</style>
			
		<link rel="icon" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-32x32.png" sizes="32x32" />
<link rel="icon" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-192x192.png" sizes="192x192" />
<link rel="apple-touch-icon" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-180x180.png" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-270x270.png" />
		<style type="text/css" id="wp-custom-css">
			.elementor-location-single .elementor-section .elementor-column.elementor-col-33{display:none !important}.elementor-location-single .elementor-section .elementor-column.elementor-col-66{width:100% !important;text-align:justify}#right-sidebar{display:none !important}#primary{width:100% !important;text-align:justify;border-right:none !important}		</style>
		<!-- OceanWP CSS -->
<style type="text/css">
/* General CSS */a:hover,a.light:hover,.theme-heading .text::before,.theme-heading .text::after,#top-bar-content >a:hover,#top-bar-social li.oceanwp-email a:hover,#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a:hover,#site-header.medium-header #medium-searchform button:hover,.oceanwp-mobile-menu-icon a:hover,.blog-entry.post .blog-entry-header .entry-title a:hover,.blog-entry.post .blog-entry-readmore a:hover,.blog-entry.thumbnail-entry .blog-entry-category a,ul.meta li a:hover,.dropcap,.single nav.post-navigation .nav-links .title,body .related-post-title a:hover,body #wp-calendar caption,body .contact-info-widget.default i,body .contact-info-widget.big-icons i,body .custom-links-widget .oceanwp-custom-links li a:hover,body .custom-links-widget .oceanwp-custom-links li a:hover:before,body .posts-thumbnails-widget li a:hover,body .social-widget li.oceanwp-email a:hover,.comment-author .comment-meta .comment-reply-link,#respond #cancel-comment-reply-link:hover,#footer-widgets .footer-box a:hover,#footer-bottom a:hover,#footer-bottom #footer-bottom-menu a:hover,.sidr a:hover,.sidr-class-dropdown-toggle:hover,.sidr-class-menu-item-has-children.active >a,.sidr-class-menu-item-has-children.active >a >.sidr-class-dropdown-toggle,input[type=checkbox]:checked:before{color:}.single nav.post-navigation .nav-links .title .owp-icon use,.blog-entry.post .blog-entry-readmore a:hover .owp-icon use,body .contact-info-widget.default .owp-icon use,body .contact-info-widget.big-icons .owp-icon use{stroke:}input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"],button[type="submit"],.button,#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li.btn >a >span,.thumbnail:hover i,.post-quote-content,.omw-modal .omw-close-modal,body .contact-info-widget.big-icons li:hover i,body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit],body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit],body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button{background-color:}.thumbnail:hover .link-post-svg-icon{background-color:}body .contact-info-widget.big-icons li:hover .owp-icon{background-color:}.widget-title{border-color:}blockquote{border-color:}#searchform-dropdown{border-color:}.dropdown-menu .sub-menu{border-color:}.blog-entry.large-entry .blog-entry-readmore a:hover{border-color:}.oceanwp-newsletter-form-wrap input[type="email"]:focus{border-color:}.social-widget li.oceanwp-email a:hover{border-color:}#respond #cancel-comment-reply-link:hover{border-color:}body .contact-info-widget.big-icons li:hover i{border-color:}#footer-widgets .oceanwp-newsletter-form-wrap input[type="email"]:focus{border-color:}input[type="button"]:hover,input[type="reset"]:hover,input[type="submit"]:hover,button[type="submit"]:hover,input[type="button"]:focus,input[type="reset"]:focus,input[type="submit"]:focus,button[type="submit"]:focus,.button:hover,#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li.btn >a:hover >span,.post-quote-author,.omw-modal .omw-close-modal:hover,body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit]:hover,body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit]:hover,body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button:hover{background-color:}table th,table td,hr,.content-area,body.content-left-sidebar #content-wrap .content-area,.content-left-sidebar .content-area,#top-bar-wrap,#site-header,#site-header.top-header #search-toggle,.dropdown-menu ul li,.centered-minimal-page-header,.blog-entry.post,.blog-entry.grid-entry .blog-entry-inner,.blog-entry.thumbnail-entry .blog-entry-bottom,.single-post .entry-title,.single .entry-share-wrap .entry-share,.single .entry-share,.single .entry-share ul li a,.single nav.post-navigation,.single nav.post-navigation .nav-links .nav-previous,#author-bio,#author-bio .author-bio-avatar,#author-bio .author-bio-social li a,#related-posts,#comments,.comment-body,#respond #cancel-comment-reply-link,#blog-entries .type-page,.page-numbers a,.page-numbers span:not(.elementor-screen-only),.page-links span,body #wp-calendar caption,body #wp-calendar th,body #wp-calendar tbody,body .contact-info-widget.default i,body .contact-info-widget.big-icons i,body .posts-thumbnails-widget li,body .tagcloud a{border-color:}body .contact-info-widget.big-icons .owp-icon,body .contact-info-widget.default .owp-icon{border-color:}/* Top Bar CSS */#top-bar-wrap,.oceanwp-top-bar-sticky{background-color:#f1f3f4}#top-bar-wrap,#top-bar-content strong{color:#404248}/* Header CSS */@media only screen and (max-width:959px){body.default-breakpoint #site-logo #site-logo-inner{height:74px}}@media only screen and (max-width:959px){body.default-breakpoint .oceanwp-mobile-menu-icon a,.mobile-menu-close{line-height:74px}}#site-header.has-header-media .overlay-header-media{background-color:rgba(0,0,0,0.5)}#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a,.oceanwp-mobile-menu-icon a,#searchform-header-replace-close{color:#0c8590}#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a .owp-icon use,.oceanwp-mobile-menu-icon a .owp-icon use,#searchform-header-replace-close .owp-icon use{stroke:#0c8590}#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a:hover,.oceanwp-mobile-menu-icon a:hover,#searchform-header-replace-close:hover{color:#0c8590}#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a:hover .owp-icon use,.oceanwp-mobile-menu-icon a:hover .owp-icon use,#searchform-header-replace-close:hover .owp-icon use{stroke:#0c8590}#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li >a:hover,#site-navigation-wrap .dropdown-menu >li.sfHover >a{background-color:#ffffff}/* Footer Widgets CSS */#footer-widgets{background-color:#0c8590}#footer-widgets,#footer-widgets p,#footer-widgets li a:before,#footer-widgets .contact-info-widget span.oceanwp-contact-title,#footer-widgets .recent-posts-date,#footer-widgets .recent-posts-comments,#footer-widgets .widget-recent-posts-icons li .fa{color:#ffffff}/* Footer Bottom CSS */#footer-bottom{background-color:#096d76}#footer-bottom,#footer-bottom p{color:rgba(255,255,255,0.99)}/* Typography CSS */body{font-family:Open Sans;font-size:16px}#top-bar-content,#top-bar-social-alt{font-family:Open Sans;font-size:16px}
</style><noscript><style id="rocket-lazyload-nojs-css">.rll-youtube-player, [data-lazy-src]{display:none !important;}</style></noscript><script>
/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */
(function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}}
var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1}
return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia}
if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)}
setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return}
var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i<links.length;i++){var link=links[i];if(link.rel==="preload"&&link.getAttribute("as")==="style"&&!link.getAttribute("data-loadcss")){link.setAttribute("data-loadcss",!0);rp.bindMediaToggle(link)}}};if(!rp.support()){rp.poly();var run=w.setInterval(rp.poly,500);if(w.addEventListener){w.addEventListener("load",function(){rp.poly();w.clearInterval(run)})}else if(w.attachEvent){w.attachEvent("onload",function(){rp.poly();w.clearInterval(run)})}}
if(typeof exports!=="undefined"){exports.loadCSS=loadCSS}
else{w.loadCSS=loadCSS}}(typeof global!=="undefined"?global:this))
</script></head>

<body class="page-template page-template-elementor_header_footer page page-id-11 wp-custom-logo wp-embed-responsive wp-schema-pro-1.4.1 oceanwp-theme dropdown-mobile default-breakpoint has-sidebar content-right-sidebar has-topbar page-header-disabled has-breadcrumbs elementor-default elementor-template-full-width elementor-kit-36 elementor-page elementor-page-11" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage">

	
	
	<div id="outer-wrap" class="site clr">

		<a class="skip-link screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>

		
		<div id="wrap" class="clr">

			

<div id="top-bar-wrap" class="clr hide-mobile">

	<div id="top-bar" class="clr has-no-content">

		
		<div id="top-bar-inner" class="clr">

			
	<div id="top-bar-content" class="clr top-bar-left">

		
		
			<div id="topbar-template">

						<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="34" class="elementor elementor-34" data-elementor-settings="[]">
			<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-ebd2a97 elementor-hidden-tablet elementor-hidden-phone elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="ebd2a97" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-no">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-630942b elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="630942b" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-edf54eb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="edf54eb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<span class="elementor-heading-title elementor-size-default">DOCTOR MEZO - Thách thức mọi làn da hư tổn</span>		</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-f96f159 elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="f96f159" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-91cf3aa elementor-align-left phone-box elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="91cf3aa" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 405.333 405.333" style="enable-background:new 0 0 405.333 405.333;" xml:space="preserve" width="512px" height="512px"><g><g>
	<g>
		<path d="M373.333,266.88c-25.003,0-49.493-3.904-72.704-11.563c-11.328-3.904-24.192-0.896-31.637,6.699l-46.016,34.752  c-52.8-28.181-86.592-61.952-114.389-114.368l33.813-44.928c8.512-8.512,11.563-20.971,7.915-32.64  C142.592,81.472,138.667,56.96,138.667,32c0-17.643-14.357-32-32-32H32C14.357,0,0,14.357,0,32  c0,205.845,167.488,373.333,373.333,373.333c17.643,0,32-14.357,32-32V298.88C405.333,281.237,390.976,266.88,373.333,266.88z" data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#65676C"></path>
	</g>
</g></g> </svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">090 242 1694</span>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-766dc34 elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="766dc34" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-0c59cb7 elementor-align-center elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="0c59cb7" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve" width="512px" height="512px" class=""><g><g>
	<g>
		<polygon points="0,97.808 0,414.192 180.789,256  " data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#65676C"></polygon>
	</g>
</g><g>
	<g>
		<polygon points="22.64,76 257,281.063 491.362,76  " data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#65676C"></polygon>
	</g>
</g><g>
	<g>
		<polygon points="308.431,275.933 257,320.937 205.569,275.933 22.638,436 491.368,436  " data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#65676C"></polygon>
	</g>
</g><g>
	<g>
		<polygon points="331.213,256 512,414.187 512,97.81  " data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#65676C"></polygon>
	</g>
</g></g> </svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">drmezodsbs@gmail.com</span>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-f4cb681 elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="f4cb681" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-5470d1e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-inner-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="5470d1e" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-df6f8de icon-mang-xa-hoi elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="df6f8de" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-7eecbd6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7eecbd6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">Liên kết xã hội:</p>		</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-f846652 icon-mang-xa-hoi elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="f846652" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-ac57cde elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ac57cde" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
											<a href="https://www.facebook.com/DrMezo.XoaSachRoNam/" rel="nofollow">
							<img width="28" height="28" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2028%2028'%3E%3C/svg%3E" title="Fanpage" alt="facebook" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Fanpage-otmo2vaap1q7btudo9yxr86zlw6ile1sb78315k1zs.png" /><noscript><img width="28" height="28" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Fanpage-otmo2vaap1q7btudo9yxr86zlw6ile1sb78315k1zs.png" title="Fanpage" alt="facebook" /></noscript>								</a>
											</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24ac5ce elementor-widget elementor-widget-image" data-id="24ac5ce" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
											<a href="https://www.youtube.com/channel/UC4hjnLXOWSNINK47y91xgZw/featured" rel="nofollow">
							<img width="28" height="28" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2028%2028'%3E%3C/svg%3E" title="Youtube" alt="Youtube" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Youtube-otmo2zzhn7wmxvnjwu02lp0aktjcnvkfzuhifjd34o.png" /><noscript><img width="28" height="28" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Youtube-otmo2zzhn7wmxvnjwu02lp0aktjcnvkfzuhifjd34o.png" title="Youtube" alt="Youtube" /></noscript>								</a>
											</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
		
			</div>

			
	</div><!-- #top-bar-content -->


		</div><!-- #top-bar-inner -->

		
	</div><!-- #top-bar -->

</div><!-- #top-bar-wrap -->


			
<header id="site-header" class="minimal-header clr" data-height="74" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPHeader" role="banner">

	
					
			<div id="site-header-inner" class="clr container">

				
				

<div id="site-logo" class="clr" itemscope itemtype="https://schema.org/Brand" >

	
	<div id="site-logo-inner" class="clr">

		<a href="https://doctormezo.com.vn/" class="custom-logo-link" rel="home"><img width="100" height="53" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/logo.png" class="custom-logo jetpack-lazy-image" alt="Doctor Mezo" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/logo.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a>
	</div><!-- #site-logo-inner -->

	
	
</div><!-- #site-logo -->

			<div id="site-navigation-wrap" class="clr">
			
			
			
			<nav id="site-navigation" class="navigation main-navigation clr" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement" role="navigation" >

				<ul id="menu-header-menu" class="main-menu dropdown-menu sf-menu"><li id="menu-item-55" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-55"><a href="/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Trang chủ</span></a></li><li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-11 current_page_item menu-item-25"><a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Giới thiệu</span></a></li><li id="menu-item-16822" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16822"><a href="https://doctormezo.com.vn/cong-nghe-moi/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Công nghệ</span></a></li><li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children dropdown menu-item-23"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Dịch vụ<svg class="owp-icon owp-icon--small-arrow-down nav-arrow" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#owp-icon-small-arrow-down"></use></svg></span></a>
<ul class="sub-menu">
	<li id="menu-item-16765" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16765"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/dieu-tri-ro/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Điều Trị Sẹo Rỗ</span></a></li>	<li id="menu-item-16768" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16768"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/dieu-tri-nam/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Điều Trị Nám Tàn Nhang</span></a></li>	<li id="menu-item-16767" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16767"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/tre-hoa-da/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Trẻ Hóa Da</span></a></li>	<li id="menu-item-16766" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16766"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/thon-gon-co-the/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Giảm Mỡ Body</span></a></li></ul>
</li><li id="menu-item-22" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-22"><a href="https://doctormezo.com.vn/hieu-qua-dieu-tri/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Hiệu quả điều trị</span></a></li><li id="menu-item-21" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children dropdown menu-item-21"><a href="https://doctormezo.com.vn/dieu-ban-can-biet/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Điều bạn cần biết<svg class="owp-icon owp-icon--small-arrow-down nav-arrow" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#owp-icon-small-arrow-down"></use></svg></span></a>
<ul class="sub-menu">
	<li id="menu-item-16771" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16771"><a href="https://doctormezo.com.vn/ve-dieu-tri-seo-ro/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Về Điều Trị Sẹo Rỗ</span></a></li>	<li id="menu-item-16770" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16770"><a href="https://doctormezo.com.vn/ve-dieu-tri-nam-tan-nhang/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Về Điều Trị Nám Tàn Nhang</span></a></li>	<li id="menu-item-16769" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16769"><a href="https://doctormezo.com.vn/bi-quyet-lam-dep/" class="menu-link"><span class="text-wrap">Bí Quyết Làm Đẹp</span></a></li></ul>
</li></ul>
			</nav><!-- #site-navigation -->

			
			
					</div><!-- #site-navigation-wrap -->
			
		
	
				
	<div class="oceanwp-mobile-menu-icon clr mobile-right">

		
		
		
		<a href="javascript:void(0)" class="mobile-menu" aria-label="Mobile Menu">
							<i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i>
								<span class="oceanwp-text">Menu</span>
				<span class="oceanwp-close-text">Close</span>
						</a>

		
		
		
	</div><!-- #oceanwp-mobile-menu-navbar -->


			</div><!-- #site-header-inner -->

			
<div id="mobile-dropdown" class="clr" >

	<nav class="clr" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement">

		<ul id="menu-header-menu-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-55"><a href="/">Trang chủ</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-11 current_page_item menu-item-25"><a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/" aria-current="page">Giới thiệu</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16822"><a href="https://doctormezo.com.vn/cong-nghe-moi/">Công nghệ</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-23"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/">Dịch vụ</a>
<ul class="sub-menu">
	<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16765"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/dieu-tri-ro/">Điều Trị Sẹo Rỗ</a></li>
	<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16768"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/dieu-tri-nam/">Điều Trị Nám Tàn Nhang</a></li>
	<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16767"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/tre-hoa-da/">Trẻ Hóa Da</a></li>
	<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-16766"><a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/thon-gon-co-the/">Giảm Mỡ Body</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-22"><a href="https://doctormezo.com.vn/hieu-qua-dieu-tri/">Hiệu quả điều trị</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-21"><a href="https://doctormezo.com.vn/dieu-ban-can-biet/">Điều bạn cần biết</a>
<ul class="sub-menu">
	<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16771"><a href="https://doctormezo.com.vn/ve-dieu-tri-seo-ro/">Về Điều Trị Sẹo Rỗ</a></li>
	<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16770"><a href="https://doctormezo.com.vn/ve-dieu-tri-nam-tan-nhang/">Về Điều Trị Nám Tàn Nhang</a></li>
	<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16769"><a href="https://doctormezo.com.vn/bi-quyet-lam-dep/">Bí Quyết Làm Đẹp</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
	</nav>

</div>

			
			
		
		
</header><!-- #site-header -->


			
			<main id="main" class="site-main clr" role="main">

						<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="11" class="elementor elementor-11" data-elementor-settings="[]">
			<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-1a9a02b banner-section elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="1a9a02b" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-f318d06 banner-intro elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="f318d06" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-f5313dd banner-page elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f5313dd" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
										<img width="2375" height="834" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg" class="attachment-full size-full jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-srcset="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg 2375w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-300x105.jpg 300w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-1024x360.jpg 1024w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-768x270.jpg 768w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-500x176.jpg 500w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-800x281.jpg 800w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-1280x449.jpg 1280w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-1920x674.jpg 1920w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-1536x539.jpg 1536w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1-2048x719.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 2375px) 100vw, 2375px" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/Banner-Gioi-Thieu-2375-x-834-15.12.20-1.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />											</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-841e781 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="841e781" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-b6fe504 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="b6fe504" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-13dd970 elementor-widget elementor-widget-ee-breadcrumbs" data-id="13dd970" data-element_type="widget" data-widget_type="ee-breadcrumbs.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<ul class="ee-breadcrumbs" itemscope="" itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"><li class="ee-breadcrumbs__item ee-breadcrumbs__item--parent ee-breadcrumbs__item--home" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
			<a href="https://doctormezo.com.vn" class="ee-breadcrumbs__crumb" itemprop="item">
				<span class="ee-breadcrumbs__text" itemprop="name">
					Trang chủ				</span>
			</a>
			<meta content="0" itemprop="position">
		</li><li class="ee-breadcrumbs__separator"><span class="ee-icon ee-icon-support--svg"><i aria-hidden="true" class="fas fa-angle-right"></i></span></li><li class="ee-breadcrumbs__item ee-breadcrumbs__item--current ee-breadcrumbs__item--single ee-breadcrumbs__item--single-11" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
			<link href="" class="ee-breadcrumbs__crumb" itemprop="item">
				<span class="ee-breadcrumbs__text" itemprop="name">
					Giới thiệu				</span>
			</link>
			<meta content="1" itemprop="position">
		</li></ul>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc93dc9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cc93dc9" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
										<img width="262" height="53" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png" class="attachment-large size-large jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/logo-gach.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />											</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-afe23c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="afe23c3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">THÁCH THỨC MỌI LÀN DA HƯ TỔN</h2>		</div>
				</div>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-e7dc510 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-inner-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="e7dc510" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-da0e4a0 elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column" data-id="da0e4a0" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-d26fdfe elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d26fdfe" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
										<img width="104" height="104" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png" class="attachment-large size-large jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/tamnhin.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />											</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dddb3fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dddb3fe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">TẦM nHÌN</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d638202 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d638202" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"><p>Phấn đấu trở thành Phòng khám da đi đầu trong ứng dụng <a href="https://doctormezo.com.vn/cong-nghe-moi/">công nghệ</a> cao vào da liễu tại Việt Nam, <a href="https://doctormezo.com.vn/">Doctor Mezo</a> không ngừng cập nhật kiến thức và công nghệ tiên tiến từ các nước Châu Âu và Hoa Kỳ để chắc lọc những tinh hoa công nghệ phù hợp với da người Việt và nâng tầm hiệu quả an toàn trong liệu trình.</p></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-a02057e elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column" data-id="a02057e" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages ">
					<div class="elementor-widget-wrap">
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-f6e5d42 elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column" data-id="f6e5d42" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-059c178 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="059c178" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
										<img width="104" height="104" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png" class="attachment-large size-large jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/sumenh.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />											</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aa28c8e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="aa28c8e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">SỨ MỆNH</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2551bcc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2551bcc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"><p>Mang ngành da liễu Việt Nam tiếp cận với công nghệ quốc tế.</p></div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-715de78 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="715de78" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"><p>Giúp người Việt Nam lấy lại làn da đẹp và sự tự tin của chính mình một cách an toàn, đảm bảo sức khỏe</p></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-8a708c9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8a708c9" data-element_type="section" id="slide-chung-nhan">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-5414fbf elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="5414fbf" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-c311780 elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="c311780" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-shortcode"><div class="n2-section-smartslider fitvidsignore " data-ssid="5" tabindex="0" role="region" aria-label="Slider"><div id="n2-ss-5-align" class="n2-ss-align"><div class="n2-padding"><div id="n2-ss-5" data-creator="Smart Slider 3" data-responsive="auto" class="n2-ss-slider n2-ow n2-has-hover n2notransition "><div class="n2-ss-slider-wrapper-inside">
    <div class="n2-ss-slider-1 n2_ss__touch_element n2-ow" style="">
      <div class="n2-ss-slider-2 n2-ow">
                        <div class="n2-ss-slider-3 n2-ow" style="">

          <div class="n2-ss-slide-backgrounds n2-ow-all"><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="1" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="2" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="3" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="4" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="5" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="6" data-mode="fill"></div><div class="n2-ss-slide-background" data-public-id="7" data-mode="fill"></div></div>          <div class="n2-ss-slider-4 n2-ow">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1100 500" data-related-device="desktopPortrait" class="n2-ow n2-ss-preserve-size n2-ss-preserve-size--slider n2-ss-slide-limiter"></svg><div data-first="1" data-slide-duration="0" data-id="17" data-slide-public-id="1" data-title="Mezo" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-17"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Mezo</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-x85seq0EbFg0" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1e2c08b44953e" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-1e2c08b44953e-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-1267ab086adf6" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-1267ab086adf6-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-122131e54fc65" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-122131e54fc65-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-BuwZeY5axRWB" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item1" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-vEVEUFTQpIJK" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-xnwAxV5FzIka" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item3" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">MEZO<br>Xóa Sạch Rỗ Nám</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-STGh9VgHUABt" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">MEZO - Siêu phẩm được cấp bằng sáng chế tại Đức. Độc quyền tại Doctor Mezo. </p>
<p class="n2-font-08c8db8e4b2edec56b337c67cf4b71a7-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">MEZO không phải là laser mà là nhiệt đa vi điểm tinh khiết, tác động sâu xuống tầng SMAS, kích thích sản sinh <a href="https://doctormezo.com.vn/nhung-cach-tot-nhat-giup-tang-cuong-collagen-giup-tre-hoa-da/">collagen</a> và elastin làm đầy sẹo. Đồng thời giúp da căng bóng, sáng mịn từ bên trong, mang lại hiệu quả vượt trội.</p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1473f670fd924" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1473f670fd924-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-VzGLgAEhgbcZ" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item5" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-MEZO.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-UkY35uo4WzGU" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item6" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-mezo.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="18" data-slide-public-id="2" data-title="Nordlys" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-18"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Nordlys</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-sCOK1iNGNgMm" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-174d8640608cc" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-174d8640608cc-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-17130ebcfa448" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-17130ebcfa448-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-14d614961e332" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-14d614961e332-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-QXPkjKeb5veC" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item7" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-UrqSdKRksNNJ" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-XIu6tp9skrQx" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item9" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">NORDLYS<br>60s Đánh Tan Nám, Mao Mạch</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-TYF6CqPdIsfP" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">NORDLYS – Đánh tan nám, mao mạch thần tốc chỉ trong 60s và là công nghệ tâm huyết của tập đoàn Candela đến từ Đan Mạch, độc quyền tại Doctor Mezo và được Bộ Y tế Hoa Kỳ chứng nhận.</p>
<p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">NORDLYS với công nghệ SWT tiên tiến sử dụng ánh sáng xung chọn lọc kép, lọc triệt để các bước sóng cao, gây hại cho da, chỉ để lại các bước sóng an toàn hiệu quả trong <a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/dieu-tri-nam/">điều trị nám</a>, mao mạch, đồng thời kích thích colLagen và elastin làm da căng bóng láng mịn.</p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1db83cdc475f8" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1db83cdc475f8-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-lghX2eF9rkUa" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item11" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-NORDLY-VÀ-YDUN.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-rDZXFs8Bn5Sv" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item12" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="19" data-slide-public-id="3" data-title="Ydun" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-19"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Ydun</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1BkEhjsMFiAH" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1b6c855d0a250" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-1b6c855d0a250-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-111bac3d9879c" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-111bac3d9879c-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1d10251d38687" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1d10251d38687-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-YQyTKwXCY2hO" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item13" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y Khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-y9h6bMr8aUJK" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-kx7kIqvX9W5y" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item15" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">YDUN<br>San Bằng <a href="https://doctormezo.com.vn/dieu-tri-seo-ro/">Sẹo Rỗ</a></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-HQwHBXEqw85d" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">YDUN mang lại hiệu quả vượt trội đánh tan mao mạch và xóa dấu sẹo rỗ. Với năng lượng 1550nm tác động sâu xuống trung bì, YDUN kích thích tăng sinh collagen và elastin tái tạo da một cách an toàn không xâm lấn.</p>
<p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph n2-style-39612b538396e2fceb18e53ec82d9001-heading ">YDUN tích hợp công nghệ làm mát da tiên tiến, thân thiện với mọi làn da, được Bộ Y tế Hoa Kỳ chứng nhận.</p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-12c7b2297622a" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-12c7b2297622a-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-2PsXmDm0izmW" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item17" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-NORDLY-VÀ-YDUN.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-UrZ23p8Myl8W" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item18" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-nordly-ydun.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="20" data-slide-public-id="4" data-title="Tempsure" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-20"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Tempsure</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-gHgVTRG33Gdr" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-10d59dbb42499" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-10d59dbb42499-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-1f5b8d5a8df4c" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-1f5b8d5a8df4c-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1d173b95e143f" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1d173b95e143f-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-pNDVpjZQTldS" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item19" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y Khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-8JD8i2LomgZe" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-1DiDZjnUzf82" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item21" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">TEMPSURE ENVI<br>Trẻ Hóa Thách Thức Thời Gian</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-Mgm3KgWzsb8V" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">TEMPSURE ENVI – Bí quyết giữ mãi tuổi thanh xuân, độc quyền tại Doctor Mezo. TEMPSURE ENVI trẻ hóa mọi làn da, được Bộ Y tế Hoa Kỳ chứng nhận hiệu quả và an toàn. Với cơ chế ưu việt không xâm lấn và kiểm soát nhiệt độ hợp lý, mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư giãn trong suốt quá trình điều trị. TEMPSURE ENVI, hiệu quả trẻ ngay từ 5-10 tuổi, chỉ sau 1 liệu trình. </p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1f0a4da591dad" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1f0a4da591dad-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-ntSzDtsUJP1N" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item23" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-TEMPSURE.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-s9OVLwURA1T3" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item24" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-tempsure.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="21" data-slide-public-id="5" data-title="Picosure" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-21"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Picosure</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-KaaVOpRu4lN3" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1a7a7f5153f2d" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-1a7a7f5153f2d-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-1fb13658f452a" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-1fb13658f452a-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-162bcedbc7ffa" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-162bcedbc7ffa-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-FfecfUpNG4Ip" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item25" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y Khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-BfYG6g9qJCw0" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-xIyz3eWBNTng" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item27" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">PICOSURE<br>Sạch Nám Vĩnh Viễn</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-646hScYDxFI6" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">PICOSURE - Công nghệ kỷ nguyên ánh sáng đến từ Hoa Kỳ, là dòng laser duy nhất sở hữu bước sóng cực ngắn, 755nm siêu an toàn. Với lực tác động gấp 20 lần laser thông thường, PICOSURE giúp xóa sạch nám vĩnh viễn đến 90%, được Bộ Y tế Hoa Kỳ chứng nhận hiệu quả và an toàn.</p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-15e0d03362cf2" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-15e0d03362cf2-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-gTTtdjf1aWDK" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item29" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-PICO.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-yNCnx4599MOz" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item30" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-pico.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="22" data-slide-public-id="6" data-title="Thermage FLX" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-22"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">Thermage FLX</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-8KJIsafGIZzR" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1b7c16e2b3352" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-1b7c16e2b3352-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-1daccdbe6f8ea" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-1daccdbe6f8ea-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-18c1027616088" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-18c1027616088-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-hFQUrdGy6qJL" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item31" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y Khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-FKCM84EQ0nbA" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-03Zcwzv71czp" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item33" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">THERMAGE FLX<br>Thách Thức Sự Lão Hóa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-A1kzWOpbSLPq" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">THERMAGE FLX – trẻ lại 5-10 tuổi ngay từ lần điều trị đầu tiên. Nhờ công nghệ sóng vô tuyến RF đến từ Hoa Kỳ, THERMAGE FLX giúp nâng cơ, xóa nhăn hiệu quả chỉ sau 45 phút điều trị. Được Bộ Y tế Hoa Kỳ chứng nhận an toàn và hiệu quả cho mọi làn da, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng.</p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-1a5a09d3ce393" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-1a5a09d3ce393-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-K7L4QoOi1vLR" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item35" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-THERMAGE.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-DG2lQNWHaKef" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item36" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bang-.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="23" data-slide-public-id="7" data-title="VISIA" class="n2-ss-slide n2-ow n2-ss-slide-23"><div tabindex="-1" class="n2-ss-slide--focus" role="note">VISIA</div><div class="n2-ss-layers-container n2-ss-slide-limiter n2-ow"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-jxnhxGJP1Xmg" data-sstype="slide" data-pm="default"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-17783e5d77208" data-pm="default" data-sstype="content" data-hasbackground="0"><div class="n2-ss-section-main-content n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n2-ow n-uc-17783e5d77208-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n2-ss-layer--block n2-ss-has-self-align n-uc-1b59a5457aa70" data-pm="normal" data-sstype="row"><div class="n2-ss-layer-row n2-ss-layer-with-background n-uc-1b59a5457aa70-inner"><div class="n2-ss-layer-row-inner "><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-19d4bcc8e6391" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-19d4bcc8e6391-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-psQVr0kEqxDf" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item37" class="n2-font-fa431cda7be8972c4ee0e92783d3bb59-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">Chứng nhận Y Khoa</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-NKUsmimMvvTk" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Chuyển giao công nghệ chính hãng.</p>
</div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow h2-title n-uc-9eEEPV8c8LCc" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div id="n2-ss-5item39" class="n2-font-439e11192e3ea12636084ae3aa21dddb-hover  n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow" style="display:block;">VISIA<br>Thấu Hiểu Làn Da</div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-MTDZfsFaeTX8" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class="n2-ss-item-content n2-ss-text n2-ow-all"><div class=""><p class="n2-font-5bed55ebd252c2ae4b61b31960148f69-paragraph  ">Hệ thống công nghệ hiện đại VISIA đã ra mắt được 18 năm tại Mỹ. Máy VISIA chụp bộ 4-4 ảnh tiêu chuẩn phân cực chéo tia UV và khuẩn mụn, thể hiện tính chất của da. Trí thông minh nhân tạo của VISIA có thể mô phỏng quá trình của da từ 18 đến 80 tuổi, hỗ trợ giải thích rõ quá trình lão hóa da. </p>
</div></div></div></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-10304efd39967" data-pm="default" data-sstype="col"><div class="n2-ss-layer-col n2-ss-layer-with-background n2-ss-layer-content n-uc-10304efd39967-inner"><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-Q7zdCJXQg5vC" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item41" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="1000" height="667" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/BẰNG-THERMAGE.jpg"></img></div></div><div class="n2-ss-layer n2-ow n-uc-ys7fdZFjvDWN" data-pm="normal" data-sstype="layer"><div class=" n2-ss-item-image n2-ss-item-content n2-ow-all"><img id="n2-ss-5item42" alt="" class="skip-lazy jetpack-lazy-image" loading="lazy" width="544" height="384" data-skip-lazy="1" src="//doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/slider5/bẰng-visia.jpg"></img></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>          </div>

                  </div>
      </div>
    </div>
    <div class="n2-ss-slider-controls n2-ss-slider-controls-absolute-center-bottom"><div style="--widget-offset:10px;" class="n2-ss-widget n2-ss-control-bullet n2-ow-all n2-ss-control-bullet-horizontal"><div class=" nextend-bullet-bar n2-bar-justify-content-center"><div class="n2-bullet n2-style-785355f374be86c332d4665aae819858-dot " style="visibility:hidden;"></div></div></div></div></div></div><ss3-loader></ss3-loader></div></div></div></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-b4ba7ca elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="b4ba7ca" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-673ef34 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="673ef34" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-45c0d47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="45c0d47" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">6 LÝ DO BỆNH NHÂN NÊN LỰA CHỌN DOCTOR MEZO</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cac7e85 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cac7e85" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">Với sứ mệnh mang lại cho bệnh nhân LÀN DA KHỎE, chúng tôi cam kết</p>		</div>
				</div>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-70d8845 intro-box-icon elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-inner-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="70d8845" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-7e07907 elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="7e07907" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-4a8ffb3 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="4a8ffb3" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="51.8413" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M48.9951 44.6208V48.2558H45.3601C44.691 48.2558 44.1484 48.7984 44.1484 49.4675V54.3141C44.1484 54.9832 44.691 55.5258 45.3601 55.5258H48.9951V59.1608C48.9951 59.8299 49.5377 60.3725 50.2068 60.3725H55.0534C55.7225 60.3725 56.2651 59.8299 56.2651 59.1608V55.5258H59.9001C60.5692 55.5258 61.1118 54.9832 61.1118 54.3141V49.4675C61.1118 48.7984 60.5692 48.2558 59.9001 48.2558H56.2651V44.6208C56.2651 43.9517 55.7225 43.4091 55.0534 43.4091H50.2068C49.5376 43.4091 48.9951 43.9516 48.9951 44.6208ZM51.4184 49.4675V45.8325H53.8418V49.4675C53.8418 50.1365 54.3844 50.6791 55.0534 50.6791H58.6884V53.1025H55.0534C54.3844 53.1025 53.8418 53.645 53.8418 54.3141V57.9491H51.4184V54.3141C51.4184 53.645 50.8759 53.1025 50.2068 53.1025H46.5718V50.6791H50.2068C50.8759 50.6791 51.4184 50.1365 51.4184 49.4675Z" fill="#008999"></path><path d="M69.5935 37.321C69.5935 36.731 69.1685 36.2267 68.587 36.1269C63.057 35.1768 57.7987 32.8336 53.3804 29.3503C52.9404 29.0036 52.3199 29.0036 51.8799 29.3503C47.4616 32.8336 42.2033 35.1768 36.6733 36.1269C36.0918 36.2267 35.6667 36.731 35.6667 37.321V43.9052C35.6667 56.48 41.936 68.6956 51.9434 75.578C52.1503 75.7203 52.3902 75.7914 52.6301 75.7914C52.87 75.7914 53.1099 75.7203 53.3167 75.578C63.3134 68.703 69.5935 56.4934 69.5935 43.9051V37.321ZM67.1702 43.9051C67.1702 55.4593 61.6192 66.5623 52.6302 73.0958C43.6411 66.5623 38.0902 55.4593 38.0902 43.9051V38.3273C43.3394 37.2698 48.3296 35.0398 52.6302 31.8289C56.9308 35.0398 61.921 37.2698 67.1702 38.3273V43.9051Z" fill="#008999"></path><path d="M68.624 66.7944C69.2932 66.7944 69.8357 66.2519 69.8357 65.5827C69.8357 64.9135 69.2932 64.371 68.624 64.371C67.9548 64.371 67.4124 64.9135 67.4124 65.5827C67.4124 66.2519 67.9548 66.7944 68.624 66.7944Z" fill="#008999"></path><path d="M74.4401 30.5662C66.9503 30.5662 59.9086 27.6496 54.6125 22.3534L53.4868 21.2278C53.0136 20.7547 52.2466 20.7547 51.7732 21.2278L50.6475 22.3534C45.3515 27.6495 38.3099 30.5662 30.8201 30.5662C30.151 30.5662 29.6084 31.1088 29.6084 31.7779V43.9054C29.6084 59.7161 38.1675 75.0501 52.0417 82.7577C52.2246 82.8593 52.4274 82.9102 52.6301 82.9102C52.8328 82.9102 53.0356 82.8593 53.2185 82.7577C58.4547 79.8488 62.98 75.861 66.6687 70.9053C67.0683 70.3685 66.9571 69.6094 66.4202 69.2099C65.8834 68.8103 65.1243 68.9216 64.7248 69.4584C61.3818 73.9496 57.3153 77.5962 52.6303 80.3057C40.0953 73.0474 32.0317 58.8381 32.0317 43.9053V32.9658C39.4244 32.6757 46.7634 29.6647 52.3612 24.0669L52.6301 23.7981L52.8989 24.0669C58.1945 29.3625 65.4119 32.6591 73.2284 32.9658V43.9053C73.2284 49.4963 72.1248 54.994 69.9483 60.2455C69.6922 60.8638 69.9856 61.5726 70.6037 61.8288C71.2221 62.0848 71.9307 61.7916 72.187 61.1734C74.486 55.6263 75.6517 49.8164 75.6517 43.9053V31.7779C75.6517 31.1087 75.1092 30.5662 74.4401 30.5662Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Hoàn toàn không xâm lấn da.</span>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="51.9414" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M77.0399 54.7039H61.2187C59.3493 54.7039 57.8285 56.2248 57.8285 58.0942V61.4844H39.0691V59.2243C39.0691 56.7317 37.0412 54.7039 34.5487 54.7039H24.83V44.5332C24.83 43.909 24.3241 43.4031 23.6999 43.4031C23.0758 43.4031 22.5698 43.909 22.5698 44.5332V79.7918C22.5698 80.4159 23.0758 80.9219 23.6999 80.9219C24.3241 80.9219 24.83 80.4159 24.83 79.7918V73.4633H46.4146C47.0388 73.4633 47.5447 72.9574 47.5447 72.3332C47.5447 71.7091 47.0388 71.2032 46.4146 71.2032H24.83V63.7446H78.17V71.2032H56.5854C55.9612 71.2032 55.4553 71.7091 55.4553 72.3332C55.4553 72.9574 55.9612 73.4633 56.5854 73.4633H78.17V79.7918C78.17 80.4159 78.6759 80.9219 79.3001 80.9219C79.9242 80.9219 80.4301 80.4159 80.4301 79.7918V58.0942C80.4301 56.2248 78.9093 54.7039 77.0399 54.7039ZM71.3895 56.9641V61.4844H66.8691V56.9641H71.3895ZM60.0886 58.0942C60.0886 57.471 60.5956 56.9641 61.2187 56.9641H64.609V61.4844H60.0886V58.0942ZM24.83 56.9641H34.5487C35.795 56.9641 36.8089 57.978 36.8089 59.2243V61.4844H24.83V56.9641ZM73.6496 61.4844V56.9641H77.0399C77.663 56.9641 78.17 57.471 78.17 58.0942V61.4844H73.6496Z" fill="#008999"></path><path d="M58.2804 34.3628H54.8901V30.9726C54.8901 30.3484 54.3842 29.8425 53.7601 29.8425H49.2397C48.6156 29.8425 48.1096 30.3484 48.1096 30.9726V34.3628H44.7194C44.0952 34.3628 43.5893 34.8688 43.5893 35.4929V40.0132C43.5893 40.6374 44.0952 41.1433 44.7194 41.1433H48.1096V44.5336C48.1096 45.1577 48.6156 45.6637 49.2397 45.6637H53.7601C54.3842 45.6637 54.8901 45.1577 54.8901 44.5336V41.1433H58.2804C58.9045 41.1433 59.4105 40.6374 59.4105 40.0132V35.4929C59.4105 34.8688 58.9045 34.3628 58.2804 34.3628ZM57.1503 38.8832H53.7601C53.1359 38.8832 52.63 39.3891 52.63 40.0132V43.4035H50.3698V40.0132C50.3698 39.3891 49.8639 38.8832 49.2397 38.8832H45.8495V36.623H49.2397C49.8639 36.623 50.3698 36.117 50.3698 35.4929V32.1026H52.63V35.4929C52.63 36.117 53.1359 36.623 53.7601 36.623H57.1503V38.8832Z" fill="#008999"></path><path d="M62.8009 23.0615H40.1992C38.3298 23.0615 36.809 24.5824 36.809 26.4518V49.0535C36.809 50.9229 38.3298 52.4437 40.1992 52.4437H62.8009C64.6703 52.4437 66.1912 50.9229 66.1912 49.0535V26.4518C66.1912 24.5824 64.6703 23.0615 62.8009 23.0615ZM63.931 49.0535C63.931 49.6766 63.424 50.1836 62.8009 50.1836H40.1992C39.5761 50.1836 39.0691 49.6766 39.0691 49.0535V26.4518C39.0691 25.8286 39.5761 25.3217 40.1992 25.3217H62.8009C63.424 25.3217 63.931 25.8286 63.931 26.4518V49.0535Z" fill="#008999"></path><path d="M51.5 73.4633C52.1241 73.4633 52.63 72.9574 52.63 72.3332C52.63 71.7091 52.1241 71.2032 51.5 71.2032C50.8758 71.2032 50.3699 71.7091 50.3699 72.3332C50.3699 72.9574 50.8758 73.4633 51.5 73.4633Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Không cần nghỉ dưỡng, đi làm ngay.</span>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="52.0415" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M31.7379 66.2018C29.8821 66.2018 28.3724 67.7114 28.3724 69.567C28.3724 71.4227 29.8821 72.9323 31.7379 72.9323C33.5936 72.9323 35.1032 71.4227 35.1032 69.567C35.1032 67.7114 33.5934 66.2018 31.7379 66.2018ZM31.7379 70.7131C31.1061 70.7131 30.5921 70.199 30.5921 69.5673C30.5921 68.9357 31.1061 68.4216 31.7379 68.4216C32.3697 68.4216 32.8837 68.9357 32.8837 69.5673C32.8837 70.199 32.3696 70.7131 31.7379 70.7131Z" fill="#008999"></path><path d="M80.2693 53.0125C81.4156 52.0901 82.1503 50.6757 82.1503 49.0933C82.1503 46.3202 79.8943 44.0642 77.1214 44.0642H59.27C59.8249 42.8544 60.4654 41.0115 60.8315 38.4496C61.6818 32.4966 60.3968 29.3368 59.1691 27.7343C58.13 26.378 56.734 25.5577 55.1322 25.3625C53.7806 25.1965 52.5464 26.27 52.5104 27.6278C52.3026 29.7624 51.5425 35.6185 50.4538 37.7962C47.6568 43.3902 40.9883 46.7253 38.9287 47.6481C38.208 47.0287 37.272 46.6531 36.2494 46.6531H27.2269C24.9567 46.6531 23.1097 48.4999 23.1097 50.7702V73.3261C23.1097 75.5964 24.9567 77.4432 27.2269 77.4432H36.2491C37.4638 77.4432 38.5571 76.914 39.3112 76.0746C40.4825 76.814 42.3728 77.6378 44.9834 77.6378H73.9859C76.759 77.6378 79.0148 75.3818 79.0148 72.6089C79.0148 71.3378 78.5408 70.1752 77.7601 69.2888C79.4301 68.4699 80.5823 66.7519 80.5823 64.7702C80.5823 63.4991 80.1083 62.3366 79.3276 61.4501C80.9976 60.6313 82.1499 58.9133 82.1499 56.9316C82.1503 55.3493 81.4154 53.9349 80.2693 53.0125ZM36.2491 75.2235H27.2269C26.1805 75.2235 25.3293 74.3722 25.3293 73.3259V50.7701C25.3293 49.7237 26.1805 48.8725 27.2269 48.8725H36.2491C36.779 48.8725 37.2583 49.0914 37.6028 49.4429V74.1916C37.6028 74.3244 37.6269 74.4547 37.6724 74.5769C37.3243 74.9723 36.8161 75.2235 36.2491 75.2235ZM72.4586 54.1222H77.1218C78.671 54.1222 79.9312 55.3827 79.9312 56.9316C79.9312 58.4805 78.6709 59.741 77.1218 59.741H72.4586C71.8457 59.741 71.3487 60.2378 71.3487 60.8508C71.3487 61.4638 71.8457 61.9606 72.4586 61.9606H75.554C77.1032 61.9606 78.3634 63.2211 78.3634 64.77C78.3634 66.3189 77.1031 67.5794 75.554 67.5794H71.6078C70.9949 67.5794 70.4979 68.0762 70.4979 68.6892C70.4979 69.3023 70.9949 69.7991 71.6078 69.7991H73.9862C75.5353 69.7991 76.7956 71.0596 76.7956 72.6086C76.7956 74.1577 75.5353 75.418 73.9862 75.418H44.9837C42.6931 75.418 41.1403 74.6506 40.2971 74.0745C40.342 73.8314 40.3667 73.5814 40.3667 73.3256V50.7701C40.3667 50.3362 40.2988 49.9181 40.1738 49.5253C42.7742 48.3318 49.4316 44.8032 52.4389 38.7888C53.9431 35.7807 54.693 28.1203 54.7242 27.7957C54.7274 27.7606 54.7292 27.725 54.7292 27.6897C54.7292 27.6519 54.7437 27.6197 54.7722 27.5946C54.812 27.5596 54.8504 27.564 54.8633 27.5656C55.558 27.6504 56.5633 27.9827 57.4073 29.0841C58.3762 30.3489 59.3756 32.9459 58.6342 38.1358C58.0058 42.5348 56.5159 44.4593 56.5066 44.4712C55.9248 45.1822 56.4487 46.2839 57.3653 46.2839H77.1217C78.6709 46.2839 79.9311 47.5444 79.9311 49.0934C79.9311 50.6426 78.6707 51.9028 77.1217 51.9028H72.4584C71.8456 51.9028 71.3486 52.3996 71.3486 53.0127C71.3486 53.6257 71.8455 54.1222 72.4586 54.1222Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Tối ưu thời gian và chi phí điều trị cho bệnh nhân.</span>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-1e2d01c elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="1e2d01c" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-12f8f3a elementor-align-left elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="12f8f3a" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="51.8413" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M79.9323 80.7073L77.0919 64.0784C76.7858 62.2867 75.5148 60.8474 73.7746 60.3225L66.1134 58.0109C65.9548 56.1381 65.1869 54.3713 63.9091 52.9728C62.8869 51.8542 61.6013 51.0397 60.1841 50.5903C60.4266 50.3212 60.6514 50.0529 60.8577 49.7906C62.6796 47.4735 63.655 44.9208 63.9033 43.1788H64.4943C66.0315 43.1788 67.2822 41.9282 67.2822 40.3909V38.9618C67.2822 37.9359 66.7051 37.0062 65.8372 36.5238V33.0872C65.8372 32.5679 65.4162 32.147 64.8969 32.147C64.3776 32.147 63.9567 32.5678 63.9567 33.0872V36.9452C63.5905 37.0088 63.1536 37.1186 62.7067 37.3068C62.6609 37.3235 62.6164 37.3428 62.5743 37.366C62.4733 37.4121 62.3722 37.4606 62.2715 37.5153V29.9381C62.2715 27.8447 60.5686 26.1417 58.4752 26.1417H55.8799C54.9848 26.1417 54.1104 26.4536 53.4174 27.0202L53.1627 27.2284C52.6949 27.6109 52.1045 27.8215 51.5002 27.8215C50.8959 27.8215 50.3054 27.6109 49.8376 27.2284L49.583 27.0202C48.89 26.4537 48.0156 26.1417 47.1205 26.1417H44.525C42.4316 26.1417 40.7286 27.8447 40.7286 29.9381V37.5153C40.6279 37.4606 40.5268 37.4121 40.4259 37.366C40.3838 37.3428 40.3394 37.3235 40.2936 37.3068C39.8467 37.1186 39.4096 37.0088 39.0436 36.9452V27.1901C39.0436 24.1456 41.5206 21.6686 44.5651 21.6686H58.4349C61.4796 21.6686 63.9565 24.1456 63.9565 27.1901V28.6681C63.9565 29.1874 64.3774 29.6084 64.8966 29.6084C65.4158 29.6084 65.8369 29.1876 65.8369 28.6681V27.1901C65.8369 23.1087 62.5163 19.7881 58.4349 19.7881H44.5651C40.4836 19.7881 37.1631 23.1087 37.1631 27.1901V36.5239C36.2952 37.0064 35.7181 37.9359 35.7181 38.9619V40.391C35.7181 41.9284 36.9688 43.1789 38.506 43.1789H39.097C39.3452 44.9209 40.3207 47.4736 42.1426 49.7907C42.3486 50.0528 42.5733 50.3208 42.8156 50.5896C39.5576 51.6245 37.1817 54.5537 36.8869 58.0109L29.2254 60.3225C27.4852 60.8474 26.2141 62.2867 25.9081 64.0784L24.7547 70.8312C24.6673 71.3431 25.0114 71.8288 25.5231 71.9162C26.0348 72.0039 26.5207 71.6597 26.6083 71.1478L27.7617 64.3949C27.9468 63.3109 28.7158 62.4403 29.7686 62.1228L36.8545 59.9848V61.8447C35.2303 62.1436 33.8482 63.2593 33.279 64.8052C33.1279 65.2155 33.034 65.6451 32.9998 66.0821L32.315 74.8723C32.2634 75.5344 32.4925 76.1938 32.9433 76.681C33.3941 77.1683 34.0336 77.4479 34.6976 77.4479H35.8698C36.3891 77.4479 36.8101 77.0271 36.8101 76.5077C36.8101 75.9882 36.3891 75.5675 35.8698 75.5675H34.6976C34.556 75.5675 34.4198 75.5081 34.3236 75.404C34.2276 75.3001 34.1788 75.1597 34.1898 75.0186L34.8746 66.2283C34.8953 65.9636 34.9521 65.7033 35.0437 65.4549C35.4397 64.3796 36.5092 63.6514 37.7051 63.643L37.86 63.6418C37.8673 63.6417 37.8744 63.6417 37.8816 63.6417C39.0439 63.6417 40.0729 64.3008 40.5069 65.3255C40.6287 65.6128 40.7027 65.9165 40.727 66.2283L41.4121 75.0187C41.423 75.1597 41.3742 75.3001 41.2781 75.4041C41.1821 75.5079 41.0458 75.5675 40.9042 75.5675H39.7319C39.2126 75.5675 38.7916 75.9884 38.7916 76.5077C38.7916 77.027 39.2126 77.4479 39.7319 77.4479H40.9042C41.5682 77.4479 42.2078 77.1684 42.6585 76.681C43.1094 76.1935 43.3385 75.5343 43.2869 74.8724L42.6018 66.0821C42.5617 65.5676 42.4394 65.0662 42.2384 64.5918C41.619 63.1299 40.2946 62.1135 38.7348 61.8385V59.4175L41.967 58.4422C42.2611 59.0616 42.8438 60.4 43.9982 63.2852C45.1615 66.1963 46.6076 69.9277 47.9944 73.5551C48.0043 73.5856 48.0157 73.6153 48.0285 73.6444C48.954 76.0661 49.8518 78.438 50.6196 80.4841C50.7573 80.851 51.1081 81.0941 51.5 81.0941C51.8918 81.0941 52.2426 80.851 52.3803 80.4841C53.148 78.438 54.0458 76.0661 54.9714 73.6444C54.9843 73.6153 54.9956 73.5855 55.0055 73.5551C56.3913 69.9298 57.8366 66.2008 58.9995 63.2906C60.1553 60.4016 60.7386 59.0621 61.0328 58.4422L64.265 59.4175V64.971C62.0255 65.406 60.3292 67.3811 60.3292 69.746C60.3292 72.4285 62.5116 74.611 65.1942 74.611C67.8768 74.611 70.0593 72.4286 70.0593 69.746C70.0593 67.3889 68.3741 65.4185 66.1454 64.975V59.9849L73.2315 62.1229C74.2842 62.4405 75.0531 63.311 75.2383 64.395L78.0787 81.024C78.1259 81.2997 78.0525 81.5693 77.8721 81.7831C77.6917 81.9968 77.4383 82.1147 77.1585 82.1147H25.8414C25.5616 82.1147 25.3083 81.997 25.1279 81.7831C24.9475 81.5693 24.874 81.2998 24.9212 81.024L25.8586 75.536C25.946 75.0241 25.6019 74.5384 25.0901 74.451C24.5785 74.3632 24.0925 74.7077 24.005 75.2195L23.0676 80.7074C22.9278 81.5266 23.1549 82.3606 23.6906 82.9958C24.2266 83.6309 25.0105 83.995 25.8414 83.995H77.1585C77.9894 83.995 78.7735 83.6309 79.3093 82.9957C79.845 82.3605 80.0721 81.5264 79.9323 80.7073ZM63.9678 38.8607C64.4687 38.7358 64.8709 38.7381 64.8754 38.7382C65.0374 38.7403 65.195 38.7025 65.3349 38.6291C65.3768 38.7333 65.4015 38.8453 65.4015 38.9619V40.391C65.4015 40.8914 64.9944 41.2985 64.4941 41.2985H63.9678V38.8607ZM39.0322 41.2985H38.5058C38.0055 41.2985 37.5984 40.8914 37.5984 40.391V38.9619C37.5984 38.8453 37.6232 38.7333 37.665 38.6292C37.8048 38.7026 37.9623 38.7405 38.1245 38.7382C38.1316 38.7395 38.5327 38.7372 39.0322 38.8612V41.2985ZM40.9126 42.3527V39.8825C41.1975 39.9679 41.5091 39.9563 41.7968 39.8362C42.2903 39.6303 42.6091 39.1522 42.6091 38.6178V29.9381C42.6091 28.8817 43.4686 28.0222 44.525 28.0222H47.1202C47.5827 28.0222 48.0345 28.1833 48.3926 28.476L48.6471 28.6842C49.4499 29.3406 50.463 29.7018 51.5 29.7018C52.5369 29.7018 53.5501 29.3404 54.3528 28.6842L54.6073 28.476C54.9652 28.1833 55.4172 28.0222 55.8797 28.0222H58.4749C59.5313 28.0222 60.3909 28.8817 60.3909 29.9381V38.6179C60.3909 39.1522 60.7096 39.6305 61.2031 39.8364C61.3679 39.9051 61.5404 39.9384 61.7115 39.9384C61.839 39.9384 61.9655 39.9198 62.0873 39.8834V42.3527C62.0873 43.7255 61.1383 46.3914 59.3793 48.6283C58.7967 49.3693 58.0478 50.1654 57.1257 50.8611C57.0965 50.8807 57.0685 50.9019 57.0418 50.9245C55.6133 51.9806 53.7765 52.7897 51.5 52.7897C49.2234 52.7897 47.3866 51.9806 45.958 50.9243C45.9313 50.9019 45.9034 50.8807 45.8743 50.8613C44.9522 50.1654 44.2033 49.3693 43.6206 48.6283C41.8618 46.3915 40.9126 43.7255 40.9126 42.3527ZM57.6598 57.5435L51.5 62.1476L45.3401 57.5435C45.951 56.7672 46.2932 55.7706 46.2932 54.8812V53.3656C47.7417 54.1446 49.4702 54.6703 51.5 54.6703C53.5297 54.6703 55.2583 54.1446 56.7067 53.3656V54.8812C56.7067 55.7706 57.049 56.7672 57.6598 57.5435ZM43.7709 56.494C43.2688 56.3028 42.7121 56.2715 42.1856 56.4143C42.1625 56.4197 42.1399 56.4258 42.118 56.4323L38.8696 57.4125C39.419 54.711 41.6126 52.5609 44.4127 52.1444V54.8812C44.4127 55.4711 44.1494 56.081 43.7709 56.494ZM46.3228 64.0419C46.321 64.0375 46.3193 64.0331 46.3176 64.0288C46.27 63.9083 46.223 63.7894 46.1763 63.6719C46.1679 63.6506 46.1595 63.6294 46.1511 63.6083C46.1055 63.4933 46.0602 63.3792 46.0155 63.267C46.0124 63.2591 46.0093 63.2513 46.0061 63.2433C45.8668 62.893 45.7325 62.5571 45.6033 62.2352C45.5939 62.2118 45.5845 62.1881 45.5751 62.1649C45.538 62.0726 45.5015 61.9817 45.4653 61.8919C45.452 61.859 45.4388 61.8263 45.4256 61.7937C45.3905 61.7067 45.3557 61.6202 45.3213 61.5355C45.311 61.5102 45.301 61.4856 45.2908 61.4604C45.2285 61.3067 45.1676 61.1568 45.1081 61.0107C45.0921 60.9712 45.0756 60.931 45.0597 60.892C45.0364 60.835 45.0137 60.7796 44.9909 60.7238C44.9663 60.6636 44.9417 60.6039 44.9176 60.5452C44.9086 60.5233 44.8992 60.5001 44.8902 60.4783C44.8829 60.4607 44.8762 60.4445 44.8691 60.4271C44.7605 60.1632 44.6573 59.9146 44.5593 59.6807C44.5586 59.6788 44.5577 59.6769 44.557 59.675C44.5048 59.5505 44.4538 59.4289 44.4047 59.313C44.3793 59.2529 44.3542 59.1939 44.3296 59.1359L49.6273 63.0954L47.4137 64.0358C47.4098 64.0375 47.4058 64.0391 47.4019 64.0409L46.4777 64.4335C46.4252 64.3009 46.3739 64.171 46.3228 64.0419ZM48.5663 69.7989C48.3805 69.317 48.1934 68.8323 48.0059 68.3481C47.7128 67.5908 47.4327 66.8707 47.1647 66.1848L47.5156 66.0357L48.9492 67.7022L48.5663 69.7989ZM51.5181 77.4408C51.4912 77.3848 51.4591 77.3321 51.422 77.2829C50.9971 76.1599 50.4578 74.739 49.8611 73.1755L50.7389 68.3694H52.261L53.1389 73.1755C52.5135 74.8134 51.9518 76.2945 51.5181 77.4408ZM52.6137 66.4891H50.3862L49.3322 65.2639L51.5 64.3431L53.6677 65.2639L52.6137 66.4891ZM54.994 68.3481C54.8065 68.8323 54.6194 69.317 54.4337 69.7989L54.0507 67.702L55.4843 66.0355L55.8352 66.1846C55.5672 66.8706 55.2872 67.5908 54.994 68.3481ZM58.5953 59.313C58.5488 59.4229 58.5004 59.5381 58.4511 59.6557C58.4447 59.671 58.4382 59.6865 58.4318 59.7019C58.383 59.8185 58.3333 59.9376 58.2819 60.0617C58.2785 60.0698 58.275 60.0785 58.2716 60.0867C58.2273 60.1937 58.1817 60.3041 58.1355 60.4166C58.1268 60.4376 58.1187 60.4571 58.11 60.4783C58.0997 60.5035 58.0887 60.5302 58.0783 60.5556C58.0577 60.6058 58.0368 60.657 58.0157 60.7081C57.9899 60.7712 57.9642 60.834 57.9377 60.8986C57.9293 60.9192 57.9206 60.9406 57.9121 60.9613C57.8467 61.1217 57.7794 61.287 57.7107 61.4568C57.6999 61.4834 57.6893 61.5095 57.6785 61.5364C57.6445 61.6203 57.6099 61.706 57.5752 61.7921C57.5616 61.8258 57.5479 61.8595 57.5343 61.8936C57.4984 61.9825 57.4622 62.0725 57.4255 62.1638C57.4153 62.1893 57.4049 62.2154 57.3946 62.2409C57.267 62.5585 57.1347 62.8896 56.9974 63.2348C56.9929 63.2462 56.9884 63.2573 56.9839 63.2689C56.9395 63.3804 56.8946 63.4937 56.8492 63.608C56.8408 63.6293 56.8323 63.6506 56.8237 63.672C56.7768 63.7902 56.7296 63.9096 56.6817 64.0308C56.6808 64.0331 56.6799 64.0353 56.679 64.0375C56.6274 64.1681 56.5754 64.2996 56.5225 64.4338L55.5974 64.0407C55.5942 64.0394 55.5909 64.038 55.5877 64.0366L53.3729 63.0957L58.6706 59.1362C58.6457 59.1939 58.6206 59.2528 58.5953 59.313ZM60.8819 56.4325C60.8818 56.4325 60.8816 56.4323 60.8814 56.4323C60.8807 56.4321 60.8798 56.432 60.879 56.4316C60.3335 56.2679 59.7517 56.295 59.2291 56.494C58.8505 56.081 58.5873 55.4711 58.5873 54.8812V52.143C61.405 52.5584 63.5919 54.6883 64.1342 57.4136L60.8819 56.4325ZM68.1788 69.746C68.1788 71.3918 66.8399 72.7306 65.1942 72.7306C63.5485 72.7306 62.2096 71.3918 62.2096 69.746C62.2096 68.1002 63.5485 66.7614 65.1942 66.7614C66.8399 66.7614 68.1788 68.1002 68.1788 69.746Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Bác sĩ chuyên gia đầu ngành.</span>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="51.9414" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M67.9619 40.1028H51.5002C50.8688 40.1028 50.357 40.6146 50.357 41.246C50.357 41.8773 50.8688 42.3891 51.5002 42.3891H67.9619C68.5932 42.3891 69.105 41.8773 69.105 41.246C69.105 40.6146 68.5932 40.1028 67.9619 40.1028Z" fill="#008999"></path><path d="M63.9616 45.9254C63.7489 45.7127 63.454 45.5904 63.1534 45.5904C62.8527 45.5904 62.5578 45.7127 62.3452 45.9254C62.1325 46.138 62.0102 46.4329 62.0102 46.7336C62.0102 47.0342 62.1325 47.3292 62.3452 47.5418C62.5578 47.7544 62.8527 47.8767 63.1534 47.8767C63.454 47.8767 63.7489 47.7544 63.9616 47.5418C64.1742 47.3292 64.2965 47.0342 64.2965 46.7336C64.2965 46.4329 64.1742 46.138 63.9616 45.9254Z" fill="#008999"></path><path d="M52.3071 27.9775C52.0945 27.7649 51.7996 27.6425 51.4989 27.6425C51.1983 27.6425 50.9033 27.7649 50.6907 27.9775C50.4781 28.1901 50.3557 28.485 50.3557 28.7857C50.3557 29.0863 50.4781 29.3813 50.6907 29.5939C50.9033 29.8065 51.1983 29.9288 51.4989 29.9288C51.7996 29.9288 52.0945 29.8065 52.3071 29.5939C52.5197 29.3813 52.6421 29.0863 52.6421 28.7857C52.6421 28.485 52.5197 28.1901 52.3071 27.9775Z" fill="#008999"></path><path d="M58.345 45.59H51.5002C50.8688 45.59 50.357 46.1018 50.357 46.7332C50.357 47.3645 50.8688 47.8763 51.5002 47.8763H58.345C58.9764 47.8763 59.4882 47.3645 59.4882 46.7332C59.4882 46.1018 58.9764 45.59 58.345 45.59Z" fill="#008999"></path><path d="M67.9619 52.4493H51.5002C50.8688 52.4493 50.357 52.9611 50.357 53.5924C50.357 54.2238 50.8688 54.7356 51.5002 54.7356H67.9619C68.5932 54.7356 69.105 54.2238 69.105 53.5924C69.105 52.9611 68.5932 52.4493 67.9619 52.4493Z" fill="#008999"></path><path d="M63.9616 58.2714C63.7489 58.0588 63.454 57.9365 63.1534 57.9365C62.8527 57.9365 62.5578 58.0588 62.3452 58.2714C62.1325 58.484 62.0102 58.779 62.0102 59.0796C62.0102 59.3803 62.1325 59.6752 62.3452 59.8878C62.5578 60.1005 62.8527 60.2228 63.1534 60.2228C63.454 60.2228 63.7489 60.1005 63.9616 59.8878C64.1742 59.6752 64.2965 59.3803 64.2965 59.0796C64.2965 58.779 64.1742 58.484 63.9616 58.2714Z" fill="#008999"></path><path d="M58.345 57.9365H51.5002C50.8688 57.9365 50.357 58.4482 50.357 59.0796C50.357 59.711 50.8688 60.2228 51.5002 60.2228H58.345C58.9764 60.2228 59.4882 59.711 59.4882 59.0796C59.4882 58.4482 58.9764 57.9365 58.345 57.9365Z" fill="#008999"></path><path d="M67.9619 64.7953H51.5002C50.8688 64.7953 50.357 65.3071 50.357 65.9385C50.357 66.5698 50.8688 67.0816 51.5002 67.0816H67.9619C68.5932 67.0816 69.105 66.5698 69.105 65.9385C69.105 65.3071 68.5932 64.7953 67.9619 64.7953Z" fill="#008999"></path><path d="M63.9616 70.617C63.7489 70.4044 63.454 70.2821 63.1534 70.2821C62.8527 70.2821 62.5578 70.4044 62.3452 70.617C62.1325 70.8297 62.0102 71.1246 62.0102 71.4252C62.0102 71.7259 62.1325 72.0208 62.3452 72.2335C62.5578 72.4461 62.8527 72.5684 63.1534 72.5684C63.454 72.5684 63.7489 72.4461 63.9616 72.2335C64.1742 72.0208 64.2965 71.7259 64.2965 71.4252C64.2965 71.1246 64.1742 70.8297 63.9616 70.617Z" fill="#008999"></path><path d="M58.345 70.2821H51.5002C50.8688 70.2821 50.357 70.7939 50.357 71.4252C50.357 72.0566 50.8688 72.5684 51.5002 72.5684H58.345C58.9764 72.5684 59.4882 72.0566 59.4882 71.4252C59.4882 70.7939 58.9764 70.2821 58.345 70.2821Z" fill="#008999"></path><path d="M70.1613 27.1852H61.4299C60.1678 25.9825 58.4616 25.2417 56.5846 25.2417H55.5832C54.8177 23.7261 53.2448 22.7268 51.5 22.7268C49.7552 22.7268 48.1824 23.7261 47.4167 25.2417H46.4129C44.536 25.2417 42.8299 25.9825 41.5678 27.1852H32.839C29.7656 27.1852 27.2651 29.6856 27.2651 32.759V75.6828C27.2651 78.7562 29.7656 81.2566 32.839 81.2566H70.1611C73.2345 81.2566 75.735 78.7562 75.735 75.6828V32.759C75.7351 29.6856 73.2346 27.1852 70.1613 27.1852ZM46.413 27.528H48.1948C48.709 27.528 49.1598 27.1848 49.2967 26.6892C49.5693 25.7023 50.4754 25.0131 51.5001 25.0131C52.5248 25.0131 53.4309 25.7023 53.7034 26.6892C53.8403 27.1848 54.2912 27.528 54.8053 27.528H56.5846C59.0659 27.528 61.1082 29.4428 61.3121 31.8722H41.6856C41.8895 29.4428 43.9319 27.528 46.413 27.528ZM73.4487 75.6829C73.4487 77.4956 71.974 78.9704 70.1613 78.9704H32.839C31.0262 78.9704 29.5515 77.4956 29.5515 75.6829V32.759C29.5515 30.9463 31.0262 29.4715 32.839 29.4715H39.9662C39.5917 30.3303 39.3826 31.277 39.3826 32.2723V33.0153C39.3826 33.6467 39.8944 34.1585 40.5258 34.1585H62.472C63.1034 34.1585 63.6152 33.6467 63.6152 33.0153V32.2723C63.6152 31.2771 63.4061 30.3303 63.0316 29.4715H70.1613C71.974 29.4715 73.4487 30.9463 73.4487 32.759V75.6829Z" fill="#008999"></path><path d="M44.2306 39.8277C43.7842 39.3813 43.0603 39.3813 42.6139 39.8276L37.7255 44.716L36.2197 43.21C35.7733 42.7638 35.0494 42.7638 34.6029 43.21C34.1565 43.6565 34.1565 44.3803 34.6029 44.8268L36.9172 47.1411C37.1405 47.3644 37.433 47.476 37.7255 47.476C38.0181 47.476 38.3107 47.3644 38.5339 47.1411L44.2306 41.4444C44.677 40.998 44.677 40.2742 44.2306 39.8277Z" fill="#008999"></path><path d="M41.4403 64.7953H35.9531C35.3218 64.7953 34.81 65.3071 34.81 65.9385V71.4256C34.81 72.057 35.3218 72.5688 35.9531 72.5688H41.4403C42.0717 72.5688 42.5835 72.057 42.5835 71.4256V65.9385C42.5835 65.3071 42.0717 64.7953 41.4403 64.7953ZM40.2972 70.2825H37.0963V67.0816H40.2972V70.2825Z" fill="#008999"></path><path d="M41.4403 52.4493H35.9531C35.3218 52.4493 34.81 52.9611 34.81 53.5924V59.0796C34.81 59.711 35.3218 60.2228 35.9531 60.2228H41.4403C42.0717 60.2228 42.5835 59.711 42.5835 59.0796V53.5924C42.5835 52.9611 42.0717 52.4493 41.4403 52.4493ZM40.2972 57.9364H37.0963V54.7356H40.2972V57.9364Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Phác đồ điều trị chuyên biệt, chuẩn y khoa.</span>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="103" height="104" viewBox="0 0 103 104" fill="none"><circle cx="51.5" cy="52.0415" r="50" stroke="#008999" stroke-width="3"></circle><path d="M77.8337 78.2335H75.3484V42.1476C75.3484 40.4679 73.9819 39.1015 72.3024 39.1015H66.7473C65.0677 39.1015 63.7013 40.468 63.7013 42.1476V78.2335H57.3907V58.4973C57.3907 56.8177 56.0242 55.4512 54.3446 55.4512H48.7896C47.11 55.4512 45.7435 56.8178 45.7435 58.4973V78.2335H39.4329V68.0123C39.4329 66.3326 38.0664 64.9662 36.3869 64.9662H30.8317C29.1521 64.9662 27.7857 66.3327 27.7857 68.0123V78.2335H25.1663C24.5405 78.2335 24.0332 78.7408 24.0332 79.3666C24.0332 79.9924 24.5405 80.4997 25.1663 80.4997H77.8337C78.4595 80.4997 78.9668 79.9924 78.9668 79.3666C78.9668 78.7408 78.4595 78.2335 77.8337 78.2335ZM37.1665 78.2335H30.0518V68.0123C30.0518 67.5822 30.4016 67.2324 30.8316 67.2324H36.3866C36.8167 67.2324 37.1665 67.5822 37.1665 68.0123V78.2335ZM55.1243 78.2335H48.0097V58.4973C48.0097 58.0673 48.3595 57.7175 48.7895 57.7175H54.3445C54.7744 57.7175 55.1243 58.0673 55.1243 58.4973V78.2335ZM73.0822 78.2335H65.9675V42.1476C65.9675 41.7175 66.3173 41.3677 66.7473 41.3677H72.3024C72.7324 41.3677 73.0822 41.7175 73.0822 42.1476V78.2335Z" fill="#008999"></path><path d="M75.3458 23.6752C75.3617 23.366 75.2529 23.0516 75.0167 22.8154C74.7806 22.5793 74.4662 22.4704 74.1569 22.4864C74.1387 22.4856 74.1207 22.4836 74.1021 22.4836H67.2467C66.6209 22.4836 66.1136 22.9909 66.1136 23.6168C66.1136 24.2426 66.6209 24.7499 67.2467 24.7499H71.4797L60.278 35.9517L56.0537 31.7274C55.8412 31.515 55.553 31.3956 55.2525 31.3956C54.9519 31.3956 54.6637 31.515 54.4512 31.7274L34.0812 52.0976C33.6387 52.5401 33.6387 53.2576 34.0812 53.7002C34.3025 53.9213 34.5924 54.0319 34.8824 54.0319C35.1724 54.0319 35.4624 53.9213 35.6836 53.7L55.2525 34.131L59.4767 38.3553C59.9192 38.7978 60.6367 38.7978 61.0793 38.3553L73.0823 26.3525V30.1836C73.0823 30.8094 73.5896 31.3167 74.2154 31.3167C74.8412 31.3167 75.3485 30.8094 75.3485 30.1836V23.7301C75.3485 23.7116 75.3466 23.6936 75.3458 23.6752Z" fill="#008999"></path><path d="M31.063 57.9856C31.6888 57.9856 32.1961 57.4783 32.1961 56.8525C32.1961 56.2267 31.6888 55.7194 31.063 55.7194C30.4372 55.7194 29.9299 56.2267 29.9299 56.8525C29.9299 57.4783 30.4372 57.9856 31.063 57.9856Z" fill="#008999"></path></svg>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Tiến trình điều trị an toàn, hiệu quả bền vững.</span>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-1dd11a5 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="1dd11a5" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-button-wrapper">
			<a href="#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%20settings%3DeyJpZCI6IjI1MjUiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
						<span class="elementor-button-text">Đặt Lịch Ngay</span>
		</span>
					</a>
		</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-8e3db9b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8e3db9b" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-32a2999 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="32a2999" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-ce9d1dc elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="ce9d1dc" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
		
	</main><!-- #main -->

	
	
	
		
<footer id="footer" class="site-footer" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPFooter" role="contentinfo">

	
	<div id="footer-inner" class="clr">

		

<div id="footer-widgets" class="oceanwp-row clr">

	
	<div class="footer-widgets-inner container">

				<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="116" class="elementor elementor-116" data-elementor-settings="[]">
			<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
							<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-969644a elementor-section-height-min-height elementor-section-content-middle elementor-section-full_width contact-form-footer elementor-section-height-default elementor-section-items-middle elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="969644a" data-element_type="section" id="head-footer">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6134a6f content-head-footer elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column" data-id="6134a6f" data-element_type="column" id="contact-form" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-5a86807 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5a86807" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tư vấn miễn phí</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b28e0f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b28e0f" data-element_type="widget" id="phone-title" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix">gọi ngay <a href="tel:+84902421694" style="color:#ffcd28!important">090 242 1694</a></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-3c8a619 content-head-footer elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column" data-id="3c8a619" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-2337ab6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2337ab6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Hoặc đăng ký</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-022190e elementor-button-align-stretch elementor-widget elementor-widget-form" data-id="022190e" data-element_type="widget" data-widget_type="form.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<form class="elementor-form" method="post" name="Sign">
			<input type="hidden" name="post_id" value="116"/>
			<input type="hidden" name="form_id" value="022190e"/>

			<div class="elementor-form-fields-wrapper elementor-labels-above">
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-name elementor-col-50 elementor-field-required">
					<input size="1" type="text" name="form_fields[name]" id="form-field-name" class="elementor-field elementor-size-sm elementor-field-textual" placeholder="Họ và tên *" required="required" aria-required="true">				</div>
								<div class="elementor-field-type-tel elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_1 elementor-col-50 elementor-field-required">
					<input size="1" type="tel" name="form_fields[field_1]" id="form-field-field_1" class="elementor-field elementor-size-sm elementor-field-textual" placeholder="Số điện thoại *" required="required" aria-required="true" pattern="[0-9()#&amp;+*-=.]+" title="Only numbers and phone characters (#, -, *, etc) are accepted.">				</div>
								<div class="elementor-field-type-select elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_2 elementor-col-75 elementor-field-required">
							<div class="elementor-field elementor-select-wrapper ">
			<select name="form_fields[field_2]" id="form-field-field_2" class="elementor-field-textual elementor-size-sm" required="required" aria-required="true">
				<option value="Dịch vụ quan tâm">Dịch vụ quan tâm</option><option value="Dịch vụ trị sẹo rỗ">Dịch vụ trị sẹo rỗ</option><option value="Dịch vụ trị nám/tàn nhang/mao mạch">Dịch vụ trị nám/tàn nhang/mao mạch</option><option value="Dịch vụ trẻ hóa">Dịch vụ trẻ hóa</option><option value="Dịch vụ body">Dịch vụ body</option>			</select>
		</div>
						</div>
								<div class="elementor-field-group elementor-column elementor-field-type-submit elementor-col-20">
					<button type="submit" class="elementor-button elementor-size-sm">
						<span >
															<span class=" elementor-button-icon">
																										</span>
																						<span class="elementor-button-text">Gửi đi</span>
													</span>
					</button>
				</div>
			</div>
		</form>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-8228550 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8228550" data-element_type="section" id="space-footer">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-a1aae56 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="a1aae56" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-2494606 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="2494606" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-4c2cdf4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="4c2cdf4" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-1521855 elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="1521855" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-f39fd33 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f39fd33" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image">
											<a href="/">
							<img width="160" height="85" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/white.png" class="attachment-full size-full jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/white.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />								</a>
											</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-27383c2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="27383c2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Thách thức mọi làn da hư tổn</h6>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a7b8e91 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="a7b8e91" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+da+li%E1%BB%85u+Dr+Huy+Clinic+-+Chuy%C3%AAn+gia+%C4%91i%E1%BB%81u+tr%E1%BB%8B+s%E1%BA%B9o+r%E1%BB%97/@10.834312,106.6649291,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x99d106163a224c31!8m2!3d10.8343053!4d106.6671148" rel="nofollow">						<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-map-marker-alt"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Số 07, Đường số 01, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
											<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text"> 090 242 1694</span>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="mailto:drmezodsbs@gmail.com">						<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-envelope"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">drmezodsbs@gmail.com</span>
											</a>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-0aee3ac elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="0aee3ac" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-0f2bd23 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0f2bd23" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tin mới nhất</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-55a50aa elementor-grid-1 elementor-posts--thumbnail-left elementor-posts--align-left elementor-grid-tablet-1 elementor-grid-mobile-1 elementor-widget elementor-widget-posts" data-id="55a50aa" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;classic_columns&quot;:&quot;1&quot;,&quot;classic_row_gap&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:20,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;classic_columns_tablet&quot;:&quot;1&quot;,&quot;classic_columns_mobile&quot;:&quot;1&quot;}" data-widget_type="posts.classic">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-posts-container elementor-posts elementor-posts--skin-classic elementor-grid">
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-16671 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nhung-dieu-ban-can-biet category-ve-dieu-tri-nam-tan-nhang tag-dieu-tri-nam tag-dieu-tri-nam-tan-nhang tag-nam tag-tan-nhang tag-tri-nam entry has-media">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://doctormezo.com.vn/cach-dieu-tri-nam-tan-nhang/">
			<div class="elementor-post__thumbnail"><img width="300" height="169" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-300x169.png" class="attachment-medium size-medium jetpack-lazy-image" alt="100+ Cách điều trị nám tàn nhang tận gốc" data-lazy-srcset="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-300x169.png 300w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-1024x576.png 1024w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-768x432.png 768w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-500x281.png 500w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-800x450.png 800w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc.png 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/dieu-tri-nam-tan-nhang-tan-goc-300x169.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></div>
		</a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://doctormezo.com.vn/cach-dieu-tri-nam-tan-nhang/">
				100+ Cách điều trị nám tàn nhang tận gốc			</a>
		</h3>
				<div class="elementor-post__excerpt">
					</div>
				</div>
				</article>
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-16571 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nhung-dieu-ban-can-biet category-ve-dieu-tri-seo-ro tag-dieu-tri-ro tag-dieu-tri-seo-ro tag-seo-ro entry has-media">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://doctormezo.com.vn/dieu-tri-seo-ro/">
			<div class="elementor-post__thumbnail"><img width="300" height="169" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-300x169.png" class="attachment-medium size-medium jetpack-lazy-image" alt="100+ các phương pháp điều trị sẹo rỗ hiệu quả nhất" data-lazy-srcset="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-300x169.png 300w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-1024x576.png 1024w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-768x432.png 768w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-500x281.png 500w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-800x450.png 800w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua.png 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/100-cac-phuong-phap-dieu-tri-seo-ro-hieu-qua-300x169.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></div>
		</a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://doctormezo.com.vn/dieu-tri-seo-ro/">
				100+ các phương pháp điều trị sẹo rỗ hiệu quả nhất			</a>
		</h3>
				<div class="elementor-post__excerpt">
					</div>
				</div>
				</article>
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-13717 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nhung-dieu-ban-can-biet category-ve-dieu-tri-seo-ro entry has-media">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://doctormezo.com.vn/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien/">
			<div class="elementor-post__thumbnail"><img width="300" height="200" src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-300x200.png" class="attachment-medium size-medium jetpack-lazy-image" alt="vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien" data-lazy-srcset="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-300x200.png 300w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-1024x683.png 1024w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-768x512.png 768w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-500x333.png 500w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-800x533.png 800w, https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien.png 1200w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/uploads/2021/02/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien-300x200.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></div>
		</a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://doctormezo.com.vn/vi-sao-tri-seo-lom-seo-tham-mai-khong-cai-thien/">
				Vì sao trị sẹo lõm, sẹo thâm mãi không cải thiện?			</a>
		</h3>
				<div class="elementor-post__excerpt">
					</div>
				</div>
				</article>
				</div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-765f15f elementor-hidden-tablet elementor-hidden-phone elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="765f15f" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-acfc7c6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="acfc7c6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Doctor Mezo</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dfc45e2 elementor-align-left elementor-mobile-align-left elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="dfc45e2" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="/">					<span class="elementor-icon-list-text">Trang chủ</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://doctormezo.com.vn/gioi-thieu/">					<span class="elementor-icon-list-text">Về Doctor Mezo</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://doctormezo.com.vn/dich-vu/">					<span class="elementor-icon-list-text">Dịch vụ</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://doctormezo.com.vn/cong-nghe/">					<span class="elementor-icon-list-text">Công nghệ</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://doctormezo.com.vn/hieu-qua-dieu-tri/">					<span class="elementor-icon-list-text">Hiệu quả điều trị</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="https://doctormezo.com.vn/dieu-ban-can-biet/">					<span class="elementor-icon-list-text">Điều bạn cần biết</span>
											</a>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-6a90022 elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column" data-id="6a90022" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-d8ca5c6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d8ca5c6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Liên kết xã hội</h2>		</div>
				</div>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-1bfffc7 box-fanpage elementor-hidden-phone elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-inner-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="1bfffc7" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-d852626 elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column" data-id="d852626" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-864b714 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="864b714" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"><iframe loading="lazy" style="margin: auto;" src="about:blank" width="280" height="130" frameborder="0" scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDrMezo.XoaSachRoNam%2F&#038;tabs&#038;width=280&#038;height=130&#038;small_header=false&#038;adapt_container_width=false&#038;hide_cover=false&#038;show_facepile=false&#038;appId=569857720184941"></iframe><noscript><iframe style="margin: auto;" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDrMezo.XoaSachRoNam%2F&amp;tabs&amp;width=280&amp;height=130&amp;small_header=false&amp;adapt_container_width=false&amp;hide_cover=false&amp;show_facepile=false&amp;appId=569857720184941" width="280" height="130" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></noscript></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-d6e7ac1 box-fanpage elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-inner-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="d6e7ac1" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-643b1d8 elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column" data-id="643b1d8" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-108de54 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="108de54" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"><iframe loading="lazy" style="margin: auto;" src="about:blank" width="320" height="130" max-width="100%" frameborder="0" scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDrMezo.XoaSachRoNam%2F&#038;tabs&#038;width=320&#038;height=130&#038;small_header=false&#038;adapt_container_width=false&#038;hide_cover=false&#038;show_facepile=false&#038;appId=569857720184941"></iframe><noscript><iframe style="margin: auto;" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDrMezo.XoaSachRoNam%2F&amp;tabs&amp;width=320&amp;height=130&amp;small_header=false&amp;adapt_container_width=false&amp;hide_cover=false&amp;show_facepile=false&amp;appId=569857720184941" width="320" height="130" max-width="100%" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></noscript></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-271cd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="271cd" data-element_type="section" id="contact-bar">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-4f4c06e1 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="4f4c06e1" data-element_type="column">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-5e879e10 elementor-align-right elementor-icon-list--layout-traditional elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="5e879e10" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="http://m.me/DrMezo.XoaSachRoNam">						<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-comments"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text"><br>Nhắn tin</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="tel:0902421694">						<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text"><br>Gọi ngay</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item" >
					<a href="#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%20settings%3DeyJpZCI6IjI1MjUiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D">						<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="far fa-calendar-alt"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text"><br>Đặt lịch ngay</span>
											</a>
									</li>
						</ul>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
		
	</div><!-- .container -->

	
</div><!-- #footer-widgets --><div id="footer-bottom" class="clr no-footer-nav">

	
	<div id="footer-bottom-inner" class="container clr">

		
		
			<div id="copyright" class="clr" role="contentinfo">
				Copyright Mezo @ 2019			</div><!-- #copyright -->

			
	</div><!-- #footer-bottom-inner -->

	
</div><!-- #footer-bottom -->


	</div><!-- #footer-inner -->

	
</footer><!-- #footer -->

	
	
</div><!-- #wrap -->


</div><!-- #outer-wrap --><a id="scroll-top" class="scroll-top-right" href="#"><svg class="owp-icon owp-icon--small-arrow-up " aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#owp-icon-small-arrow-up"></use></svg></a>
<a rel="nofollow" href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1fb464c8-950a-4a4a-bfc6-b6aa223a8ea4" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" alt="DMCA.com Protection Status" data-lazy-src="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=1fb464c8-950a-4a4a-bfc6-b6aa223a8ea4" /><noscript><img src ="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=1fb464c8-950a-4a4a-bfc6-b6aa223a8ea4" alt="DMCA.com Protection Status" /></noscript></a> 
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script data-no-minify="1" async src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/cache/busting/1/gtm-5638492d2ca746d1042caae743715be3.js"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-163856822-1');
</script>
<meta name='dmca-site-verification' content='NEcxSVVlVEZFaFh0WUUvZkphL0tIRmE3R2xKQitWWElNaEpFZnVWQjEwST01' /><svg id="owp-svg-icons" version="1.0.0" viewBox="0 0 100 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="no-display"><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-account"><title>account</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M23.245,129.16c-0.532-5.97-0.188-12.105,3.555-16.597c5.205-6.248,14.723-7.005,21.983-9.435
				c3.938-1.32,9.743-2.535,12.278-6.075c1.628-2.28,1.628-5.333,1.185-8.1c-0.653-4.065-2.13-8.003-4.305-11.497
				c-2.115-3.405-5.25-6.007-7.298-9.45c-0.833-1.402-1.283-3.21-0.93-4.838c0.39-1.815,1.642-1.935,2.542-3.232
				c0.255-0.36,0.307-0.825,0.337-1.268c0.45-6.248-1.717-12.638,0.668-18.705c1.83-4.658,6.21-7.943,10.935-9.593
				c4.718-1.65,9.803-1.89,14.805-2.025c5.002,0.135,10.088,0.375,14.805,2.025c4.725,1.65,9.105,4.935,10.935,9.593
				c2.385,6.068,0.218,12.458,0.668,18.705c0.03,0.443,0.082,0.908,0.338,1.268c0.9,1.298,2.152,1.417,2.542,3.232
				c0.353,1.628-0.097,3.435-0.93,4.838c-2.048,3.443-5.182,6.045-7.298,9.45c-2.175,3.495-3.652,7.433-4.305,11.497
				c-0.442,2.768-0.442,5.82,1.185,8.1c2.535,3.54,8.34,4.755,12.277,6.075c7.26,2.43,16.778,3.188,21.983,9.435
				c3.742,4.493,4.087,10.628,3.555,16.597"/> </g> <line class="st0" x1="78.5" y1="136.315" x2="78.833" y2="113.164"/> <line class="st0" x1="101.5" y1="100.476" x2="78.833" y2="113.164"/> <line class="st0" x1="57.088" y1="100.188" x2="78.833" y2="113.164"/> </g> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="75"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-android"><title>android</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M24.728,47.738c-5.101,0-9.24,4.14-9.24,9.24v36.961c0,5.101,4.14,9.24,9.24,9.24s9.24-4.14,9.24-9.24V56.978
		C33.968,51.873,29.829,47.738,24.728,47.738z"/> <path class="st1" d="M133.272,47.738c-5.101,0-9.24,4.14-9.24,9.24v36.961c0,5.101,4.14,9.24,9.24,9.24s9.24-4.14,9.24-9.24V56.978
		C142.512,51.873,138.373,47.738,133.272,47.738z"/> <path class="st1" d="M42.039,121.659h9.24v23.1c0,5.101,4.14,9.24,9.24,9.24s9.24-4.14,9.24-9.24v-23.1h18.48v23.1
		c0,5.101,4.14,9.24,9.24,9.24s9.24-4.14,9.24-9.24v-23.1h9.24V52.358H42.039V121.659z"/> <path class="st1" d="M42.031,44.287C42.031,23.87,58.583,7.318,79,7.318s36.969,16.551,36.969,36.969H42.031z"/> <line class="st5" x1="104.688" y1="4" x2="98.972" y2="13.177"/> <line class="st5" x1="53.312" y1="4" x2="59.028" y2="13.177"/> <circle class="st1" cx="65.14" cy="25.807" r="4.62"/> <circle class="st1" cx="92.86" cy="25.807" r="4.62"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-alt-circle-down"><title>arrow-alt-circle-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78s78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151c-39.701,0-72-32.299-72-72
		S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M114.021,76.551H94.764v-37.47c0-1.657-1.343-3-3-3H66.236c-1.657,0-3,1.343-3,3v37.47H43.979
		c-2.728,0-5.165,1.628-6.209,4.148c-1.043,2.52-0.472,5.394,1.457,7.322l35.021,35.021c1.27,1.27,2.957,1.969,4.752,1.969
		s3.482-0.699,4.751-1.969l35.021-35.021c1.929-1.928,2.501-4.802,1.458-7.322C119.187,78.18,116.749,76.551,114.021,76.551z
		 M114.53,83.778L114.53,83.778l-35.022,35.022c-0.174,0.175-0.372,0.211-0.508,0.211s-0.335-0.037-0.51-0.211L43.469,83.779
		c-0.226-0.226-0.277-0.489-0.155-0.784s0.346-0.444,0.665-0.444h22.258c1.657,0,3-1.343,3-3v-37.47h19.527v37.47
		c0,1.657,1.343,3,3,3h22.258c0.319,0,0.543,0.149,0.665,0.444C114.809,83.289,114.756,83.553,114.53,83.778z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-alt-circle-left"><title>arrow-alt-circle-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78s78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151c-39.701,0-72-32.299-72-72
		S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M118.919,63.235h-37.47V43.978c0-2.728-1.629-5.165-4.149-6.208c-2.52-1.046-5.394-0.472-7.321,1.457
		L34.957,74.248c-2.62,2.62-2.62,6.883,0,9.503l35.021,35.021c0,0,0,0,0.001,0c1.288,1.289,2.999,1.972,4.744,1.972
		c0.866,0,1.741-0.168,2.577-0.515c2.521-1.043,4.149-3.48,4.149-6.208V94.764h37.47c1.657,0,3-1.343,3-3V66.235
		C121.919,64.578,120.576,63.235,118.919,63.235z M115.919,88.764h-37.47c-1.657,0-3,1.343-3,3v22.258
		c0,0.319-0.149,0.543-0.444,0.665c-0.296,0.121-0.559,0.068-0.783-0.156h-0.001L39.199,79.509c-0.174-0.175-0.211-0.373-0.211-0.51
		c0-0.136,0.037-0.334,0.211-0.509l35.022-35.021c0.146-0.146,0.309-0.22,0.485-0.22c0.095,0,0.194,0.021,0.298,0.063
		c0.295,0.122,0.444,0.346,0.444,0.665v22.258c0,1.657,1.343,3,3,3h37.47V88.764z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-alt-circle-right"><title>arrow-alt-circle-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78s78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151c-39.701,0-72-32.299-72-72
		S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M88.021,39.227c-1.928-1.929-4.803-2.5-7.322-1.457c-2.521,1.044-4.148,3.481-4.148,6.209v19.258h-37.47
		c-1.657,0-3,1.343-3,3v25.527c0,1.657,1.343,3,3,3h37.47v19.258c0,2.728,1.629,5.165,4.148,6.209
		c0.836,0.346,1.711,0.514,2.578,0.514c1.745,0,3.456-0.683,4.744-1.972l35.022-35.021c2.619-2.619,2.62-6.882,0-9.503
		L88.021,39.227z M118.802,79.509L83.779,114.53h-0.001c-0.226,0.226-0.491,0.278-0.783,0.156c-0.295-0.122-0.444-0.346-0.444-0.665
		V91.764c0-1.657-1.343-3-3-3h-37.47V69.236h37.47c1.657,0,3-1.343,3-3V43.979c0-0.319,0.149-0.543,0.444-0.665
		c0.296-0.124,0.559-0.07,0.784,0.155l35.021,35.021C119.082,78.771,119.082,79.228,118.802,79.509z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-alt-circle-up"><title>arrow-alt-circle-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78s78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151c-39.701,0-72-32.299-72-72
		S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M118.773,69.978L83.752,34.956c-1.27-1.27-2.957-1.969-4.752-1.969s-3.482,0.699-4.751,1.969L39.228,69.978
		c-1.929,1.929-2.501,4.803-1.457,7.323c1.043,2.52,3.48,4.147,6.208,4.147h19.258v37.47c0,1.657,1.343,3,3,3h25.527
		c1.657,0,3-1.343,3-3v-37.47h19.258c2.728,0,5.164-1.628,6.208-4.147S120.702,71.907,118.773,69.978L118.773,69.978z
		 M114.687,75.004c-0.122,0.295-0.346,0.444-0.665,0.444H91.764c-1.657,0-3,1.343-3,3v37.47H69.236v-37.47c0-1.657-1.343-3-3-3
		H43.979c-0.319,0-0.543-0.149-0.665-0.444c-0.122-0.294-0.069-0.558,0.156-0.784l35.022-35.021
		c0.174-0.175,0.372-0.211,0.508-0.211s0.335,0.037,0.51,0.211l35.021,35.021C114.757,74.445,114.809,74.71,114.687,75.004z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-down"><title>arrow-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79.001,156.997c-2.944,0-5.887-1.12-8.128-3.361L6.532,89.293c-1.901-1.901-2.948-4.429-2.948-7.118
		s1.047-5.217,2.948-7.118l8.676-8.676c3.924-3.926,10.312-3.925,14.237-0.001l33.354,33.355V11.07
		C62.8,5.519,67.317,1.003,72.867,1.003h12.27c5.551,0,10.067,4.517,10.067,10.067v88.665l33.355-33.354
		c1.901-1.901,4.43-2.949,7.118-2.949c2.689,0,5.218,1.048,7.119,2.949l8.676,8.676c3.926,3.925,3.926,10.312,0,14.236
		L87.13,153.636C84.889,155.877,81.945,156.997,79.001,156.997z M22.326,69.434c-1.041,0-2.083,0.396-2.876,1.189l-8.676,8.676
		c-1.586,1.586-1.586,4.166,0,5.752l64.342,64.343c2.143,2.143,5.63,2.144,7.772-0.001l64.342-64.342l0,0
		c1.586-1.586,1.586-4.166,0-5.752l-8.676-8.676c-1.587-1.587-4.168-1.586-5.753,0l-38.477,38.476
		c-0.856,0.858-2.146,1.117-3.27,0.65c-1.121-0.464-1.852-1.559-1.852-2.771V11.07c0-2.243-1.824-4.067-4.067-4.067h-12.27
		c-2.242,0-4.066,1.825-4.067,4.068v95.906c0,1.213-0.73,2.308-1.852,2.771c-1.122,0.467-2.413,0.208-3.27-0.65L25.203,70.623
		C24.41,69.83,23.368,69.434,22.326,69.434z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-left"><title>arrow-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M75.828,154.418c-2.689,0.001-5.218-1.047-7.119-2.948L4.367,87.127C2.195,84.957,1,82.07,1,79
		s1.195-5.957,3.367-8.129L68.709,6.53c1.901-1.901,4.43-2.948,7.119-2.948c2.688,0,5.217,1.047,7.118,2.948l8.676,8.676
		c1.901,1.901,2.949,4.429,2.949,7.118s-1.048,5.217-2.949,7.118L58.267,62.797h88.666c5.551,0,10.067,4.517,10.067,10.067v12.27
		c0,5.551-4.517,10.067-10.067,10.067H58.267l33.355,33.355c3.926,3.925,3.926,10.312,0,14.236l-8.676,8.676
		C81.046,153.371,78.518,154.418,75.828,154.418z M72.951,147.228c0.769,0.768,1.79,1.19,2.876,1.19
		c1.087,0,2.108-0.423,2.876-1.191l8.677-8.676c0.768-0.769,1.191-1.79,1.191-2.876s-0.424-2.107-1.191-2.876L48.903,94.323
		c-0.858-0.857-1.115-2.148-0.65-3.27c0.464-1.121,1.559-1.852,2.771-1.852h95.908c2.243,0,4.067-1.824,4.067-4.067v-12.27
		c0-2.243-1.824-4.067-4.067-4.067H51.024c-1.213,0-2.308-0.73-2.771-1.852c-0.465-1.121-0.208-2.412,0.65-3.27L87.38,25.2
		c1.586-1.586,1.586-4.166,0-5.752l-8.676-8.676c-1.586-1.585-4.167-1.587-5.753,0L8.609,75.114C7.571,76.152,7,77.532,7,79
		s0.571,2.848,1.609,3.885L72.951,147.228z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-right"><title>arrow-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M82.173,154.414c-2.578,0-5.156-0.981-7.119-2.944l-8.676-8.676c-3.926-3.925-3.926-10.312,0-14.236
		l33.355-33.355H11.067C5.517,95.202,1,90.685,1,85.134v-12.27c0-5.551,4.517-10.067,10.067-10.067h88.666L66.378,29.442
		c-1.901-1.901-2.949-4.429-2.949-7.118s1.048-5.217,2.949-7.118l8.676-8.676c3.926-3.924,10.313-3.926,14.237,0l64.342,64.342
		C155.805,73.043,157,75.929,157,79s-1.195,5.957-3.367,8.129L89.291,151.47C87.329,153.433,84.751,154.414,82.173,154.414z
		 M85.049,147.228l2.121,2.121L85.049,147.228l64.342-64.343C150.429,81.847,151,80.467,151,79s-0.571-2.848-1.609-3.885
		L85.049,10.772c-1.587-1.587-4.168-1.584-5.753,0.001l-8.676,8.675c-1.586,1.586-1.586,4.166,0,5.752l38.477,38.477
		c0.858,0.857,1.115,2.148,0.65,3.27c-0.464,1.121-1.559,1.852-2.771,1.852H11.067C8.824,68.797,7,70.622,7,72.865v12.27
		c0,2.243,1.824,4.067,4.067,4.067h95.908c1.213,0,2.308,0.73,2.771,1.852c0.465,1.121,0.208,2.412-0.65,3.27L70.62,132.799
		c-0.768,0.769-1.191,1.79-1.191,2.876s0.424,2.107,1.191,2.876l8.676,8.676C80.882,148.813,83.463,148.813,85.049,147.228z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-arrow-up"><title>arrow-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M85.135,157h-12.27c-5.551,0-10.067-4.517-10.067-10.067V58.268L29.443,91.622
		c-3.924,3.927-10.311,3.926-14.236,0L6.53,82.946c-3.925-3.925-3.925-10.312-0.001-14.237L70.873,4.367C73.043,2.196,75.93,1,79,1
		s5.957,1.196,8.128,3.367l64.342,64.342c0,0,0,0,0.001,0c3.924,3.926,3.924,10.313-0.001,14.237l-8.676,8.676
		c-3.924,3.926-10.313,3.926-14.236,0L95.203,58.267v88.666C95.203,152.483,90.686,157,85.135,157z M65.799,48.025
		c0.386,0,0.776,0.074,1.147,0.229c1.121,0.464,1.852,1.559,1.852,2.771v95.907c0,2.243,1.824,4.067,4.067,4.067h12.27
		c2.243,0,4.067-1.824,4.067-4.067V51.024c0-1.214,0.73-2.308,1.852-2.771c1.123-0.467,2.413-0.207,3.27,0.65L132.8,87.38
		c1.586,1.586,4.166,1.586,5.752,0l8.676-8.676c1.585-1.586,1.585-4.166,0-5.753L82.886,8.609c-2.143-2.143-5.629-2.143-7.771,0
		L10.772,72.951c-1.585,1.586-1.586,4.167,0,5.753l8.677,8.676c1.586,1.587,4.166,1.585,5.752,0l38.477-38.476
		C64.25,48.33,65.018,48.025,65.799,48.025z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-author"><title>author</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st3" d="M22.723,154c0.395-3.818,3.727-34.973,4.251-36.47c0.523-1.491,1.213-2.927,2.065-4.274
			c3.044-4.836,7.902-8.242,13.484-9.455l15.176-3.3l4.291-0.929l1.831-12.193"/> <path class="st3" d="M93.928,87.378l1.825,12.193l3.228,0.701l16.239,3.528c5.582,1.213,10.446,4.619,13.484,9.455
			c0.846,1.347,1.542,2.783,2.065,4.274c0.523,1.497,4.113,32.652,4.508,36.47"/> <path class="st0" d="M47.314,49.613c0,3.484,0,6.968,0,10.451c0,0.312,0,0.618,0,0.929c0,3.718,1.235,7.079,3.539,9.778
			c4.341,5.07,8.748,10.685,13.145,16.54c2.015,2.682,5.053,4.285,8.259,4.285c4.018,0,8.036,0,12.054,0
			c3.178,0,6.188-1.569,8.203-4.207c4.396-5.754,8.798-11.269,13.134-16.256c2.36-2.716,3.628-6.116,3.628-9.878
			c0-0.395,0-0.785,0-1.18c0-6.673,0-13.34,0-20.007"/> <path class="st3" d="M52.404,34.481c0.888-1.776,1.931-3.483,3.07-5.131c0.41-0.593,0.902-1.225,1.611-1.355
			c0.649-0.119,1.284,0.219,1.857,0.545c2.629,1.497,5.126,2.971,8.006,3.928c3.857,1.281,7.933,1.876,11.993,1.85
			c5.828-0.038,11.604-1.327,17.025-3.429c4.367-1.693,8.433-0.205,10.073,4.355c0.992,2.758,0.101,6.791,3.23,8.268
			c-0.463-4.676,0.908-8.91,1.671-13.433c0.944-5.593,0.45-11.833-2.646-16.721c-3.594-5.672-10.914-7.606-17.181-8.528
			C85.95,4.07,80.673,4.018,75.464,4c-2.822-0.009-5.685,0.14-8.421,0.883c-1.378,0.374-2.761,0.89-3.982,1.639
			C61.915,7.225,60.944,8.27,59.5,8.305c-0.893,0.022-1.739-0.357-2.603-0.583c-4.849-1.267-8.646,2.646-10.413,6.75
			c-4.978,11.562-2.322,22.807,0.832,35.14c2.233-1.618,2.013-4.7,2.414-7.126C50.196,39.659,51.144,37,52.404,34.481z"/> <path class="st3" d="M57.699,100.501c0,0,18.702,21.469,41.282,0"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-bars"><title>bars</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M149.2,63.208H8.8c-4.301,0-7.8,3.499-7.8,7.799v15.986c0,4.3,3.499,7.799,7.8,7.799h140.4
		c4.301,0,7.8-3.499,7.8-7.799V71.007C157,66.707,153.501,63.208,149.2,63.208z M151,86.993c0,0.992-0.808,1.799-1.8,1.799H8.8
		c-0.992,0-1.8-0.807-1.8-1.799V71.007c0-0.992,0.808-1.799,1.8-1.799h140.4c0.992,0,1.8,0.807,1.8,1.799V86.993z"/> <path class="st0" d="M149.2,113.208H8.8c-4.301,0-7.8,3.499-7.8,7.799v15.986c0,4.3,3.499,7.799,7.8,7.799h140.4
		c4.301,0,7.8-3.499,7.8-7.799v-15.986C157,116.707,153.501,113.208,149.2,113.208z M151,136.993c0,0.992-0.808,1.799-1.8,1.799H8.8
		c-0.992,0-1.8-0.807-1.8-1.799v-15.986c0-0.992,0.808-1.799,1.8-1.799h140.4c0.992,0,1.8,0.807,1.8,1.799V136.993z"/> <path class="st0" d="M149.2,13.208H8.8c-4.301,0-7.8,3.499-7.8,7.799v15.986c0,4.3,3.499,7.799,7.8,7.799h140.4
		c4.301,0,7.8-3.499,7.8-7.799V21.007C157,16.707,153.501,13.208,149.2,13.208z M151,36.993c0,0.992-0.808,1.799-1.8,1.799H8.8
		c-0.992,0-1.8-0.807-1.8-1.799V21.007c0-0.992,0.808-1.799,1.8-1.799h140.4c0.992,0,1.8,0.807,1.8,1.799V36.993z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-behance"><title>behance</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="behance-logo_21_"> <path class="st1" d="M80.324,96.831c-0.264-10.152-3.719-16.717-14.329-20.995c7.002-3.572,10.95-8.923,11.484-17.134
		c0.645-17.545-9.72-26.94-31.829-26.336H25.351H4v16.214v20.818v15.299v24.593v16.214h21.351H45.65
		c16.158,1.214,27.057-4.71,32.052-15.34C79.654,106.013,80.441,101.42,80.324,96.831z M25.351,48.581H45.65
		c3.313,0.249,6.966,0.757,9.766,2.688c2.912,2.012,3.699,5.478,3.359,8.867c-0.142,1.433-0.554,2.84-1.286,4.085
		c-2.403,4.075-7.485,4.985-11.839,5.178H25.351V48.581z M60.518,97.716c-0.193,3.11-1.093,6.27-3.47,8.42
		c-2.068,1.86-4.832,2.683-7.546,2.993c-1.275,0.152-2.566,0.188-3.852,0.163H25.351V84.698H45.65
		c5.447,0,12.017,1.118,14.141,6.915C60.498,93.549,60.645,95.658,60.518,97.716z"/> <path class="st1" d="M127.906,55.156c-4.385-0.788-8.877-0.915-13.282-0.264c-14.883,2.19-23.627,11.738-26.005,24.11
		c-1.59,9.954-1.885,21.056,2.973,30.228c11.077,20.924,50.085,22.2,59.501-0.864c0.046-0.117,0.097-0.234,0.142-0.351
		c0.6-1.54,1.016-3.16,1.164-4.812h-17.947c-2.673,9.365-19.222,10.422-25.965,1.921c-2.221-2.668-3.308-6.285-3.313-10.808h48.794
		C154.598,71.293,146.046,58.428,127.906,55.156z M105.93,82.548c0-3.765,1.524-7.175,3.994-9.639
		c2.464-2.469,5.874-3.994,9.639-3.994h2.17c7.525,0,13.628,6.102,13.628,13.633H105.93z"/> <rect x="102.198" y="36.69" class="st1" width="37.182" height="8.779"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-blogger"><title>blogger</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="blogger-logo_4_" class="st0" d="M145.739,61.078H135.69c-5.11,0-9.253-5.15-9.253-10.26l0,0C126.438,24.405,104.522,4,78.109,4
	H52.535C26.122,4,4.71,25.412,4.71,51.825v54.35C4.71,132.588,26.122,154,52.535,154h52.93c26.413,0,47.825-21.412,47.825-47.825
	V68.629C153.29,64.459,149.909,61.078,145.739,61.078z M43.75,51.996c0-5.016,4.066-9.082,9.082-9.082h25.78
	c5.016,0,9.082,4.066,9.082,9.082l0,0c0,5.016-4.066,9.082-9.082,9.082h-25.78C47.816,61.078,43.75,57.012,43.75,51.996
	L43.75,51.996z M114.627,105.847c0,5.016-4.066,9.082-9.082,9.082H52.832c-5.016,0-9.082-4.066-9.082-9.082l0,0
	c0-5.016,4.066-9.082,9.082-9.082h52.713C110.561,96.766,114.627,100.832,114.627,105.847L114.627,105.847z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-buffer"><title>buffer</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M157,78.999c0-1.2-0.71-2.28-1.81-2.75l-36.04-15.65l36.04-15.66c1.1-0.47,1.81-1.55,1.81-2.75
	c0-1.19-0.71-2.27-1.81-2.75l-75-32.57c-0.76-0.33-1.63-0.33-2.39,0l-75,32.57c-1.1,0.48-1.8,1.56-1.8,2.75c0,1.2,0.7,2.28,1.8,2.75
	l36.04,15.66L2.8,76.249c-1.1,0.47-1.8,1.55-1.8,2.75c0,1.19,0.7,2.27,1.8,2.75l36.04,15.65L2.8,113.049
	c-1.1,0.48-1.8,1.56-1.8,2.75c0,1.2,0.7,2.28,1.8,2.75l75,32.58c0.38,0.16,0.79,0.25,1.2,0.25c0.4,0,0.81-0.09,1.19-0.25l75-32.58
	c1.1-0.47,1.81-1.55,1.81-2.75c0-1.19-0.71-2.27-1.81-2.75l-36.04-15.65l36.04-15.65C156.29,81.269,157,80.189,157,78.999z
	 M104.1,97.399l-25.1,10.9l-25.1-10.9l-7.53-3.27l-34.84-15.13l34.84-15.13l31.43,13.65c0.38,0.16,0.79,0.25,1.2,0.25
	c0.4,0,0.81-0.09,1.19-0.25l31.43-13.66l34.84,15.14l-34.84,15.13L104.1,97.399z M79,12.889l67.46,29.3l-34.84,15.14l-3.76,1.63
	l-3.76,1.64L79,71.499l-25.1-10.9l-3.77-1.64l-3.76-1.64l-34.84-15.13L79,12.889z M146.46,115.799L79,145.109l-67.47-29.31
	l34.84-15.13l31.43,13.65c0.38,0.17,0.79,0.25,1.2,0.25c0.4,0,0.81-0.08,1.19-0.25l31.43-13.65L146.46,115.799z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-down"><title>caret-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,122.844c-2.592,0-5.028-1.009-6.86-2.842L3.855,51.718c-2.828-2.828-3.634-6.88-2.103-10.574
		c1.53-3.693,4.965-5.988,8.963-5.988h136.569c3.998,0,7.433,2.295,8.963,5.988c1.531,3.694,0.726,7.746-2.103,10.574l0,0
		L85.86,120.002C84.028,121.835,81.591,122.844,79,122.844z M10.715,41.156c-2.295,0-3.198,1.749-3.42,2.285
		c-0.223,0.536-0.821,2.412,0.802,4.035l68.285,68.284c1.443,1.442,3.792,1.444,5.235,0l68.285-68.284
		c1.623-1.623,1.024-3.499,0.802-4.035c-0.222-0.536-1.125-2.285-3.42-2.285H10.715z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-left"><title>caret-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M113.078,157.011c-2.497,0-4.918-0.986-6.798-2.866L37.995,85.86c-3.783-3.782-3.783-9.938,0-13.72
		l68.285-68.285c2.827-2.827,6.881-3.634,10.572-2.104c3.694,1.53,5.989,4.965,5.989,8.964v136.569c0,3.999-2.295,7.434-5.989,8.964
		C115.615,156.761,114.337,157.011,113.078,157.011z M113.073,7.003c-0.764,0-1.692,0.237-2.551,1.095L42.238,76.382
		c-1.443,1.443-1.443,3.792,0,5.235l68.285,68.285c1.624,1.622,3.497,1.023,4.034,0.802c0.536-0.222,2.285-1.125,2.285-3.42V10.716
		c0-2.295-1.749-3.198-2.285-3.42C114.304,7.191,113.754,7.003,113.073,7.003z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-right"><title>caret-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M44.92,157.011c-1.26,0-2.537-0.25-3.775-0.763c-3.694-1.53-5.989-4.966-5.989-8.964V10.716
		c0-3.998,2.295-7.434,5.989-8.964s7.746-0.724,10.573,2.104l0,0l68.284,68.285c1.833,1.832,2.843,4.269,2.843,6.859
		c0,2.592-1.01,5.028-2.843,6.861l-68.284,68.284C49.838,156.025,47.417,157.011,44.92,157.011z M44.925,7.003
		c-0.682,0-1.231,0.188-1.484,0.293c-0.536,0.222-2.285,1.125-2.285,3.42v136.569c0,2.295,1.749,3.198,2.285,3.42
		s2.411,0.82,4.035-0.802l68.284-68.285c0.699-0.7,1.085-1.629,1.085-2.618c0-0.988-0.386-1.917-1.085-2.616L47.476,8.097
		C46.617,7.24,45.688,7.003,44.925,7.003z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-square-down"><title>caret-square-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M119.971,51.493H38.029c-2.85,0-5.396,1.701-6.487,4.335c-1.091,2.633-0.493,5.637,1.522,7.651l40.971,40.971
		c1.326,1.326,3.089,2.057,4.964,2.057c1.876,0,3.639-0.73,4.965-2.057l40.972-40.971h0.001c2.015-2.016,2.611-5.02,1.521-7.652
		S122.82,51.493,119.971,51.493z M120.693,59.237l-40.972,40.971c-0.397,0.396-1.045,0.398-1.444,0L37.307,59.237
		c-0.42-0.42-0.318-0.878-0.221-1.113c0.097-0.235,0.35-0.631,0.943-0.631h81.941c0.593,0,0.846,0.396,0.943,0.631
		S121.112,58.817,120.693,59.237z"/> <path class="st0" d="M144,1H14C6.832,1,1,6.832,1,14v130c0,7.168,5.832,13,13,13h130c7.168,0,13-5.832,13-13V14
		C157,6.832,151.168,1,144,1z M151,144c0,3.859-3.141,7-7,7H14c-3.859,0-7-3.141-7-7V14c0-3.859,3.141-7,7-7h130
		c3.859,0,7,3.141,7,7V144z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-square-left"><title>caret-square-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M102.172,31.542c-2.631-1.088-5.637-0.492-7.65,1.522L53.55,74.035c-2.736,2.738-2.736,7.193,0.001,9.93
		l40.971,40.971c1.347,1.347,3.134,2.061,4.957,2.061c0.905,0,1.82-0.177,2.694-0.538c2.633-1.091,4.334-3.637,4.334-6.487V38.029
		C106.507,35.18,104.806,32.633,102.172,31.542z M100.507,119.971c0,0.594-0.395,0.847-0.63,0.944
		c-0.237,0.097-0.693,0.196-1.113-0.222L57.793,79.723c-0.398-0.398-0.397-1.047,0-1.445l40.971-40.971
		C99,37.071,99.247,37,99.461,37c0.167,0,0.313,0.043,0.415,0.086c0.235,0.098,0.631,0.35,0.631,0.943V119.971z"/> <path class="st0" d="M144,1H14C6.832,1,1,6.832,1,14v130c0,7.168,5.832,13,13,13h130c7.168,0,13-5.832,13-13V14
		C157,6.832,151.168,1,144,1z M151,144c0,3.859-3.141,7-7,7H14c-3.859,0-7-3.141-7-7V14c0-3.859,3.141-7,7-7h130
		c3.859,0,7,3.141,7,7V144z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-square-right"><title>caret-square-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M63.479,33.065c-2.017-2.016-5.019-2.61-7.651-1.522c-2.633,1.091-4.334,3.637-4.334,6.486v81.941
		c0,2.851,1.701,5.396,4.334,6.487c0.874,0.361,1.788,0.538,2.694,0.538c1.823,0,3.61-0.714,4.957-2.061l40.971-40.971
		c1.326-1.326,2.057-3.089,2.057-4.964c0-1.876-0.73-3.639-2.057-4.965L63.479,33.065z M100.207,79.723l-40.971,40.971
		c-0.42,0.418-0.877,0.317-1.113,0.222c-0.235-0.098-0.63-0.351-0.63-0.944V38.029c0-0.594,0.395-0.846,0.63-0.943
		C58.227,37.044,58.372,37,58.538,37c0.214,0,0.462,0.072,0.698,0.308l40.971,40.971C100.604,78.677,100.604,79.324,100.207,79.723z
		"/> <path class="st0" d="M144,1H14C6.832,1,1,6.832,1,14v130c0,7.168,5.832,13,13,13h130c7.168,0,13-5.832,13-13V14
		C157,6.832,151.168,1,144,1z M151,144c0,3.859-3.141,7-7,7H14c-3.859,0-7-3.141-7-7V14c0-3.859,3.141-7,7-7h130
		c3.859,0,7,3.141,7,7V144z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-square-up"><title>caret-square-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M83.965,53.55c-1.326-1.326-3.089-2.057-4.965-2.057c-1.875,0-3.638,0.73-4.964,2.057L33.063,94.521
		c-2.015,2.016-2.611,5.019-1.521,7.651s3.637,4.334,6.486,4.334h81.941c2.851,0,5.396-1.701,6.487-4.334s0.493-5.637-1.522-7.651
		L83.965,53.55z M120.915,99.877c-0.098,0.235-0.351,0.63-0.944,0.63H38.029c-0.594,0-0.846-0.395-0.943-0.63
		c-0.098-0.236-0.198-0.693,0.221-1.113l40.972-40.972c0.199-0.199,0.461-0.299,0.722-0.299c0.262,0,0.523,0.1,0.723,0.299
		l40.971,40.972C121.113,99.184,121.012,99.642,120.915,99.877z"/> <path class="st0" d="M144,1H14C6.832,1,1,6.832,1,14v130c0,7.168,5.832,13,13,13h130c7.168,0,13-5.832,13-13V14
		C157,6.832,151.168,1,144,1z M151,144c0,3.859-3.141,7-7,7H14c-3.859,0-7-3.141-7-7V14c0-3.859,3.141-7,7-7h130
		c3.859,0,7,3.141,7,7V144z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-caret-up"><title>caret-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M147.285,122.842H10.715c-3.999,0-7.434-2.295-8.964-5.989c-1.529-3.694-0.724-7.745,2.104-10.572
		L72.14,37.995c3.781-3.784,9.938-3.782,13.72,0l68.285,68.285c2.827,2.827,3.633,6.878,2.104,10.572
		C154.718,120.547,151.284,122.842,147.285,122.842z M78.999,41.156c-0.947,0-1.896,0.36-2.617,1.082L8.098,110.523
		c-1.623,1.623-1.024,3.498-0.803,4.034s1.125,2.285,3.42,2.285h136.569c2.295,0,3.198-1.749,3.42-2.285
		c0.223-0.536,0.82-2.411-0.802-4.034L81.618,42.238C80.896,41.516,79.948,41.156,78.999,41.156z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-cart-menu-1"><title>cart-menu-1</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polyline class="st1" points="31.511,33.324 154,33.324 141.653,95.2 51.83,95.2 	"/> <polyline class="st1" points="4,24.152 28.499,24.152 56.108,108.22 	"/> <line class="st1" x1="114.747" y1="120.459" x2="74.918" y2="120.459"/> <circle class="st0" cx="61.526" cy="120.46" r="13.387"/> <circle class="st0" cx="128.135" cy="120.46" r="13.387"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-cart-menu-2"><title>cart-menu-2</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M139,74H19l12.853,71.631c0.869,4.843,5.083,8.369,10.004,8.369h74.286c4.921,0,9.135-3.525,10.004-8.369
		L139,74z"/> <path class="st0" d="M143.435,74H14.565C11.491,74,9,71.509,9,68.435V56.952c0-3.073,2.491-5.565,5.565-5.565h128.871
		c3.073,0,5.565,2.491,5.565,5.565v11.484C149,71.509,146.509,74,143.435,74z"/> <line class="st0" x1="79" y1="88.634" x2="79" y2="139.29"/> <line class="st0" x1="109" y1="88.634" x2="103.419" y2="139.29"/> <line class="st0" x1="49" y1="88.634" x2="54.581" y2="139.29"/> <line class="st7" x1="22" y1="51.387" x2="62" y2="4"/> <line class="st7" x1="136" y1="51.387" x2="96" y2="4"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-cart-menu-3"><title>cart-menu-3</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <circle class="st0" cx="45.093" cy="141.043" r="11.384"/> <circle class="st0" cx="110.726" cy="141.043" r="11.384"/> <path class="st0" d="M132.356,130.797c0-6.287-5.097-11.384-11.384-11.384h-82.82c-6.287,0-11.384-5.097-11.384-11.384v0
			c0-6.287,5.097-11.384,11.384-11.384h92.966c5.518,0,10.268-3.896,11.348-9.307l11.412-52.59c0.715-3.294-1.795-6.407-5.166-6.407
			H30.048"/> <path class="st0" d="M38.152,96.645L28.023,15.61c-0.717-5.734-5.591-10.037-11.37-10.037H4"/> </g> <line class="st0" x1="45.093" y1="47.914" x2="134.582" y2="47.914"/> <line class="st0" x1="45.093" y1="72.301" x2="134.582" y2="72.301"/> <line class="st0" x1="90.384" y1="37.075" x2="90.384" y2="86.43"/> <line class="st0" x1="117.743" y1="37.075" x2="114.259" y2="86.43"/> <line class="st0" x1="63.025" y1="37.075" x2="66.509" y2="86.43"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-cart-menu-4"><title>cart-menu-4</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polygon class="st1" points="134.263,154 23.737,154 35.677,43.474 122.323,43.474 	"/> <circle class="st1" cx="52.947" cy="59.263" r="4.737"/> <circle class="st1" cx="105.053" cy="59.263" r="4.737"/> <path class="st1" d="M52.947,54.526V30.053c0-7.2,2.913-13.705,7.626-18.426C65.295,6.913,71.8,4,79,4
		c14.392,0,26.053,11.661,26.053,26.053v24.474"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-categories"><title>categories</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polygon class="st1" points="4,135.875 143.809,135.875 154,52.49 14.191,52.49 	"/> <polygon class="st1" points="96.715,123.375 133.578,123.375 136.265,101.389 99.402,101.389 	"/> <polyline class="st1" points="4,135.875 4,22.125 56.5,22.125 65.5,34.875 139,34.875 139,52.49 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-chevron-down"><title>chevron-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M79,127.343c-3.151,0-6.114-1.228-8.343-3.456L4.022,57.252C2.073,55.303,1,52.713,1,49.956
				s1.073-5.348,3.022-7.297l8.985-8.985c4.023-4.022,10.569-4.022,14.593-0.001L79,85.073l51.399-51.399
				c4.023-4.022,10.569-4.022,14.593-0.001l8.985,8.986c1.949,1.949,3.022,4.54,3.022,7.297s-1.073,5.348-3.022,7.297
				l-66.635,66.635C85.114,126.116,82.151,127.343,79,127.343z M20.305,36.654c-1.106,0-2.213,0.421-3.055,1.263l-8.985,8.984
				C7.449,47.717,7,48.801,7,49.956c0,1.153,0.449,2.238,1.265,3.053L74.9,119.645c1.096,1.096,2.551,1.698,4.1,1.698
				s3.005-0.604,4.101-1.698l66.635-66.636c0.815-0.815,1.265-1.9,1.265-3.054c0-1.154-0.449-2.238-1.265-3.055l-8.985-8.985
				c-1.686-1.683-4.427-1.683-6.108,0.001l-53.521,53.52c-1.172,1.172-3.07,1.172-4.242,0L23.358,37.916
				C22.517,37.075,21.41,36.654,20.305,36.654z"/> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-chevron-left"><title>chevron-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M108.045,156.995c-2.644,0-5.285-1.006-7.297-3.018L34.112,87.342c-2.229-2.228-3.455-5.19-3.455-8.342
				c0-3.152,1.227-6.115,3.455-8.343l66.636-66.635c4.022-4.025,10.57-4.021,14.593,0l8.985,8.985
				c4.022,4.022,4.023,10.568,0.001,14.593L72.926,79l51.399,51.398c4.022,4.023,4.022,10.57,0.001,14.594l-8.986,8.984
				C113.329,155.989,110.686,156.995,108.045,156.995z M108.044,7.002c-1.105,0-2.212,0.421-3.054,1.263L38.354,74.9
				c-1.095,1.095-1.697,2.551-1.697,4.101c0,1.549,0.603,3.005,1.697,4.1l66.636,66.635c0.816,0.815,1.9,1.265,3.054,1.265
				c1.154,0,2.238-0.449,3.055-1.265l8.985-8.984c1.684-1.685,1.684-4.425-0.001-6.109l-53.52-53.52
				c-0.563-0.563-0.879-1.325-0.879-2.121s0.316-1.559,0.879-2.121l53.521-53.521c1.684-1.685,1.684-4.425,0-6.108l-8.985-8.985
				C110.256,7.423,109.15,7.002,108.044,7.002z"/> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-chevron-right"><title>chevron-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M49.958,156.997c-2.757,0-5.348-1.073-7.297-3.022l-8.984-8.984c-4.023-4.023-4.023-10.57,0-14.594
				l51.398-51.398L33.677,27.599c-1.949-1.949-3.022-4.54-3.022-7.297s1.073-5.348,3.022-7.297l8.984-8.984l0,0
				c4.023-4.023,10.57-4.023,14.594,0l66.635,66.635c2.229,2.228,3.456,5.19,3.456,8.343c0,3.151-1.228,6.114-3.456,8.343
				l-66.635,66.634C55.306,155.924,52.715,156.997,49.958,156.997z M46.903,8.263l-8.984,8.985c-0.815,0.815-1.265,1.9-1.265,3.054
				c0,1.154,0.449,2.238,1.265,3.055l53.52,53.521c1.172,1.171,1.172,3.071,0,4.242l-53.52,53.52c-1.684,1.685-1.684,4.425,0,6.109
				l8.984,8.984c1.686,1.684,4.424,1.684,6.109,0l66.635-66.635c1.096-1.096,1.698-2.552,1.698-4.1c0-1.549-0.603-3.005-1.698-4.1
				L53.013,8.263c-0.816-0.815-1.9-1.265-3.055-1.265S47.72,7.447,46.903,8.263L46.903,8.263z"/> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-chevron-up"><title>chevron-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M20.304,127.346c-2.757,0-5.348-1.073-7.297-3.022l-8.984-8.985C0,111.314,0,104.769,4.023,100.745
				l66.635-66.636c2.228-2.229,5.19-3.455,8.342-3.455c3.152,0,6.115,1.227,8.343,3.455l66.635,66.636
				c4.023,4.023,4.023,10.569,0,14.593l-8.984,8.985c-4.023,4.023-10.57,4.023-14.594,0L79,72.924l-51.399,51.399
				C25.652,126.272,23.061,127.346,20.304,127.346z M79,36.654c-1.549,0-3.005,0.603-4.1,1.697L8.265,104.987
				C7.45,105.804,7,106.888,7,108.041c0,1.154,0.449,2.238,1.265,3.055l8.985,8.985c0.815,0.815,1.9,1.265,3.054,1.265
				c1.154,0,2.238-0.449,3.055-1.265l53.521-53.521c1.125-1.125,3.117-1.125,4.242,0l53.52,53.521c1.686,1.684,4.424,1.684,6.109,0
				l8.984-8.985l0,0c1.684-1.685,1.684-4.424,0-6.108L83.1,38.352C82.005,37.257,80.549,36.654,79,36.654z"/> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-clock"><title>clock</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78c43.01,0,78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151
		c-39.7,0-72-32.3-72-72C7,39.3,39.3,7,79,7c39.7,0,72,32.3,72,72C151,118.7,118.7,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M89.5,79c0-4.75-3.17-8.77-7.5-10.06V14h-6v54.94c-4.33,1.29-7.5,5.31-7.5,10.06c0,5.79,4.71,10.5,10.5,10.5
		c1.62,0,3.15-0.37,4.53-1.03l18.73,17.71l4.13-4.36l-18.4-17.39C88.94,82.85,89.5,80.99,89.5,79z M79,83.5
		c-0.27,0-0.54-0.02-0.8-0.07c-2.1-0.38-3.7-2.22-3.7-4.43c0-1.33,0.58-2.52,1.5-3.34c0.79-0.73,1.85-1.16,3-1.16
		c1.15,0,2.21,0.43,3,1.16c0.92,0.82,1.5,2.01,1.5,3.34c0,0.37-0.04,0.72-0.13,1.06C82.89,82.03,81.11,83.5,79,83.5z"/> <rect x="14.003" y="75.997" class="st0" width="9.807" height="6"/> <rect x="76.003" y="134.191" class="st0" width="6" height="9.807"/> <rect x="134.196" y="75.997" class="st0" width="9.807" height="6"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-close"><title>close</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="154" y1="4" x2="4" y2="154"/> <line class="st0" x1="154" y1="154" x2="4" y2="4"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-comments"><title>comments</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M39.807,55.562v-36.33c0-7.345,5.952-13.297,13.297-13.297h87.599c7.345,0,13.297,5.952,13.297,13.297v50.506
		c0,3.668-1.49,6.997-3.89,9.406c-2.41,2.4-5.729,3.89-9.406,3.89l0.3,19.403l-22.814-13.923"/> <path class="st1" d="M104.894,132.656H48.791L16.99,152.065l0.305-19.409h0C9.952,132.656,4,126.704,4,119.361V68.857
		c0-7.343,5.952-13.295,13.295-13.295h87.599c7.343,0,13.295,5.952,13.295,13.295v50.504
		C118.189,126.704,112.237,132.656,104.894,132.656z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-cookies"><title>cookies</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M129.418,45.327c-0.06-1.336-0.015-2.655,0.106-3.957c-3.82,0.946-7.741,1.461-11.69,1.461
		c-24.366,0-43.462-16.559-49.947-38.418C31.737,9.783,4,40.943,4,78.588c0,41.421,33.579,75,75,75s75-33.579,75-75
		c0-0.133-0.007-0.264-0.008-0.396C139.86,73.929,130.103,60.607,129.418,45.327z"/> <circle class="st0" cx="92.901" cy="70.593" r="11.593"/> <circle class="st0" cx="48.987" cy="108.86" r="11.593"/> <circle class="st0" cx="40.732" cy="53.39" r="6.759"/> <circle class="st0" cx="125.81" cy="97.508" r="5.01"/> <circle class="st0" cx="89" cy="129" r="5.01"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-copyright"><title>copyright</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79c0,43.01,34.99,78,78,78s78-34.991,78-78C157,35.99,122.01,1,79,1z M79,151
		c-39.701,0-72-32.299-72-72S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M78.449,114.677c-19.673,0-35.678-16.005-35.678-35.677s16.005-35.677,35.678-35.677
		c11.483,0,22.334,5.582,29.026,14.93l4.879-3.492c-7.815-10.919-20.491-17.438-33.905-17.438
		c-22.981,0-41.678,18.696-41.678,41.677s18.696,41.677,41.678,41.677c13.76,0,26.625-6.789,34.413-18.159l-4.949-3.391
		C101.243,108.864,90.229,114.677,78.449,114.677z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-coupon-discount"><title>coupon-discount</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st1" d="M60.734,119.636c-3.573,0.512-7.013,2.138-9.759,4.883c-6.742,6.742-6.742,17.68,0,24.422
			c6.742,6.742,17.68,6.742,24.422,0c6.742-6.742,6.742-17.68,0-24.422c-0.988-0.988-2.072-1.838-3.221-2.533
			c-0.11-0.11,2.043-9.319,5.19-22.497c54.467-4.334,74.167-41.37,74.167-41.37S115.23,66.97,83.334,74.664
			C91.035,42.775,99.886,6.471,99.886,6.471S62.843,26.164,58.509,80.63c-13.177,3.148-22.387,5.3-22.497,5.19v0.015v-0.015
			c-0.695-1.149-1.545-2.233-2.533-3.221c-6.742-6.742-17.68-6.742-24.422,0s-6.742,17.68,0,24.422
			c6.742,6.742,17.68,6.742,24.422,0c2.745-2.745,4.371-6.186,4.883-9.759v-0.015v0.015c7.043,1.259,13.697,2.028,19.978,2.394
			C58.707,105.938,59.475,112.593,60.734,119.636z"/> <circle class="st0" cx="70.591" cy="87.411" r="5.191"/> </g> <line class="st8" x1="95.434" y1="62.569" x2="154" y2="4.002"/> <line class="st8" x1="4.564" y1="153.438" x2="49.422" y2="108.581"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-date-modified"><title>date-modified</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M131.496,24.625h7.5c8.29,0,15,6.72,15,15v89.997c0,8.29-6.71,15-15,15H19c-8.28,0-15-6.71-15-15V39.624
		c0-8.28,6.72-15,15-15h7.5"/> <line class="st0" x1="120.246" y1="24.625" x2="37.749" y2="24.625"/> <path class="st0" d="M32.129,35.878L32.129,35.878c-3.107,0-5.625-2.518-5.625-5.625v-11.25c0-3.107,2.518-5.625,5.625-5.625h0
		c3.107,0,5.625,2.518,5.625,5.625v11.25C37.754,33.36,35.235,35.878,32.129,35.878z"/> <path class="st0" d="M125.876,35.878L125.876,35.878c3.107,0,5.625-2.518,5.625-5.625v-11.25c0-3.107-2.518-5.625-5.625-5.625h0
		c-3.107,0-5.625,2.518-5.625,5.625v11.25C120.251,33.36,122.769,35.878,125.876,35.878z"/> <line class="st0" x1="4.005" y1="54.628" x2="154" y2="54.628"/> <g> <g> <g> <path class="st0" d="M54.06,110.448c-1-2.793-1.549-5.803-1.549-8.944c0-14.634,11.862-26.491,26.491-26.491
					c0.971,0,1.93,0.052,2.874,0.154"/> <g> <polygon class="st6" points="76.429,83.367 93.989,79.66 82,66.304 					"/> </g> </g> </g> <g> <g> <path class="st0" d="M104.026,92.799c0.951,2.722,1.467,5.657,1.467,8.705c0,14.628-11.862,26.485-26.491,26.485
					c-0.919,0-1.828-0.047-2.723-0.139"/> <g> <polygon class="st6" points="81.679,119.622 64.141,123.429 76.206,136.716 					"/> </g> </g> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-date-published"><title>date-published</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="120.25" y1="24.623" x2="37.75" y2="24.623"/> <path class="st0" d="M131.5,24.623h7.5c8.28,0,15,6.72,15,15v90c0,8.29-6.72,15-15,15H19c-8.28,0-15-6.71-15-15v-90
		c0-8.28,6.72-15,15-15h7.5"/> <path class="st0" d="M32.125,35.877L32.125,35.877c-3.107,0-5.625-2.518-5.625-5.625v-11.25c0-3.107,2.518-5.625,5.625-5.625h0
		c3.107,0,5.625,2.518,5.625,5.625v11.25C37.75,33.359,35.231,35.877,32.125,35.877z"/> <path class="st0" d="M125.875,35.877L125.875,35.877c3.107,0,5.625-2.518,5.625-5.625v-11.25c0-3.107-2.518-5.625-5.625-5.625h0
		c-3.107,0-5.625,2.518-5.625,5.625v11.25C120.25,33.359,122.768,35.877,125.875,35.877z"/> <line class="st4" x1="4" y1="54.627" x2="153.999" y2="54.627"/> <rect x="17.375" y="71.752" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="17.375" y="107.169" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="52.791" y="71.752" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="52.791" y="107.169" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="88.208" y="71.752" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="88.208" y="107.169" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="123.625" y="71.752" class="st0" width="17" height="17"/> <rect x="123.625" y="107.169" class="st0" width="17" height="17"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-discord"><title>discord</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="discord-_x39_1-discord_1_"> <g> <path class="st1" d="M144.625,19.45V154c-18.895-16.698-12.852-11.17-34.801-31.575l1.431,13.875H28.75
			c-8.475,0-15.375-6.899-15.375-15.45V19.45C13.375,10.9,20.274,4,28.75,4h100.5C137.725,4,144.625,10.9,144.625,19.45z"/> <path class="st1" d="M104.938,50.209c-15.422-9.212-33.537-9.213-48.496-2.052c-2.402,1.203-3.83,2.052-3.83,2.052 M93.545,93.67
			c2.251,2.85,6.755,8.28,6.755,8.28c16.575-0.525,22.95-11.4,22.95-11.4c0-24.149-10.8-43.725-10.8-43.725
			c-10.8-8.1-21.075-7.875-21.075-7.875v4.999 M50.425,86.875c1.103,0.771,2.923,1.773,3.075,1.875
			c12.659,7.09,30.641,9.412,46.8,2.625c2.624-0.975,5.55-2.4,8.625-4.425 M67.525,44.329V38.95c0,0-10.275-0.225-21.075,7.875
			c0,0-10.8,19.575-10.8,43.725c0,0,6.3,10.875,22.875,11.4c0,0,4.651-5.558,6.901-8.408 M65.425,83.575
			c-4.2,0-7.65-3.75-7.65-8.325c0-4.575,3.375-8.325,7.65-8.325c4.275,0,7.725,3.75,7.65,8.325
			C73.075,79.825,69.7,83.575,65.425,83.575z M92.8,83.575c-4.2,0-7.65-3.75-7.65-8.325c0-4.575,3.375-8.325,7.65-8.325
			c4.275,0,7.65,3.75,7.65,8.325C100.45,79.825,97.075,83.575,92.8,83.575z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-double-arrows-down"><title>double-arrows-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <polyline class="st0" points="154,21.5 79,96.5 4,21.5 		"/> </g> <g> <polyline class="st0" points="154,61.5 79,136.5 4,61.5 		"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-double-arrows-left"><title>double-arrows-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <polyline class="st0" points="136.5,154 61.5,79 136.5,4 		"/> </g> <g> <polyline class="st0" points="96.5,154 21.5,79 96.5,4 		"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-double-arrows-right"><title>double-arrows-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <polyline class="st0" points="21.5,4 96.5,79 21.5,154 		"/> </g> <g> <polyline class="st0" points="61.5,4 136.5,79 61.5,154 		"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-double-arrows-up"><title>double-arrows-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <polyline class="st0" points="4,136.5 79,61.5 154,136.5 		"/> </g> <g> <polyline class="st0" points="4,96.5 79,21.5 154,96.5 		"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-dribbble"><title>dribbble</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path id="dribbble-DRIBBBLE_2_" class="st2" d="M87.743,54.698C77.447,35.775,66.001,20.246,64.276,17.945
		c4.716-1.093,9.663-1.726,14.724-1.726c15.99,0,30.599,5.982,41.7,15.817C119.55,33.647,110.117,46.301,87.743,54.698z
		 M75.607,58.494c-10.411-18.521-21.684-34.05-23.295-36.293C34.654,30.484,21.54,46.703,17.457,66.144
		C20.275,66.202,46.158,66.317,75.607,58.494z M83.429,79.546c0.805-0.288,1.668-0.518,2.473-0.748
		c-1.553-3.566-3.278-7.132-5.119-10.641c-31.404,9.375-61.888,8.973-64.649,8.915c0,0.633-0.058,1.265-0.058,1.898
		c0.058,16.162,6.154,30.887,16.22,42.045C33.734,118.6,50.989,90.071,83.429,79.546z M89.756,89.324
		c-35.488,12.366-48.199,36.926-49.35,39.227c10.641,8.282,24.042,13.229,38.594,13.229c8.685,0.058,17.025-1.726,24.56-4.946
		c-0.92-5.522-4.601-24.732-13.402-47.624C90.043,89.266,89.871,89.324,89.756,89.324z M101.892,86.275
		c8.225,22.547,11.561,40.952,12.194,44.748c14.149-9.49,24.215-24.56,26.976-42.045C138.933,88.288,121.62,83.169,101.892,86.275z
		 M92.574,64.074c1.438,2.991,2.876,6.039,4.199,9.088c0.46,1.093,0.92,2.186,1.38,3.221c20.936-2.646,41.7,1.61,43.771,2.013
		c-0.173-14.782-5.464-28.413-14.264-39.112C126.337,41.067,115.811,54.583,92.574,64.074z"/> <circle class="st2" cx="79" cy="79" r="75"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-envelope-open"><title>envelope-open</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M152.712,59.738l-48.156-48.148C97.728,4.76,88.65,1,78.993,1c-9.656,0-18.735,3.76-25.563,10.589L5.287,59.728
	c-2.181,2.181-3.382,5.08-3.382,8.165v81.443c0,4.226,3.563,7.663,7.94,7.663h138.31c4.378,0,7.94-3.438,7.94-7.663V67.903
	C156.095,64.864,154.862,61.887,152.712,59.738z M57.671,15.832C63.367,10.136,70.939,7,78.993,7c8.055,0,15.626,3.136,21.321,8.831
	L148.47,63.98c0.428,0.429,0.76,0.937,1.026,1.476l-37.336,26.61c-2.207,1.573-4.403,3.157-6.599,4.741
	c-4.28,3.088-8.706,6.28-13.146,9.331c-8.281,5.69-19.208,5.408-27.843-0.721C51.675,96.262,38.812,87.083,25.95,77.903
	C20.132,73.751,14.315,69.6,8.494,65.451c0.265-0.538,0.599-1.044,1.035-1.48L57.671,15.832z M148.155,151H9.845
	c-1.052,0-1.94-0.762-1.94-1.663V72.401c4.854,3.461,9.707,6.923,14.56,10.386c12.866,9.183,25.733,18.366,38.636,27.523
	c5.551,3.94,11.883,5.919,18.143,5.919c5.817,0,11.572-1.71,16.571-5.146c4.496-3.09,8.95-6.303,13.258-9.41
	c2.187-1.577,4.373-3.154,6.571-4.721l34.452-24.554v76.938C150.095,150.238,149.207,151,148.155,151z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-envelope"><title>envelope</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M148.993,23.005H9.006c-4.411,0-7.999,3.459-7.999,7.711v96.569c0,4.251,3.588,7.71,7.999,7.71h139.987
	c4.411,0,8-3.459,8-7.71V30.716C156.993,26.464,153.404,23.005,148.993,23.005z M9.006,29.005h139.987c1.103,0,2,0.768,2,1.711
	v9.312l-64.939,64.939c-1.886,1.885-4.396,2.923-7.067,2.923c-2.673,0-5.183-1.038-7.068-2.923L7.007,40.056v-9.34
	C7.007,29.772,7.903,29.005,9.006,29.005z M148.993,128.995H9.006c-1.103,0-1.999-0.768-1.999-1.71V48.54l60.669,60.669
	c3.019,3.019,7.035,4.681,11.311,4.681c4.274,0,8.291-1.662,11.31-4.681l60.697-60.697v78.773
	C150.993,128.228,150.096,128.995,148.993,128.995z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-eye"><title>eye</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M154,79c0,0-33.579,37.5-75,37.5S4,79,4,79s33.579-37.5,75-37.5S154,79,154,79z"/> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="25.718"/> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="7.519"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-facebook"><title>facebook</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st1" d="M87.111,38.351c0-8.97,7.633-7.634,7.633-7.634h24.046V4H82.721c-27.29,0-27.993,29.962-27.993,29.962v20.419
	v0.08L39.21,54.572V79h15.518v75h32.383V79h27.48l4.199-25l-31.679,0.227v-0.227C87.111,54.001,87.111,47.32,87.111,38.351z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-fax"><title>fax</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <line class="st0" x1="89.17" y1="124.529" x2="95.17" y2="124.529"/> <line class="st0" x1="89.17" y1="99.401" x2="95.17" y2="99.401"/> <line class="st0" x1="89.17" y1="111.103" x2="95.17" y2="111.103"/> </g> <g> <line class="st0" x1="105.217" y1="124.529" x2="111.217" y2="124.529"/> <line class="st0" x1="105.217" y1="99.401" x2="111.217" y2="99.401"/> <line class="st0" x1="105.217" y1="111.103" x2="111.217" y2="111.103"/> </g> <g> <line class="st0" x1="121.264" y1="124.529" x2="127.264" y2="124.529"/> <line class="st0" x1="121.264" y1="99.401" x2="127.264" y2="99.401"/> <line class="st0" x1="121.264" y1="111.103" x2="127.264" y2="111.103"/> </g> <g> <line class="st0" x1="73.123" y1="124.529" x2="79.123" y2="124.529"/> <line class="st0" x1="73.123" y1="99.401" x2="79.123" y2="99.401"/> <line class="st0" x1="73.123" y1="111.103" x2="79.123" y2="111.103"/> </g> <path class="st0" d="M131.13,53.028h16.63c3.45,0,6.24,2.79,6.24,6.24v70.55c0,3.45-2.79,6.24-6.24,6.24H47.66"/> <line class="st0" x1="68.92" y1="53.028" x2="47.66" y2="53.028"/> <path class="st0" d="M16.52,136.058h-6.28c-3.45,0-6.24-2.79-6.24-6.24v-70.55c0-3.45,2.79-6.24,6.24-6.24h6.28"/> <path class="st0" d="M42.437,146.439H21.745c-2.885,0-5.223-2.339-5.223-5.223V47.868c0-2.885,2.339-5.223,5.223-5.223h20.692
		c2.885,0,5.223,2.339,5.223,5.223v93.348C47.66,144.101,45.322,146.439,42.437,146.439z"/> <polygon class="st0" points="131.131,84.552 131.131,25.307 118.689,11.561 68.921,11.561 68.921,84.552 	"/> <line class="st0" x1="81.363" y1="28.92" x2="118.689" y2="28.92"/> <line class="st0" x1="81.363" y1="53.357" x2="118.689" y2="53.357"/> <line class="st0" x1="81.363" y1="41.139" x2="118.689" y2="41.139"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-flickr"><title>flickr</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st3" d="M104.077,52.274c14.743-9.828,34.702-5.847,44.53,8.921c9.828,14.743,5.847,34.702-8.896,44.531
		c-14.768,9.829-34.702,5.847-44.556-8.921C85.327,82.062,89.309,62.103,104.077,52.274z"/> <path class="st3" d="M18.306,52.274c14.743-9.828,34.702-5.847,44.531,8.921c9.829,14.743,5.847,34.702-8.896,44.531
		c-14.768,9.829-34.702,5.847-44.556-8.921C-0.444,82.062,3.563,62.103,18.306,52.274z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-foursquare"><title>foursquare</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="foursquare-comp_x5F_136-foursquare"> <g> <path class="st1" d="M120.419,4H39.063c-11.167,0-14.86,8.427-14.86,13.728v126.727c0,6.045,3.604,8.249,5.42,8.964
			c1.846,0.745,6.789,1.37,9.797-2.113c38.385-44.491,39.04-45.235,39.04-45.235c0.923-1.013,1.012-0.923,2.025-0.923h24.836
			c10.453,0,12.09-7.505,13.193-11.822l14.473-69.909C135.518,10.789,132.331,4,120.419,4z M115.565,25.977l-3.394,17.778
			c-0.357,1.935-2.829,3.931-5.033,3.931H75.453c-3.573,0-6.134,2.472-6.134,6.045v3.871c0,3.573,2.561,6.134,6.134,6.134h26.92
			c2.472,0,4.943,2.74,4.408,5.42c-0.536,2.651-3.127,13.567-3.395,15.056c-0.268,1.46-2.024,4.02-5.033,4.02H76.465
			c-4.02,0-5.122,0.537-7.891,3.752c0,0-2.65,3.394-26.652,32.251c-0.268,0.268-0.536,0.179-0.536-0.09V25.709
			c0-2.292,2.025-4.943,4.943-4.943h65.216C113.987,20.766,116.191,23.059,115.565,25.977L115.565,25.977z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-github"><title>github</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st2" d="M78.989,5.857C37.582,5.857,4,39.438,4,80.846c0,33.142,21.488,61.243,51.284,71.16
			c3.766,0.69,5.126-1.632,5.126-3.599c0-1.8-0.063-7.7-0.105-13.977c-20.861,4.54-25.254-8.829-25.254-8.829
			c-3.411-8.683-8.328-10.985-8.328-10.985c-6.8-4.645,0.523-4.562,0.523-4.562c7.511,0.544,11.487,7.742,11.487,7.742
			c6.696,11.466,17.534,8.139,21.823,6.235c0.669-4.854,2.615-8.16,4.75-10.043c-16.655-1.883-34.147-8.327-34.147-37.055
			c0-8.181,2.93-14.876,7.721-20.128c-0.774-1.883-3.348-9.52,0.732-19.835c0,0,6.298-2.03,20.61,7.679
			c5.984-1.653,12.408-2.49,18.768-2.532c6.382,0.042,12.805,0.879,18.789,2.532c14.311-9.708,20.609-7.679,20.609-7.679
			c4.08,10.315,1.507,17.952,0.732,19.835c4.812,5.252,7.72,11.947,7.72,20.128c0,28.812-17.533,35.151-34.252,37.013
			c2.7,2.323,5.106,6.884,5.106,13.872c0,10.043-0.105,18.12-0.105,20.589c0,1.987,1.36,4.331,5.168,3.599
			C132.532,142.067,154,113.968,154,80.846C154,39.438,120.418,5.857,78.989,5.857z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-gmail"><title>gmail</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path id="gmail-GMAIL" class="st3" d="M153.994,32.97c0.185-4.987-4.025-8.965-9.002-8.55c-0.799-0.058-131.317-0.048-131.984,0
		c-4.982-0.416-9.187,3.568-9.002,8.55c0,0.05-0.001,0.418-0.001,0.479c0,0-0.005,79.539-0.005,90.452
		c0,5.276,4.241,9.637,9.582,9.712c0.513,0.007,129.763,0.015,130.836,0c5.187-0.073,9.381-4.205,9.564-9.364
		c0.027-0.785,0.014-68.238,0.018-90.804C154,33.444,153.994,33.03,153.994,32.97z M143.106,24.379L79,68.752L14.893,24.379
		 M20.606,133.145V48.528L79,88.946l58.394-40.418v84.617"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-google-drive"><title>google-drive</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="google-drive-GOOGLE_DRIVE_1_" class="st1" d="M52.629,107.729L154,107.441l-21.947,37.645l-101.136,0.02L52.629,107.729z
	 M54.679,16.802L4,104.039l20.244,37.027l51.083-87.937L54.679,16.802z M61.429,12.895l49.375,86.87L154,99.642l-50.839-86.623
	L61.429,12.895z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-grid-view"><title>grid-view</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <rect x="86.5" y="4" class="st1" width="67.5" height="67.5"/> <rect x="86.5" y="86.5" class="st1" width="67.5" height="67.5"/> <rect x="4" y="4" class="st1" width="67.5" height="67.5"/> <rect x="4" y="86.5" class="st1" width="67.5" height="67.5"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-hashtag"><title>hashtag</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st7" x1="4" y1="103.889" x2="154" y2="103.889"/> <line class="st7" x1="4" y1="55.302" x2="154" y2="55.302"/> <line class="st7" x1="121.306" y1="6.019" x2="86.714" y2="151.981"/> <line class="st7" x1="71.281" y1="6.019" x2="36.689" y2="151.981"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-hollow-ring"><title>hollow-ring</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="75"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-homepage"><title>homepage</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <polygon class="st1" points="130.985,79.64 79,27.655 27.015,79.64 15.187,67.813 79,4 142.813,67.813 		"/> </g> <polyline class="st1" points="26.996,79.641 26.996,154 60.958,154 60.958,95.822 96.664,95.822 96.664,154 130.982,154 
		130.982,79.641 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-instagram"><title>instagram</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st0" d="M121.523,154H36.48c-17.615,0-31.944-14.002-31.944-31.214V35.212C4.536,18.002,18.865,4,36.48,4h85.043
			c17.612,0,31.94,14.002,31.94,31.212v87.574C153.464,139.998,139.135,154,121.523,154z"/> </g> <g> <path class="st0" d="M79,47.057c-17.616,0-31.94,14.328-31.94,31.943c0,17.613,14.324,31.941,31.94,31.941
			c17.616,0,31.944-14.328,31.944-31.941C110.944,61.385,96.616,47.057,79,47.057z"/> </g> <path class="st0" d="M133.677,35.069c0,5.404-4.377,9.784-9.784,9.784c-5.403,0-9.781-4.381-9.781-9.784
		c0-5.403,4.378-9.784,9.781-9.784C129.299,25.285,133.677,29.666,133.677,35.069z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-ios"><title>ios</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="ios-XMLID_228_"> <path id="ios-XMLID_229_" class="st1" d="M24.035,59.14c-12.681,22.006-4.62,55.401,9.404,75.649c7,10.123,14.087,19.21,23.793,19.21
		c0.183,0,0.366-0.003,0.554-0.011c4.56-0.182,7.856-1.586,11.042-2.943c3.577-1.525,7.277-3.101,13.08-3.101
		c5.521,0,9.044,1.525,12.451,3c3.358,1.453,6.817,2.956,11.928,2.86c10.934-0.204,17.647-10.009,23.57-18.66
		c6.18-9.032,9.281-17.801,10.327-21.152l0.042-0.133c0.199-0.596-0.082-1.246-0.653-1.508c-0.016-0.007-0.074-0.031-0.09-0.038
		c-1.925-0.787-18.815-8.28-18.992-28.702c-0.165-16.591,12.67-25.378,15.244-26.97l0.12-0.075c0.279-0.18,0.473-0.464,0.539-0.79
		c0.066-0.325-0.003-0.663-0.19-0.937c-8.859-12.965-22.438-14.919-27.905-15.154c-0.793-0.079-1.612-0.119-2.434-0.119
		c-6.421,0-12.572,2.425-17.514,4.374c-3.411,1.345-6.358,2.507-8.39,2.507c-2.283,0-5.247-1.176-8.678-2.537
		c-4.589-1.821-9.789-3.885-15.295-3.885c-0.131,0-0.261,0.001-0.388,0.004C42.8,40.218,30.704,47.542,24.035,59.14z"/> <path id="ios-XMLID_230_" class="st1" d="M108.312,4.001c-7.752,0.316-17.052,5.088-22.61,11.598
		c-4.724,5.472-9.338,14.596-8.123,23.793c0.076,0.575,0.544,1.02,1.123,1.064c0.523,0.041,1.057,0.061,1.59,0.062
		c7.58,0,15.757-4.194,21.342-10.946c5.878-7.13,8.85-16.281,7.951-24.477C109.513,4.453,108.948,3.976,108.312,4.001z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-level-down-alt"><title>level-down-alt</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M89.96,157c-1.781,0-3.455-0.694-4.714-1.953l-37.352-37.352c-1.913-1.914-2.479-4.765-1.444-7.265
		c1.035-2.499,3.453-4.114,6.158-4.114h20.402V34.898H49.523c-0.824,0-1.612-0.339-2.179-0.938L25.652,11.049
		c-1.638-1.729-2.087-4.261-1.146-6.448C25.447,2.413,27.595,1,29.977,1h68.679c4.551,0,8.253,3.702,8.253,8.253v97.064h20.402
		c2.706,0,5.123,1.615,6.158,4.114c1.036,2.499,0.469,5.351-1.443,7.265h-0.001l-37.352,37.352C93.414,156.306,91.74,157,89.96,157z
		 M52.609,112.317c-0.295,0-0.502,0.139-0.615,0.411s-0.064,0.517,0.145,0.726l37.351,37.352c0.26,0.261,0.683,0.259,0.942,0
		l37.352-37.352h-0.001c0.209-0.209,0.258-0.453,0.145-0.726c-0.112-0.272-0.319-0.411-0.615-0.411h-23.402c-1.657,0-3-1.343-3-3
		V9.252C100.908,8.01,99.898,7,98.655,7H29.977L50.81,28.898h25.201c1.657,0,3,1.343,3,3v77.419c0,1.657-1.343,3-3,3H52.609z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-level-up-alt"><title>level-up-alt</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M98.655,157H29.976c-2.382,0-4.529-1.414-5.471-3.602c-0.941-2.188-0.491-4.72,1.147-6.448l21.691-22.911
		c0.566-0.599,1.354-0.938,2.179-0.938l0,0l23.487,0.001V51.683H52.608c-2.705,0-5.123-1.615-6.158-4.115s-0.468-5.352,1.445-7.265
		L85.247,2.953C86.506,1.694,88.18,1,89.96,1s3.454,0.693,4.713,1.952l37.352,37.351l0,0c1.913,1.913,2.48,4.765,1.445,7.265
		s-3.453,4.115-6.158,4.115h-20.402v97.063C106.909,153.297,103.206,157,98.655,157z M50.814,129.101L30.01,151.075L76.011,151
		h22.645c1.243,0,2.254-1.011,2.254-2.253V48.683c0-1.657,1.343-3,3-3h23.402c0.295,0,0.502-0.139,0.615-0.411
		c0.112-0.273,0.064-0.518-0.145-0.727L90.431,7.195c-0.26-0.26-0.682-0.26-0.941,0L52.138,44.545
		c-0.209,0.209-0.257,0.453-0.145,0.727c0.113,0.272,0.32,0.411,0.615,0.411h23.402c1.657,0,3,1.343,3,3v77.419
		c0,0.796-0.316,1.559-0.879,2.121s-1.325,0.879-2.121,0.879l0,0L50.814,129.101z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-line"><title>line</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st2" d="M79,8.805c41.422,0,75,26.888,75,60.057c0,11.586-4.1,22.403-11.197,31.577
			c-0.351,0.522-0.81,1.099-1.389,1.737l-0.044,0.048c-2.424,2.901-5.155,5.624-8.156,8.137
			c-20.74,19.17-54.879,41.994-59.384,38.473c-3.917-3.061,6.451-18.032-5.511-20.523c-0.834-0.096-1.667-0.199-2.492-0.315
			l-0.016-0.001v-0.001C30.679,123.001,4,98.426,4,68.861C3.999,35.693,37.578,8.805,79,8.805L79,8.805z"/> </g> <g> <polyline class="st5" points="39.156,56.795 39.156,86.311 56.085,86.311 		"/> <line class="st5" x1="65.007" y1="86.311" x2="65.007" y2="56.795"/> <polyline class="st5" points="75.422,86.311 75.422,56.795 96.543,86.311 96.543,56.795 		"/> <g> <polyline class="st5" points="123.761,56.795 106.124,56.795 106.124,71.553 106.124,86.311 123.761,86.311 			"/> <line class="st5" x1="123.761" y1="71.553" x2="106.124" y2="71.553"/> </g> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-link"><title>link</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M36.139,59.728L16.87,78.997c-17.16,17.16-17.16,44.978,0,62.129c17.16,17.16,44.978,17.16,62.129,0
		l19.269-19.269"/> <path class="st0" d="M59.73,36.136l19.269-19.269c17.16-17.151,44.978-17.151,62.129,0C149.712,25.443,154,36.69,154,47.937
		s-4.288,22.485-12.872,31.06l-19.269,19.269"/> <line class="st0" x1="108.229" y1="49.771" x2="49.771" y2="108.228"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-linkedin"><title>linkedin</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <rect x="4.867" y="53.68" class="st1" width="35.899" height="100.32"/> <path class="st1" d="M59.289,53.68h27.703v13.933c0,0,4.262-14.056,29.875-14.056c21.146,0,36.268,8.237,36.268,30.858
		c0,12.503,0,69.585,0,69.585h-29.588c0,0,0.164-58.52,0.328-60.323c0.164-1.803-1.639-16.556-16.72-16.556
		c-15.081,0-19.834,10.819-19.834,19.015s0,57.864,0,57.864H59.289V53.68z"/> <circle class="st1" cx="22.816" cy="21.949" r="17.949"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-list-view"><title>list-view</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <rect x="4" y="123.118" class="st1" width="17.647" height="17.647"/> <line class="st1" x1="39.294" y1="131.941" x2="154" y2="131.941"/> <rect x="4" y="87.824" class="st1" width="17.647" height="17.647"/> <line class="st1" x1="39.294" y1="96.647" x2="154" y2="96.647"/> <rect x="4" y="52.529" class="st1" width="17.647" height="17.647"/> <line class="st1" x1="39.294" y1="61.353" x2="154" y2="61.353"/> <rect x="4" y="17.235" class="st1" width="17.647" height="17.647"/> <line class="st1" x1="39.294" y1="26.059" x2="154" y2="26.059"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-login"><title>login</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="88.501" y1="79" x2="4" y2="79"/> <polyline class="st0" points="59.979,51.997 88.501,79 59.979,106.003 	"/> <path class="st0" d="M8.601,104.92C19.151,133.57,46.691,154,79,154c41.42,0,75-33.58,75-75S120.42,4,79,4
		c-32.31,0-59.85,20.43-70.4,49.08"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-logout"><title>logout</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="4" y1="79" x2="89" y2="79"/> <polyline class="st0" points="32.69,50.31 4,79 32.69,107.69 	"/> <path class="st0" d="M8.6,104.92C19.15,133.57,46.69,154,79,154c41.42,0,75-33.58,75-75S120.42,4,79,4
		C46.69,4,19.15,24.43,8.6,53.08"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-long-arrow-alt-down"><title>long-arrow-alt-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M129.688,100.684c-0.474-1.102-1.558-1.814-2.756-1.814H82V2.5h-6v96.369H31.067
	c-1.198,0-2.282,0.713-2.756,1.814c-0.474,1.101-0.247,2.378,0.577,3.248l47.933,50.631c0.566,0.599,1.354,0.938,2.179,0.938
	s1.612-0.339,2.179-0.938l47.933-50.631C129.936,103.062,130.162,101.784,129.688,100.684z M79,148.137l-40.961-43.268h81.922
	L79,148.137z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-long-arrow-alt-left"><title>long-arrow-alt-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <g> <rect x="56.13" y="76" class="st0" width="99.37" height="6"/> </g> <g> <path class="st0" d="M56.131,129.933c-0.753,0-1.495-0.283-2.063-0.821L3.438,81.179C2.839,80.613,2.5,79.825,2.5,79
			s0.339-1.612,0.938-2.179l50.63-47.934c0.87-0.823,2.146-1.05,3.248-0.577c1.102,0.474,1.814,1.558,1.814,2.756v95.866
			c0,1.198-0.713,2.282-1.814,2.756C56.934,129.853,56.53,129.933,56.131,129.933z M9.863,79l43.267,40.961V38.038L9.863,79z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-long-arrow-alt-right"><title>long-arrow-alt-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M154.563,76.821l-50.63-47.933c-0.869-0.824-2.146-1.05-3.248-0.577c-1.102,0.474-1.814,1.558-1.814,2.756V76
	H2.5v6h96.37v44.933c0,1.198,0.713,2.282,1.814,2.756c0.382,0.164,0.785,0.244,1.185,0.244c0.753,0,1.495-0.283,2.063-0.821
	l50.63-47.933c0.599-0.567,0.938-1.354,0.938-2.179S155.161,77.388,154.563,76.821z M104.87,119.962V38.038L148.137,79
	L104.87,119.962z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-long-arrow-alt-up"><title>long-arrow-alt-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M129.112,54.048L81.178,3.418c-1.133-1.197-3.225-1.197-4.357,0l-47.933,50.63
	c-0.824,0.87-1.051,2.147-0.577,3.248c0.474,1.102,1.558,1.814,2.756,1.814H76v96.37h6V59.11h44.934
	c1.198,0,2.282-0.713,2.756-1.814C130.163,56.195,129.936,54.918,129.112,54.048z M38.039,53.11L79,9.844l40.962,43.267H38.039z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-medium"><title>medium</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M4,78.954c0.039-23.49,19.069-42.461,42.555-42.422c23.5,0.039,42.513,19.102,42.396,42.65
		c-0.117,23.491-19.064,42.297-42.552,42.286C22.956,121.457,3.961,102.369,4,78.954z"/> <path class="st1" d="M135.768,79.977c-0.041,6.628-1.067,14.055-3.588,21.236c-1.369,3.898-3.166,7.581-5.688,10.879
		c-1.571,2.055-3.379,3.861-5.588,5.235c-2.274,1.414-4.731,2.19-7.433,2.072c-2.031-0.089-3.921-0.675-5.691-1.662
		c-2.362-1.317-4.292-3.129-5.961-5.233c-2.658-3.351-4.525-7.129-5.956-11.134c-1.629-4.561-2.621-9.269-3.173-14.076
		c-0.443-3.857-0.567-7.726-0.388-11.6c0.35-7.554,1.696-14.904,4.675-21.899c1.337-3.14,2.997-6.095,5.186-8.731
		c1.467-1.767,3.121-3.329,5.106-4.506c4.693-2.783,9.342-2.637,13.909,0.291c2.814,1.804,4.938,4.288,6.732,7.071
		c2.691,4.177,4.456,8.748,5.695,13.535C135.096,67.214,135.756,73.077,135.768,79.977z"/> <path class="st1" d="M154,79.014c-0.022,5.515-0.262,11.02-0.874,16.503c-0.486,4.346-1.132,8.669-2.406,12.866
		c-0.399,1.313-0.918,2.595-1.462,3.857c-0.278,0.646-0.679,1.258-1.117,1.813c-1.319,1.674-2.73,1.686-4.049,0.025
		c-0.468-0.59-0.858-1.257-1.192-1.934c-1.014-2.057-1.622-4.255-2.141-6.478c-0.941-4.032-1.497-8.124-1.882-12.242
		c-0.535-5.731-0.741-11.474-0.636-17.227c0.097-5.348,0.413-10.682,1.118-15.987c0.536-4.029,1.221-8.031,2.54-11.892
		c0.291-0.852,0.649-1.683,1.015-2.507c0.201-0.453,0.459-0.887,0.732-1.303c1.591-2.425,3.312-2.437,4.898-0.026
		c0.351,0.533,0.682,1.096,0.915,1.687c0.512,1.302,1.017,2.612,1.412,3.952c0.976,3.31,1.542,6.708,1.986,10.125
		C153.667,66.476,153.975,72.736,154,79.014z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-messenger"><title>messenger</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="messenger-MESSENGER_2_" class="st2" d="M79,5.196c-41.421,0-75,31.284-75,69.876c0,21.99,10.906,41.605,27.95,54.413v18.516
	c0,3.651,3.918,5.963,7.114,4.198l18.423-10.174c6.815,1.898,14.035,2.922,21.513,2.922c41.421,0,75-31.284,75-69.876
	S120.421,5.196,79,5.196z M82.911,95.494L69.189,80.768c-1.079-1.158-2.807-1.435-4.193-0.672L33.8,97.253
	c-0.672,0.37-1.341-0.491-0.817-1.051l34.589-36.947c1.905-2.035,5.129-2.051,7.054-0.034L88.8,74.07
	c1.087,1.139,2.806,1.399,4.181,0.633l30.699-17.098c0.672-0.374,1.346,0.488,0.82,1.05L90.005,95.502
	C88.084,97.554,84.827,97.55,82.911,95.494z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-mobile-menu"><title>mobile-menu</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <line class="st0" x1="41.5" y1="79" x2="116.5" y2="79"/> <line class="st0" x1="41.5" y1="56.5" x2="116.5" y2="56.5"/> <line class="st0" x1="41.5" y1="101.5" x2="116.5" y2="101.5"/> </g> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="75"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-mobile"><title>mobile</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="42.586" y1="136.839" x2="115.414" y2="136.839"/> <path class="st1" d="M97.849,5.118v4.046c0,2.126-1.723,3.849-3.849,3.849H64c-2.126,0-3.849-1.723-3.849-3.849V5.118"/> <path class="st0" d="M53.441,154h51.118c5.995,0,10.855-4.86,10.855-10.855V14.855C115.414,8.86,110.554,4,104.559,4H53.441
		c-5.995,0-10.855,4.86-10.855,10.855v128.289C42.586,149.14,47.446,154,53.441,154z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-phone"><title>phone</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="34.725" y1="8.879" x2="48.073" y2="51.427"/> <path class="st0" d="M52.008,5.51c0.029,0.03,0.058,0.06,0.084,0.092c0.173,0.206,0.281,0.457,0.388,0.704
		c1.049,2.434,1.912,4.944,2.935,7.378c2.098,7.042,4.181,14.104,5.808,21.264c0.529,2.328,0.44,5.542-0.812,7.352
		c-1.846,2.67-4.587,4.817-7.373,6.443c-2.7,1.576-5.739,2.693-7.975,4.958c-4.435,4.493-3.725,11.39,0.001,16.045
		c11.62,14.516,23.482,28.848,35.592,42.957c2.996,3.491,7.715,5.426,12.299,5.044c5.909-0.492,9.033-4.742,11.958-9.427
		c1.082-1.733,2.308-3.157,4.141-4.141c2.139-1.148,5.163-2.167,7.543-1.16c7.71,3.263,15.285,6.889,23.139,9.754
		c2.477,0.904,4.659,2.469,5.689,4.967c3.866,9.38-3.752,19.259-9.668,25.839c-9.138,10.162-21.683,12.982-34.212,8.066
		c-17.715-6.951-34.518-16.625-48.7-29.382C40.589,111.238,30.402,97.775,22.97,83.07c-9.516-18.83-18.179-41.564-3.873-60.311
		c2.006-2.629,4.773-4.865,7.137-7.159c3.112-3.019,6.542-5.73,10.353-7.814c4.485-2.453,9.669-5.392,14.74-2.74
		C51.571,5.174,51.814,5.316,52.008,5.51z"/> <line class="st0" x1="143.711" y1="133.201" x2="100.212" y2="114.452"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-pinterest"><title>pinterest</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st2" d="M137.05,53.361c0,33.788-18.774,59.04-46.465,59.04c-9.324,0-18.062-5.03-21.061-10.746
	c0,0-5.005,19.867-6.072,23.702c-3.709,13.515-14.684,27.056-15.548,28.199c-0.584,0.762-1.905,0.508-2.032-0.508
	c-0.254-1.728-3.049-18.799,0.254-32.746c1.651-6.986,11.076-46.948,11.076-46.948s-2.744-5.512-2.744-13.642
	c0-12.753,7.392-22.28,16.614-22.28c7.825,0,11.61,5.868,11.61,12.931c0,7.876-5.005,19.663-7.596,30.562
	c-2.159,9.146,4.573,16.614,13.592,16.614c16.335,0,27.31-20.984,27.31-45.83c0-18.876-12.702-33.001-35.846-33.001
	c-26.116,0-42.4,19.486-42.4,41.257c0,7.494,2.21,12.804,5.665,16.894c1.601,1.88,1.829,2.642,1.245,4.801
	c-0.432,1.6-1.346,5.411-1.753,6.91c-0.584,2.185-2.337,2.972-4.319,2.159C26.54,85.828,20.95,72.643,20.95,57.807
	C20.95,33.342,41.579,4,82.506,4C115.43,4,137.05,27.804,137.05,53.361z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-place"><title>place</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M124,49c0,24.853-45,105-45,105S34,73.853,34,49S54.147,4,79,4S124,24.147,124,49z"/> <circle class="st1" cx="79" cy="45.287" r="19.875"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-qq"><title>qq</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M52.646,67.114c0,0,6.992,0.348,6.269-0.818c16.382,11.866,32.686,10.943,49.338-0.51
		c-0.958,2.091,5.012,1.307,5.012,1.307s2.477-2.094,0.033-3.691c-3.946-2.57-8.336-4.142-12.867-5.303
		c-11.163-2.859-22.37-2.556-33.545-0.124c-5.084,1.106-9.973,2.836-14.319,5.825C50.624,65.134,52.646,67.114,52.646,67.114z"/> <path class="st1" d="M75.737,45.42c2.741-3.044,3.517-6.803,3.632-10.448c-0.06-4.127-0.783-7.739-3.167-10.841
		c-3.149-4.096-7.786-4.078-10.959,0.023c-4.15,5.366-4.067,15.614,0.171,20.916C68.351,48.744,72.577,48.928,75.737,45.42z
		 M79.002,30.742c-0.15-0.349-0.339-0.698-0.549-1.037c-1.317-2.165-3.501-2.264-5.007-0.299c-1.197,1.556-1.506,3.391-1.466,5.307
		c0.03,1.357,0.14,2.713,0.728,3.97c0.608,1.307,1.426,2.384,2.972,2.504c1.616,0.12,2.534-0.958,3.132-2.214
		c0.06-0.13,0.13-0.269,0.18-0.399"/> <path class="st1" d="M99.191,47.047c2.494-1.275,3.53-3.535,4.242-6.049c1.468-5.202,1.389-11.096-1.486-15.807
		c-3.326-5.434-8.969-5.317-12.3,0.124c-1.722,2.815-2.381,5.892-2.291,9.061c-0.137,3.946,0.702,7.521,3.034,10.65
		C92.669,48.097,95.798,48.78,99.191,47.047z M87.41,36.866c0.06,0.03,0.13,0.06,0.209,0.07c0.788,0.16,0.888-0.608,1.047-1.187
		c0.289-1.087,0.459-2.504,1.805-2.524c1.247-0.02,1.297,1.386,1.446,2.314c0.13,0.728,0.569,1.496,1.367,1.386
		c1.027-0.14,0.908-5.307-1.716-6.204c-1.696-0.638-3.371,0.319-4.199,2.095"/> <path class="st1" d="M150.682,115.09c-1.649,4.232-4.507,7.852-8.072,3.59c-2.065-2.465-3.618-5.27-5.214-8.227
		c-2.92,7.208-6.328,12.9-11.141,18.876c1.401,1.569,4.402,2.312,6.234,3.447c2.879,1.784,6.626,3.969,7.254,7.587
		c0.548,3.158-1.47,5.865-4.058,7.436c-10.129,6.148-23.412,5.239-34.627,3.43c-4.525-0.73-8.854-2.261-13.285-3.381
		c-5.096-1.289-8.234-1.592-12.983,0.88c-7.105,3.698-15.175,5.501-23.177,5.248c-7.548-0.239-16.577-0.959-23.255-4.739
		c-1.713-0.969-3.262-2.327-4.132-4.093c-2.835-5.757,0.605-11.354,6.118-13.255c1.795-0.619,4.124-0.422,5.712-1.156
		c-0.833-1.322-2.304-2.244-3.506-3.237c-3.439-2.843-6.262-6.422-8.248-10.416c-0.92-1.85-1.556-3.782-2.247-5.719
		c-0.232-0.649-1.188-3.996-2.053-2.037c-1.419,3.215-6.272,10.025-10.225,10.039c-3.504,0.012-3.653-5.74-3.888-8.178
		c-0.909-9.431,2.509-18.909,7.689-26.679c3.27-4.911,7.164-9.157,11.873-12.681c0.797-0.597,1.042-1.196,0.804-2.343
		c-0.55-2.671-0.188-5.399,1.157-7.78c1.518-2.687,2.296-6.582,3.146-9.557c1.34-4.689,1.661-9.691,3.353-14.238
		c1.684-4.524,3.685-8.774,6.454-12.749C47.284,15.23,56.219,8.07,68.362,5.495c7.342-1.555,14.714-1.878,22.17-1.057
		c7.241,0.795,14.115,2.768,20.512,6.231c7.903,4.278,13.877,11.107,17.676,19.197c1.903,4.053,3.279,8.338,4.303,12.692
		c1.118,4.755,1.447,8.951,3.841,13.262c2.563,4.621,3.218,9.436,1.208,14.405c-0.413,1.023,0.05,1.51,0.498,2.13
		c4.175,5.793,7.559,12.037,10.194,18.651c2.199,5.518,3.733,11.648,3.464,17.623C152.162,110.098,151.616,112.693,150.682,115.09z"/> <path class="st1" d="M118.526,85.034c-2.55,1.702-5.227,3.178-8,4.495c-13.287,6.307-28.184,8.559-42.589,5.076
		c-0.018,0.74,0.005,1.467,0.035,2.206c0.133,3.228,0.106,6.447,0.284,9.669c0.077,1.392-0.036,2.871-0.821,4.022
		c-2.177,3.194-7.71,2.626-10.958,2.077c-4.028-0.681-7.833-3.11-8.317-7.438c-0.609-5.46-0.045-10.87,0.646-16.29
		c0.097-0.764-0.057-1.025-0.657-1.342c-1.56-0.829-3.195-1.571-4.59-2.629c-2.76-2.092-4.581,5.566-4.951,7.015
		c-1.361,5.322-1.501,10.778-0.418,16.175c2.289,11.404,11.095,19.556,21.376,24.163c11.584,5.19,24.392,7.143,36.794,3.737
		c9.962-2.736,19.527-9.257,25.026-18.195c6.453-10.487,5.272-22.49-1.515-32.507C119.399,84.571,119.156,84.611,118.526,85.034z"/> <path class="st1" d="M138.249,58.809c-10.093,12.241-22.78,19.806-37.418,23.099c-14.391,3.234-28.976,2.971-43.418-1.061
		c-11.422-3.184-21.591-8.865-29.327-19.083"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-quote-left"><title>quote-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M60.639,77.636H35.571V60.499c0-8.409,6.841-15.251,15.25-15.251h5.79c4.152,0,7.531-3.379,7.531-7.531V16.32
		c0-4.5-3.66-8.161-8.16-8.161C25.665,8.159,1,32.824,1,63.141v74.135c0,6.929,5.637,12.565,12.565,12.565h47.073
		c6.929,0,12.566-5.637,12.566-12.565V90.203C73.205,83.274,67.567,77.636,60.639,77.636z M67.205,137.276
		c0,3.62-2.945,6.565-6.566,6.565H13.565c-3.62,0-6.565-2.945-6.565-6.565V63.141c0-27.009,21.974-48.982,48.982-48.982
		c1.191,0,2.16,0.97,2.16,2.161v21.396c0,0.845-0.687,1.531-1.531,1.531h-5.79c-11.718,0-21.25,9.533-21.25,21.251v23.138h31.067
		c3.621,0,6.566,2.945,6.566,6.566V137.276z"/> <path class="st0" d="M144.434,77.636h-25.067V60.499c0-8.409,6.841-15.251,15.25-15.251h5.79c4.152,0,7.531-3.379,7.531-7.531
		V16.32c0-4.5-3.661-8.161-8.161-8.161c-30.317,0-54.982,24.665-54.982,54.982v74.135c0,6.929,5.638,12.565,12.566,12.565h47.073
		c6.929,0,12.566-5.637,12.566-12.565V90.203C157,83.274,151.362,77.636,144.434,77.636z M151,137.276
		c0,3.62-2.945,6.565-6.566,6.565H97.36c-3.621,0-6.566-2.945-6.566-6.565V63.141c0-27.009,21.974-48.982,48.982-48.982
		c1.191,0,2.161,0.97,2.161,2.161v21.396c0,0.845-0.687,1.531-1.531,1.531h-5.79c-11.718,0-21.25,9.533-21.25,21.251v23.138h31.067
		c3.621,0,6.566,2.945,6.566,6.566V137.276z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-quote-right"><title>quote-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M144.435,8.159H97.36c-6.929,0-12.565,5.638-12.565,12.566v47.073c0,6.929,5.637,12.565,12.565,12.565h25.068
		v17.139c0,8.409-6.841,15.251-15.25,15.251h-5.79c-4.152,0-7.531,3.378-7.531,7.53v21.397c0,4.5,3.66,8.16,8.16,8.16
		c30.317,0,54.982-24.665,54.982-54.981V20.725C157,13.796,151.363,8.159,144.435,8.159z M151,94.86
		c0,27.009-21.974,48.981-48.982,48.981c-1.191,0-2.16-0.969-2.16-2.16v-21.397c0-0.844,0.687-1.53,1.531-1.53h5.79
		c11.718,0,21.25-9.533,21.25-21.251V74.364H97.36c-3.62,0-6.565-2.945-6.565-6.565V20.725c0-3.621,2.945-6.566,6.565-6.566h47.074
		c3.62,0,6.565,2.945,6.565,6.566V94.86z"/> <path class="st0" d="M60.64,8.159H13.566C6.638,8.159,1,13.796,1,20.725v47.073c0,6.929,5.638,12.565,12.566,12.565h25.067v17.139
		c0,8.409-6.841,15.251-15.25,15.251h-5.79c-4.152,0-7.531,3.378-7.531,7.53v21.397c0,4.5,3.66,8.16,8.16,8.16
		c30.317,0,54.982-24.665,54.982-54.981V20.725C73.205,13.796,67.568,8.159,60.64,8.159z M67.205,94.86
		c0,27.009-21.974,48.981-48.982,48.981c-1.191,0-2.16-0.969-2.16-2.16v-21.397c0-0.844,0.687-1.53,1.531-1.53h5.79
		c11.718,0,21.25-9.533,21.25-21.251V74.364H13.566C9.945,74.364,7,71.418,7,67.798V20.725c0-3.621,2.945-6.566,6.566-6.566H60.64
		c3.62,0,6.565,2.945,6.565,6.566V94.86z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-quotes"><title>quotes</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M79,14.93c-41.421,0-75,25.184-75,56.25c0,14.279,7.107,27.306,18.795,37.225l-0.045-0.024L8.815,139.295
		c-1.034,2.294,1.391,4.612,3.636,3.477l38.424-19.434l-0.051-0.027c8.702,2.648,18.208,4.12,28.176,4.12
		c41.421,0,75-25.184,75-56.25S120.421,14.93,79,14.93z"/> <circle class="st1" cx="79" cy="71.18" r="9.375"/> <circle class="st1" cx="112.125" cy="71.18" r="9.375"/> <circle class="st1" cx="45.863" cy="71.18" r="9.375"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-reading-time-hourglass"><title>reading-time-hourglass</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M115.713,18.955c0.637,9.773-0.525,38.348-32.115,59.827c32.07,21.81,32.782,50.925,32.085,60.262"/> <path class="st1" d="M42.318,139.045c-0.698-9.337,0.015-38.452,32.085-60.262c-31.59-21.48-32.752-50.055-32.115-59.827"/> <path class="st1" d="M119.889,4H38.111c-4.13,0-7.478,3.348-7.478,7.478v0c0,4.13,3.348,7.478,7.478,7.478h81.779
		c4.13,0,7.478-3.348,7.478-7.478v0C127.368,7.348,124.02,4,119.889,4z"/> <path class="st1" d="M119.889,154H38.111c-4.13,0-7.478-3.348-7.478-7.478v0c0-4.13,3.348-7.478,7.478-7.478h81.779
		c4.13,0,7.478,3.348,7.478,7.478v0C127.368,150.652,124.02,154,119.889,154z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-reading-time-stopwatch"><title>reading-time-stopwatch</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <line class="st0" x1="110.697" y1="58.868" x2="84.289" y2="85.266"/> <path class="st0" d="M119.252,39.548l2.201-2.201c1.293-1.293,3-1.944,4.707-1.944c1.697,0,3.395,0.651,4.697,1.944
		c2.595,2.605,2.595,6.809,0,9.415l-2.201,2.201"/> <line class="st0" x1="69.132" y1="27.438" x2="69.132" y2="14.569"/> <line class="st0" x1="88.868" y1="27.438" x2="88.868" y2="14.569"/> <line class="st0" x1="124.144" y1="90.255" x2="110.693" y2="90.255"/> <line class="st0" x1="79" y1="45.416" x2="79" y2="58.867"/> <line class="st0" x1="33.856" y1="90.866" x2="47.307" y2="90.866"/> <line class="st0" x1="79" y1="135.704" x2="79" y2="122.253"/> <circle class="st0" cx="79" cy="90.56" r="63.44"/> <circle class="st0" cx="79" cy="90.56" r="52.589"/> <circle class="st0" cx="79" cy="90.56" r="7.483"/> <path class="st0" d="M95.41,14.573H62.59c-1.222,0-2.212-0.991-2.212-2.212V6.212C60.377,4.991,61.368,4,62.59,4h32.82
		c1.222,0,2.212,0.991,2.212,2.212v6.148C97.623,13.583,96.632,14.573,95.41,14.573z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-reddit"><title>reddit</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path id="reddit-logo_6_" class="st0" d="M154,80.075c0-8.867-7.19-16.069-16.069-16.069c-4.396,0-8.382,1.776-11.288,4.644
		c-10.982-7.942-26.033-13.133-42.831-13.973l7.091-34.164l23.901,5.152c0.82,5.326,5.411,9.409,10.967,9.409
		c6.136,0,11.11-4.974,11.11-11.11c0-6.136-4.974-11.11-11.11-11.11c-3.894,0-7.315,2.007-9.299,5.04l-27.809-5.995
		c-0.274-0.058-0.555-0.089-0.836-0.089c-0.773,0-1.523,0.222-2.168,0.643c-0.882,0.574-1.51,1.493-1.724,2.524l-8.225,39.626
		c-17.408,0.595-33.041,5.868-44.351,14.048c-2.894-2.868-6.88-4.644-11.288-4.644C11.19,64.006,4,71.208,4,80.075
		c0,6.532,3.9,12.133,9.475,14.653c-0.323,1.851-0.509,3.725-0.509,5.638c0,25.309,29.568,45.824,66.04,45.824
		c36.473,0,66.04-20.515,66.04-45.824c0-1.912-0.199-3.787-0.521-5.638C150.113,92.207,154,86.606,154,80.075z M41.726,92.269
		c0-6.135,4.967-11.102,11.102-11.102c6.135,0,11.114,4.967,11.114,11.102s-4.98,11.115-11.114,11.115
		C46.694,103.384,41.726,98.404,41.726,92.269z M105.171,103.384c-6.135,0-11.102-4.98-11.102-11.115s4.967-11.102,11.102-11.102
		c6.135,0,11.114,4.967,11.114,11.102S111.306,103.384,105.171,103.384z"/> <path class="st7" d="M52.835,119.95c0,0,26.242,19.175,52.343,0"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-rss"><title>rss</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st1" d="M43.306,134.724c0,10.596-8.617,19.213-19.217,19.213S4.873,145.32,4.873,134.724
	c0-10.6,8.617-19.217,19.217-19.217S43.306,124.128,43.306,134.724L43.306,134.724z M153.124,153.94
	c0.291-44.195-20.145-87.985-54.385-115.934C72.653,16.229,38.879,3.885,4.873,4.001v34.3c40.237-0.466,79.893,21.427,100.56,56.018
	c10.935,17.945,16.737,38.548,16.772,59.563h30.92V153.94z M100.721,153.94c0.172-28.415-13.335-56.364-35.403-74.183
	C48.431,65.9,26.713,58.095,4.876,58.214v28.881c23.756-0.291,47.05,13.335,58.403,34.237c5.532,10,8.437,21.24,8.445,32.668h28.997
	L100.721,153.94L100.721,153.94z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-scroll-to-top"><title>scroll-to-top</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="75"/> <g> <polyline class="st0" points="39,99 79,59 119,99 		"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-search"><title>search</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M149.089,151.351l1.76-1.762c3.526-3.53,3.526-9.251,0-12.781l-39.514-39.557L96.802,111.8l39.508,39.551
		C139.838,154.883,145.561,154.883,149.089,151.351z"/> <line class="st0" x1="124.288" y1="139.316" x2="138.821" y2="124.767"/> <line class="st0" x1="104.068" y1="104.526" x2="91.069" y2="91.513"/> <circle class="st0" cx="55.648" cy="55.141" r="51.141"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-shazam"><title>shazam</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="shazam-logo_5_"> <g> <path class="st0" d="M59.967,121.528c-13.597,0.001-26.352-5.273-35.942-14.863C14.383,97.024,9.105,84.18,9.164,70.5
			c0.058-13.64,5.419-26.482,15.096-36.159L51.024,7.576c4.768-4.768,12.5-4.768,17.268,0c4.768,4.768,4.768,12.5,0,17.268
			L41.528,51.608c-5.093,5.092-7.914,11.838-7.944,18.995c-0.03,7.118,2.707,13.792,7.709,18.794
			c4.974,4.975,11.604,7.709,18.677,7.71c0.039,0,0.078,0,0.117-0.001c7.157-0.03,13.903-2.852,18.995-7.944l10.661-10.661
			c4.768-4.768,12.5-4.768,17.268,0c4.768,4.768,4.768,12.5,0,17.268l-10.661,10.661c-9.677,9.677-22.519,15.038-36.159,15.096
			C60.117,121.528,60.041,121.528,59.967,121.528z"/> </g> <g> <path class="st0" d="M98.366,154c-3.125,0-6.25-1.192-8.634-3.576c-4.768-4.768-4.768-12.5,0-17.268l26.764-26.764
			c10.484-10.483,10.589-27.436,0.235-37.789c-4.973-4.975-11.603-7.71-18.676-7.71c-0.039,0-0.078,0-0.117,0.001
			c-7.157,0.03-13.903,2.852-18.995,7.944L68.281,79.498c-4.768,4.768-12.5,4.768-17.268,0s-4.768-12.5,0-17.268l10.661-10.661
			c9.677-9.677,22.519-15.038,36.159-15.096c0.075,0,0.151-0.001,0.225-0.001c13.597,0,26.352,5.273,35.942,14.863
			c19.875,19.875,19.77,52.32-0.235,72.325L107,150.424C104.616,152.808,101.491,154,98.366,154z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-shopping-bag"><title>shopping-bag</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M145.743,46.118h-26.157v-4.532C119.585,19.207,101.378,1,79,1S38.414,19.207,38.414,41.586v4.532H12.257
		c-1.657,0-3,1.343-3,3v81.255C9.257,145.056,21.202,157,35.884,157h86.231c14.683,0,26.627-11.944,26.627-26.627V49.118
		C148.743,47.461,147.4,46.118,145.743,46.118z M142.743,130.373c0,11.374-9.253,20.627-20.627,20.627H35.884
		c-11.374,0-20.627-9.253-20.627-20.627V52.118h26.156c1.657,0,3-1.343,3-3v-7.532C44.414,22.516,59.929,7,79,7
		s34.586,15.516,34.586,34.586v7.532c0,1.657,1.343,3,3,3h26.157V130.373z"/> <path class="st0" d="M50.396,59.959c-5.589,0-10.136,4.547-10.136,10.136S44.807,80.23,50.396,80.23s10.136-4.547,10.136-10.136
		S55.985,59.959,50.396,59.959z M50.396,74.23c-2.28,0-4.136-1.855-4.136-4.136s1.855-4.136,4.136-4.136s4.136,1.855,4.136,4.136
		S52.676,74.23,50.396,74.23z"/> <path class="st0" d="M107.604,59.959c-5.589,0-10.136,4.547-10.136,10.136s4.547,10.136,10.136,10.136s10.136-4.547,10.136-10.136
		S113.193,59.959,107.604,59.959z M107.604,74.23c-2.28,0-4.136-1.855-4.136-4.136s1.855-4.136,4.136-4.136s4.136,1.855,4.136,4.136
		S109.884,74.23,107.604,74.23z"/> <path class="st0" d="M60.484,52.118h37.032c1.657,0,3-1.343,3-3v-7.532c0-11.864-9.652-21.517-21.517-21.517
		c-11.863,0-21.516,9.652-21.516,21.517v7.532C57.484,50.775,58.827,52.118,60.484,52.118z M63.484,41.586
		c0-8.556,6.96-15.517,15.516-15.517s15.517,6.961,15.517,15.517v4.532H63.484V41.586z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-shopping-cart"><title>shopping-cart</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <path class="st0" d="M153.807,32.157c-1.451-1.795-3.608-2.825-5.917-2.825H35.618L33.117,17c-0.732-3.608-3.936-6.228-7.618-6.228
	H2.5v6h22.999c0.84,0,1.57,0.598,1.737,1.421l20.408,100.602c-3.2,3.003-5.213,7.256-5.213,11.98c0,9.071,7.38,16.451,16.451,16.451
	c9.07,0,16.45-7.38,16.45-16.451c0-3.965-1.411-7.606-3.756-10.45h39.383c-2.345,2.844-3.756,6.485-3.756,10.45
	c0,9.071,7.38,16.451,16.45,16.451c9.071,0,16.451-7.38,16.451-16.451c0-3.965-1.41-7.606-3.756-10.45h4.785v-6H52.859
	l-4.165-20.533h88.623c3.574,0,6.712-2.537,7.462-6.032l10.55-49.225C155.813,36.278,155.258,33.953,153.807,32.157z
	 M69.333,130.776c0,5.763-4.688,10.451-10.45,10.451s-10.451-4.688-10.451-10.451s4.688-10.45,10.451-10.45
	S69.333,125.013,69.333,130.776z M134.106,130.776c0,5.763-4.688,10.451-10.451,10.451c-5.763,0-10.45-4.688-10.45-10.451
	s4.688-10.45,10.45-10.45C129.418,120.326,134.106,125.013,134.106,130.776z M149.462,37.278l-10.55,49.225
	c-0.16,0.747-0.831,1.29-1.595,1.29h-89.84L36.835,35.332H147.89c0.668,0,1.07,0.374,1.251,0.598
	C149.32,36.152,149.602,36.624,149.462,37.278z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-side-panel-opening-2-left"><title>side-panel-opening-2-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M128.118,107.989h-1.974c-5.947,0-11.764,1.746-16.728,5.023l-3.586,2.367
		c-4.964,3.276-10.78,5.023-16.728,5.023c-0.352,0-0.703,0-1.055,0c-5.525,0-11.051,0-16.577,0c-5.266,0-10.534,0.238-15.798-0.019
		c-0.189-0.009-0.378-0.018-0.567-0.028c-4.258-0.215-8.489-0.876-10.471-5.117c-1.495-3.2-1.364-7.231,0.138-10.404l-0.075-0.02
		c-5.127-3.153-7.083-9.892-4.455-15.353l-0.016,0c-5.127-3.153-7.083-9.892-4.455-15.353"/> <path class="st0" d="M128.118,53.829h-5.209c-3.787,0-7.441-1.402-10.256-3.935c-2.215-1.993-4.429-3.986-6.644-5.978
		c-2.628-2.365-5.604-4.541-9.045-5.626c-4.007-1.264-20.572-0.634-24.646-0.634c-0.051,0-0.103,0-0.154,0
		c-7.725,0-13.987,6.262-13.987,13.987v3.126"/> <path class="st0" d="M74.97,54.769H13.403C8.21,54.769,4,58.979,4,64.172l0,0c0,5.193,4.21,9.403,9.403,9.403h44.775"/> <line class="st0" x1="40.687" y1="89.46" x2="62.757" y2="89.46"/> <line class="st0" x1="67.356" y1="104.792" x2="45.291" y2="104.792"/> <polyline class="st1" points="154,115.259 128.118,115.259 128.118,46.134 154,46.134 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-side-panel-opening-2-right"><title>side-panel-opening-2-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M29.882,107.989h1.974c5.947,0,11.764,1.746,16.728,5.023l3.586,2.367c4.964,3.276,10.78,5.023,16.728,5.023
		c0.352,0,0.703,0,1.055,0c5.525,0,11.051,0,16.577,0c5.266,0,10.534,0.238,15.798-0.019c0.189-0.009,0.378-0.018,0.567-0.028
		c4.258-0.215,8.489-0.876,10.471-5.117c1.495-3.2,1.364-7.231-0.138-10.404l0.075-0.02c5.127-3.153,7.083-9.892,4.455-15.353
		l0.016,0c5.127-3.153,7.083-9.892,4.455-15.353"/> <path class="st0" d="M29.882,53.829h5.209c3.787,0,7.441-1.402,10.256-3.935c2.215-1.993,4.429-3.986,6.644-5.978
		c2.628-2.365,5.604-4.541,9.045-5.626c4.007-1.264,20.572-0.634,24.646-0.634c0.051,0,0.103,0,0.154,0
		c7.725,0,13.987,6.262,13.987,13.987v3.126"/> <path class="st0" d="M83.03,54.769h61.567c5.193,0,9.403,4.21,9.403,9.403l0,0c0,5.193-4.21,9.403-9.403,9.403H99.822"/> <line class="st0" x1="117.313" y1="89.46" x2="95.243" y2="89.46"/> <line class="st0" x1="90.644" y1="104.792" x2="112.709" y2="104.792"/> <polyline class="st1" points="4,115.259 29.882,115.259 29.882,46.134 4,46.134 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-side-panel-opening-left"><title>side-panel-opening-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polygon class="st1" points="65.405,140.405 4,79 65.405,17.595 	"/> <polygon class="st1" points="154,140.405 92.595,79 154,17.595 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-side-panel-opening-right"><title>side-panel-opening-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polygon class="st1" points="92.595,140.405 154,79 92.595,17.595 	"/> <polygon class="st1" points="4,140.405 65.405,79 4,17.595 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-skype"><title>skype</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="skype-SKYPE_4_" class="st2" d="M149.014,93.345c1.694-8.376,1.754-16.775,0.365-25.217
	c-6.124-37.208-41.182-63.293-78.435-58.256c-2.184,0.294-3.99-0.048-5.949-1.093c-15.745-8.408-35-5.519-47.801,7.054
	C4.585,28.215,1.413,47.566,9.491,63.325c0.851,1.661,1.114,3.157,0.733,5.001c-0.779,3.778-0.85,7.648-1.025,11.677
	c0.131,2.249,0.172,4.683,0.424,7.098c4.216,40.323,41.15,68.61,81.371,62.321c1.231-0.193,2.262,0.014,3.357,0.565
	c7.602,3.831,15.762,4.765,23.987,3.453c26.89-4.286,41.87-31.923,31.085-56.961C148.977,95.447,148.782,94.493,149.014,93.345z
	 M114.367,115.277c-4.514,5.139-10.199,8.428-16.657,10.288c-12.109,3.486-24.353,3.602-36.413-0.027
	c-10.978-3.305-19.072-10.101-22.295-21.502c-2.286-8.085,2.927-14.127,10.984-13.179c3.48,0.409,5.768,2.512,7.4,5.413
	c1.022,1.82,1.876,3.736,2.792,5.615c2.99,6.133,7.805,9.602,14.654,10.353c5.603,0.616,11.023,0.216,16.207-2.132
	c2.007-0.908,3.78-2.161,5.228-3.832c3.877-4.477,3.178-10.817-1.581-14.342c-4.598-3.406-10.117-4.316-15.486-5.513
	c-7.684-1.714-15.394-3.338-22.619-6.558c-7.469-3.329-13.535-8.164-15.492-16.611c-2.271-9.803,0.455-18.088,8.299-24.444
	c6.92-5.606,15.246-7.418,23.866-8.168c1.993-0.175,4.014-0.027,6.022-0.027c7.958-0.216,15.709,0.838,22.899,4.504
	c5.5,2.806,10.056,6.635,12.705,12.379c1.296,2.811,1.916,5.813,1.081,8.806c-1.012,3.637-3.49,6.17-7.246,6.933
	c-3.913,0.796-7.555,0.175-10.018-3.459c-1.173-1.731-2.302-3.494-3.361-5.296c-3.361-5.721-8.153-8.912-14.959-8.889
	c-3.106,0.012-6.197-0.088-9.24,0.647c-2.729,0.661-5.231,1.8-7.305,3.722c-3.698,3.43-3.555,8.146,0.389,11.283
	c2.598,2.066,5.672,3.218,8.849,4.028c7.454,1.902,14.945,3.666,22.389,5.614c4.052,1.059,7.923,2.651,11.679,4.533
	C124.587,84.167,123.343,105.059,114.367,115.277z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-slack"><title>slack</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st2" d="M59.037,4c-8.275,0.006-14.972,6.722-14.966,14.997c-0.006,8.275,6.697,14.991,14.972,14.997h14.972V19.003
		C74.021,10.728,67.318,4.012,59.037,4C59.043,4,59.043,4,59.037,4 M59.037,44H19.122C10.847,44.006,4.144,50.722,4.15,58.997
		C4.138,67.272,10.841,73.988,19.116,74h39.92c8.275-0.006,14.979-6.722,14.972-14.997C74.015,50.722,67.312,44.006,59.037,44
		L59.037,44z"/> <path class="st2" d="M153.85,58.997c0.006-8.275-6.697-14.991-14.972-14.997c-8.275,0.006-14.979,6.722-14.972,14.997V74h14.972
		C147.153,73.994,153.856,67.278,153.85,58.997z M113.93,58.997v-40C113.936,10.728,107.239,4.012,98.963,4
		c-8.275,0.006-14.979,6.722-14.972,14.997v40C83.979,67.272,90.682,73.988,98.957,74C107.232,73.994,113.936,67.278,113.93,58.997z
		"/> <path class="st2" d="M98.957,154c8.275-0.006,14.979-6.722,14.972-14.997c0.006-8.275-6.697-14.991-14.972-14.997H83.985v14.997
		C83.979,147.272,90.682,153.988,98.957,154z M98.957,113.994h39.92c8.275-0.006,14.979-6.722,14.972-14.997
		c0.012-8.275-6.691-14.991-14.966-15.003h-39.92C90.688,84,83.985,90.716,83.991,98.991
		C83.985,107.272,90.682,113.988,98.957,113.994L98.957,113.994z"/> <path class="st2" d="M4.15,98.997c-0.006,8.275,6.697,14.991,14.972,14.997c8.275-0.006,14.979-6.722,14.972-14.997V84H19.122
		C10.847,84.006,4.144,90.722,4.15,98.997z M44.07,98.997v40c-0.012,8.275,6.691,14.991,14.966,15.003
		c8.275-0.006,14.979-6.722,14.972-14.997V99.009c0.012-8.275-6.691-14.991-14.966-15.003C50.761,84.006,44.064,90.722,44.07,98.997
		C44.07,98.997,44.07,99.003,44.07,98.997"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-small-arrow-down"><title>small-arrow-down</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polyline class="st0" points="154,41.5 79,116.5 4,41.5 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-small-arrow-left"><title>small-arrow-left</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polyline class="st0" points="116.5,154 41.5,79 116.5,4 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-small-arrow-right"><title>small-arrow-right</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polyline class="st0" points="41.5,4 116.5,79 41.5,154 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-small-arrow-up"><title>small-arrow-up</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <polyline class="st0" points="4,116.5 79,41.5 154,116.5 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-sms"><title>sms</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st0" d="M97.6,37.5V17.54v-6.22C97.6,7.28,94.32,4,90.28,4H26.79c-4.04,0-7.32,3.28-7.32,7.32v6.22v117.82v11.32
			c0,4.05,3.28,7.32,7.32,7.32h63.49c4.04,0,7.32-3.27,7.32-7.32v-11.32V83.32"/> <line class="st0" x1="97.601" y1="135.359" x2="19.466" y2="135.359"/> <line class="st0" x1="19.466" y1="17.535" x2="97.601" y2="17.535"/> <path class="st6" d="M58.799,140.618L58.799,140.618c2.081,0,3.769,1.687,3.769,3.769v0c0,2.081-1.687,3.769-3.769,3.769h0
			c-2.081,0-3.769-1.687-3.769-3.769v0C55.031,142.306,56.718,140.618,58.799,140.618z"/> </g> <polygon class="st1" points="138.534,83.322 88.288,83.322 65.25,97.377 65.471,83.322 55.844,83.322 55.844,37.504 
		138.534,37.504 	"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-snapchat"><title>snapchat</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st0" d="M153.23,116.182c-3.666-3.821-13.922,6.193-33.465-28.494c0,0-1.467-2.931,1.222-5.861
	c2.686-2.933,7.325-4.4,10.017-5.374c2.686-0.977,7.818-3.176,6.596-7.325c0,0-1.959-5.132-9.772-1.959
	c0,0-6.596,3.298-10.014-1.037c0,0,11.883-46.037-27.623-55.142c-0.667-0.152-1.352-0.294-2.049-0.424
	c-6.242-0.8-13.571-1.535-20.327,0.424c-0.672,0.155-1.325,0.318-1.97,0.493c-37.139,10.161-25.653,54.65-25.653,54.65
	c-3.421,4.335-10.019,1.037-10.019,1.037c-7.815-3.173-9.766,1.959-9.766,1.959c-1.222,4.15,3.908,6.348,6.593,7.325
	c2.686,0.974,7.328,2.441,10.014,5.374c2.686,2.931,1.225,5.861,1.225,5.861c-19.544,34.687-29.805,24.673-33.468,28.494
	c-3.205,3.344,4.436,7.263,7.704,8.027c0.471,0.106,0.844,0.152,1.089,0.122c7.576-0.977,11.239,4.153,14.172,10.017
	c0.729,0.726,2.199,1.464,3.317,1.325c0.618,0.054,1.263,0.06,1.927,0.035c2.648-0.106,5.568-0.737,7.886-0.805
	c0.569-0.005,1.124,0,1.663,0.025c1.222,0.052,2.373,0.18,3.456,0.365c1.083,0.188,2.104,0.43,3.048,0.71
	c6.553,2.005,11.682,7.867,18.54,10.468c0.958,0.318,1.91,0.601,2.835,0.849c4.634,1.254,12.558,1.254,17.193,0
	c0.925-0.248,1.88-0.531,2.833-0.849c6.86-2.601,11.992-8.463,18.548-10.468c0.944-0.28,1.957-0.522,3.04-0.71
	c1.089-0.185,2.24-0.313,3.459-0.365c0.542-0.025,1.094-0.03,1.66-0.025c2.321,0.068,5.238,0.699,7.889,0.805
	c0.664,0.025,1.309,0.019,1.924-0.035c1.121,0.139,2.588-0.599,3.323-1.325c2.928-5.864,6.591-10.994,14.164-10.017
	c0.245,0.03,0.626-0.016,1.091-0.122C148.794,123.445,156.438,119.526,153.23,116.182z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-soundcloud"><title>soundcloud</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g id="soundcloud-logo_7_"> <path class="st1" d="M154,93.832c0,12.385-9.783,22.434-21.848,22.434H76.593V46.819c0.76-0.55,1.539-1.044,2.345-1.493
			c11.258-6.358,26.392-4.232,36.652,6.028c5.991,5.991,9.216,13.64,9.591,21.216c2.189-0.76,4.534-1.173,6.971-1.173
			C144.217,71.397,154,81.437,154,93.832z"/> </g> <line class="st5" x1="66.885" y1="116.266" x2="66.885" y2="49.864"/> <line class="st5" x1="56.404" y1="116.266" x2="56.404" y2="61.356"/> <line class="st5" x1="45.923" y1="116.266" x2="45.923" y2="57.789"/> <line class="st5" x1="35.442" y1="116.266" x2="35.443" y2="64.526"/> <line class="st5" x1="24.962" y1="116.266" x2="24.965" y2="79"/> <line class="st5" x1="14.481" y1="116.266" x2="14.488" y2="76.119"/> <line class="st5" x1="4" y1="108.299" x2="4.016" y2="82.415"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-spinner"><title>spinner</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,129.572c-7.562,0-13.714,6.152-13.714,13.714C65.286,150.848,71.438,157,79,157
		c7.563,0,13.715-6.152,13.715-13.715C92.715,135.724,86.563,129.572,79,129.572z M79,151c-4.254,0-7.714-3.461-7.714-7.715
		s3.46-7.714,7.714-7.714s7.715,3.46,7.715,7.714S83.254,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M114.76,114.759c-2.591,2.59-4.018,6.034-4.018,9.697c0,3.664,1.427,7.107,4.018,9.697
		c2.59,2.591,6.034,4.018,9.697,4.018s7.107-1.427,9.697-4.018c2.591-2.59,4.018-6.033,4.018-9.697c0-3.663-1.427-7.107-4.018-9.697
		C128.807,109.412,120.107,109.412,114.76,114.759z M129.912,129.911c-3.008,3.008-7.902,3.008-10.91,0
		c-1.457-1.457-2.26-3.395-2.26-5.455c0-2.06,0.803-3.997,2.26-5.454c1.504-1.504,3.479-2.256,5.455-2.256s3.951,0.752,5.455,2.256
		c1.457,1.457,2.26,3.394,2.26,5.454C132.172,126.517,131.369,128.454,129.912,129.911z"/> <path class="st0" d="M143.286,65.285c-7.563,0-13.715,6.152-13.715,13.714s6.152,13.714,13.715,13.714
		C150.848,92.714,157,86.562,157,79S150.848,65.285,143.286,65.285z M143.286,86.714c-4.254,0-7.715-3.46-7.715-7.714
		s3.461-7.714,7.715-7.714S151,74.746,151,79S147.54,86.714,143.286,86.714z"/> <path class="st0" d="M79,1c-7.562,0-13.714,6.152-13.714,13.714S71.438,28.428,79,28.428c7.563,0,13.715-6.152,13.715-13.714
		S86.563,1,79,1z M79,22.428c-4.254,0-7.714-3.46-7.714-7.714S74.746,7,79,7s7.715,3.46,7.715,7.714S83.254,22.428,79,22.428z"/> <path class="st0" d="M33.543,19.828c-3.663,0-7.107,1.427-9.697,4.018c-5.347,5.347-5.347,14.047,0,19.394
		c2.59,2.591,6.034,4.017,9.697,4.017c3.664,0,7.107-1.426,9.697-4.017c2.591-2.59,4.018-6.034,4.018-9.698
		c0-3.663-1.427-7.107-4.018-9.697C40.65,21.255,37.207,19.828,33.543,19.828z M38.998,38.998c-1.457,1.457-3.395,2.259-5.455,2.259
		s-3.998-0.802-5.455-2.259c-3.007-3.008-3.007-7.902,0-10.91c1.457-1.457,3.395-2.26,5.455-2.26s3.998,0.803,5.455,2.26
		c1.457,1.457,2.26,3.394,2.26,5.454C41.258,35.603,40.455,37.54,38.998,38.998z"/> <path class="st0" d="M28.429,79c0-7.562-6.152-13.714-13.714-13.714C7.152,65.285,1,71.438,1,79s6.152,13.714,13.715,13.714
		C22.276,92.714,28.429,86.562,28.429,79z M14.715,86.714C10.461,86.714,7,83.254,7,79s3.461-7.714,7.715-7.714
		s7.714,3.46,7.714,7.714S18.969,86.714,14.715,86.714z"/> <path class="st0" d="M33.543,110.742c-3.663,0-7.106,1.427-9.697,4.017c-5.347,5.347-5.347,14.047,0,19.394
		c2.59,2.591,6.034,4.018,9.697,4.018s7.107-1.427,9.697-4.018c2.591-2.59,4.018-6.033,4.018-9.697c0-3.663-1.427-7.107-4.018-9.697
		C40.65,112.169,37.207,110.742,33.543,110.742z M38.998,129.911c-1.457,1.457-3.395,2.26-5.455,2.26s-3.998-0.803-5.455-2.26
		c-3.007-3.008-3.007-7.902,0-10.909c1.457-1.457,3.395-2.26,5.455-2.26s3.998,0.802,5.455,2.26c1.457,1.457,2.26,3.394,2.26,5.454
		C41.258,126.517,40.455,128.454,38.998,129.911z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-spotify"><title>spotify</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="spotify-logo_2_"> <g> <path class="st0" d="M144.221,68.303c-1.574,0-3.17-0.382-4.651-1.185C102.608,47.056,57.795,42.757,16.623,55.329
			c-5.16,1.574-10.62-1.331-12.195-6.491c-1.575-5.16,1.33-10.619,6.491-12.195c46.148-14.088,96.436-9.24,137.971,13.304
			c4.741,2.574,6.498,8.504,3.925,13.245C151.045,66.454,147.688,68.303,144.221,68.303z"/> </g> <g> <path class="st0" d="M130.813,101.155c-1.436,0-2.89-0.365-4.223-1.135C95.434,82.045,57.12,77.493,21.469,87.535
			c-4.5,1.267-9.177-1.353-10.444-5.853c-1.268-4.501,1.353-9.177,5.853-10.444c40.014-11.272,83.088-6.128,118.174,14.118
			c4.05,2.337,5.439,7.514,3.102,11.564C136.586,99.636,133.739,101.155,130.813,101.155z"/> </g> <g> <path class="st0" d="M119.681,129.283c-1.075,0-2.165-0.266-3.17-0.828c-27.835-15.547-61.799-19.167-93.187-9.932
			c-3.454,1.011-7.071-0.96-8.086-4.41c-1.015-3.45,0.959-7.07,4.41-8.086c34.725-10.215,72.343-6.185,103.213,11.057
			c3.14,1.754,4.264,5.721,2.51,8.861C124.179,128.08,121.964,129.283,119.681,129.283z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-stackoverflow"><title>stackoverflow</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M147.203,127.702v22.548H10.797v-22.548h-6v25.548c0,1.657,1.343,3,3,3h142.405c1.657,0,3-1.343,3-3v-25.548
		H147.203z"/> <rect x="125.913" y="-2.455" transform="matrix(0.866 -0.5 0.5 0.866 -2.791 69.8323)" class="st0" width="5.999" height="85.158"/> <rect x="104.749" y="13.785" transform="matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -8.2964 92.6987)" class="st0" width="5.999" height="85.158"/> <rect x="88.509" y="34.95" transform="matrix(0.5 -0.866 0.866 0.5 -21.3873 118.0131)" class="st0" width="6" height="85.158"/> <rect x="78.3" y="59.596" transform="matrix(0.2588 -0.9659 0.9659 0.2588 -38.4351 154.2599)" class="st0" width="6" height="85.158"/> <rect x="35.24" y="125.623" class="st0" width="85.157" height="6"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-sync"><title>sync</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,19.256c28.267,0,52.597,19.997,58.414,47.212l-16.198-9.352l-3,5.196l24.333,14.049l14.049-24.333
		l-5.195-3l-8.463,14.659C135.968,34.518,109.573,13.256,79,13.256c-32.82,0-60.836,24.497-65.165,56.981l5.947,0.793
		C23.716,41.515,49.174,19.256,79,19.256z"/> <path class="st0" d="M79,138.744c-28.267,0-52.597-19.997-58.413-47.212l16.197,9.351l3-5.196L15.451,81.638L1.402,105.971l5.195,3
		l8.463-14.659c6.972,29.17,33.366,50.431,63.939,50.431c32.82,0,60.836-24.497,65.165-56.981l-5.947-0.793
		C134.284,116.485,108.826,138.744,79,138.744z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-telegram"><title>telegram</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="telegram-TELEGRAM_2_" class="st2" d="M153.932,25.75c-0.383,5.369-3.451,24.159-6.519,44.483l-9.587,60.206
	c0,0-0.767,8.82-7.286,10.354c-6.519,1.534-17.256-5.369-19.174-6.903c-1.534-1.15-28.761-18.407-38.731-26.843
	c-2.684-2.301-5.752-6.903,0.383-12.271c13.805-12.655,30.295-28.377,40.265-38.348c4.602-4.602,9.204-15.339-9.97-2.301
	l-54.07,36.43c0,0-6.136,3.835-17.64,0.384C20.099,87.49,6.677,82.888,6.677,82.888s-9.203-5.752,6.519-11.888v0l89.35-36.814
	c8.82-3.835,38.731-16.106,38.731-16.106S155.082,12.712,153.932,25.75z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-tiktok"><title>tiktok</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="tiktok-TIKTOK_2_" class="st2" d="M140.384,38.036l3.311,0.242V68.94l-3.36,0.367c-8.342,0.773-16.563-1.431-23.5-5.163
	c-3.112-1.675-5.998-3.742-8.582-6.134v49.015c0,25.902-21.073,46.974-46.974,46.974c-25.902,0-46.974-21.073-46.974-46.974
	c0-25.875,21.011-46.926,46.836-46.926c1.008,0,2.032,0.032,3.045,0.096l3.347,0.211v28.768l-3.997-0.48
	c-0.248-0.03-0.494-0.063-0.74-0.097c-0.578-0.079-1.078-0.147-1.516-0.147c-10.245,0-18.58,8.335-18.58,18.58
	c0,10.245,8.335,18.58,18.58,18.58c5.011,0,9.996-1.965,13.676-5.392c3.737-3.48,5.795-8.066,5.795-12.913L80.971,4h27.241
	l0.336,3.198C110.3,23.846,123.688,36.816,140.384,38.036z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-times-circle"><title>times-circle</title> <style type="text/css"> .st0{fill:#2D3E50;} </style> <g> <path class="st0" d="M79,1C35.99,1,1,35.99,1,79s34.99,78,78,78s78-34.99,78-78S122.01,1,79,1z M79,151c-39.701,0-72-32.299-72-72
		S39.299,7,79,7s72,32.299,72,72S118.701,151,79,151z"/> <path class="st0" d="M119.567,49.47L108.53,38.433c-3.104-3.104-8.152-3.104-11.256,0L79,56.706L60.727,38.433
		c-3.104-3.104-8.152-3.104-11.256,0L38.434,49.469c-1.504,1.504-2.332,3.503-2.332,5.629s0.828,4.125,2.332,5.628L56.707,79
		L38.434,97.273c-3.104,3.104-3.104,8.153,0,11.257l11.037,11.037c3.104,3.104,8.152,3.104,11.256,0L79,101.294l18.274,18.273
		c1.552,1.552,3.59,2.328,5.628,2.328s4.076-0.776,5.628-2.328l11.038-11.037c3.102-3.104,3.102-8.153-0.001-11.257L101.294,79
		l18.273-18.274C122.671,57.622,122.671,52.573,119.567,49.47z M115.325,56.483L94.93,76.879c-0.563,0.563-0.879,1.325-0.879,2.121
		s0.316,1.559,0.879,2.121l20.395,20.395c0.765,0.765,0.765,2.008,0.001,2.772l-11.037,11.037c-0.764,0.764-2.008,0.764-2.771,0
		L81.121,94.93c-0.563-0.563-1.325-0.879-2.121-0.879s-1.559,0.316-2.121,0.879l-20.395,20.396c-0.764,0.764-2.008,0.764-2.771,0
		l-11.037-11.037c-0.764-0.765-0.764-2.008,0-2.772L63.07,81.121c1.172-1.171,1.172-3.07,0-4.242L42.676,56.482
		c-0.37-0.37-0.574-0.861-0.574-1.385s0.204-1.015,0.574-1.386l11.037-11.037c0.764-0.764,2.008-0.764,2.771,0L76.879,63.07
		c0.563,0.563,1.325,0.879,2.121,0.879s1.559-0.316,2.121-0.879l20.396-20.396c0.764-0.764,2.008-0.764,2.771,0l11.037,11.037
		C116.089,54.477,116.089,55.719,115.325,56.483z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-tinder"><title>tinder</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="tinder-logo_12_" class="st0" d="M86.039,4.133c-0.829-0.43-1.799,0.239-1.722,1.17c0.77,9.259,0.467,17.419-0.917,24.527
	c-1.739,9.132-5.264,16.525-10.563,22.298c-4.2,4.565-9.52,8.11-15.961,10.693c-1.635,0.656-3.52,0.027-4.405-1.495
	c-3.004-5.166-4.515-12.905-4.875-21.597c-0.037-0.893-1.005-1.447-1.773-0.99C27.487,49.66,15.241,69.358,15.241,91.838
	c0,34.328,28.532,62.162,63.735,62.162s63.747-27.834,63.747-62.162C143.848,50.586,118.386,20.938,86.039,4.133z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-trello"><title>trello</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M18.648,4h120.703C147.442,4,154,10.558,154,18.648v120.703c0,8.09-6.558,14.648-14.648,14.648H18.648
		C10.558,154,4,147.442,4,139.352V18.648C4,10.558,10.558,4,18.648,4z"/> <path class="st1" d="M95.781,23.5h31.688c3.883,0,7.031,3.148,7.031,7.031v51.563c0,3.883-3.148,7.031-7.031,7.031H95.781
		c-3.883,0-7.031-3.148-7.031-7.031V30.531C88.75,26.648,91.898,23.5,95.781,23.5z"/> <path class="st1" d="M30.531,23.5h31.688c3.883,0,7.031,3.148,7.031,7.031v89.063c0,3.883-3.148,7.031-7.031,7.031H30.531
		c-3.883,0-7.031-3.148-7.031-7.031V30.531C23.5,26.648,26.648,23.5,30.531,23.5z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-tripadvisor"><title>tripadvisor</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <circle class="st0" cx="40.359" cy="85.678" r="15.776"/> <circle class="st0" cx="40.359" cy="85.678" r="4.494"/> <circle class="st0" cx="40.359" cy="85.678" r="33.557"/> <path class="st0" d="M11.576,67.283C9.508,59.7,4,52.124,4,52.124h26.136"/> <line class="st0" x1="40.707" y1="52.124" x2="40.362" y2="52.124"/> <circle class="st0" cx="117.637" cy="85.678" r="15.776"/> <circle class="st0" cx="117.637" cy="85.678" r="4.494"/> <circle class="st0" cx="117.637" cy="85.678" r="33.557"/> <line class="st0" x1="117.638" y1="52.124" x2="117.293" y2="52.124"/> <path class="st0" d="M127.864,52.124H154c0,0-5.515,7.576-7.583,15.159"/> <polyline class="st0" points="68.78,104.099 78.998,119 89.216,103.673 	"/> <path class="st0" d="M30.136,52.124C44.445,43.636,61.152,38.764,79,38.764c17.84,0,34.555,4.872,48.864,13.359"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-tumblr"><title>tumblr</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path id="tumblr-TUMBLR_2_" class="st2" d="M114.891,123.814l7.214,21.389c-2.704,3.984-14.948,8.599-25.974,8.788
	c-32.677,0.562-45.055-23.279-45.055-40.06V64.922H35.895V45.546C58.653,37.339,64.123,16.814,65.409,5.12
	C65.498,4.317,66.129,4,66.491,4h21.967v38.21h30.018v22.712H88.354v46.696c0.097,6.348,2.428,15.105,14.437,14.783
	C106.769,126.302,112.102,125.144,114.891,123.814z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-twitch"><title>twitch</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="twitch-logo_1_"> <rect x="106.419" y="34.418" class="st1" width="9.064" height="31.172"/> <rect x="77.236" y="34.418" class="st1" width="9.064" height="31.172"/> <path class="st1" d="M41.531,4L14.953,30.578v96.143h31.677V154l27.279-27.279h21.349l47.788-47.788V4H41.531z M132.202,74.364
		l-20.119,20.119H90.832l-19.836,19.835V94.482H46.631V14.866h85.572V74.364z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-twitter"><title>twitter</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st1" d="M137.093,37.249c0,0,11.454-9.274,12.365-16.909c0,0-7.821,5.636-19.459,7.455c0,0-10.726-13.273-30.727-8.546
	c-20.001,4.727-24.182,27.09-21.818,36c0,0-34.729,0.546-63.092-31.638c0,0-13.818,23.092,10,40.91c0,0-11.428-0.727-13.986-3.636
	c0,0-1.105,24.182,24.895,30.182c0,0-6.182,2.182-14.181,1.273c0,0,6.726,19.999,28.727,20.545c0,0-19.999,16.545-45.818,12.909
	c0,0,27.205,20.045,64.354,12.119c1.771-0.378,3.563-0.819,5.378-1.328c23.541-7.155,43.904-22.427,55.184-44.563
	c0.746-1.436,1.474-2.925,2.17-4.467c4.892-10.79,8.405-24.116,7.643-39.58c0,0,11.635-8.181,15.271-15.454
	C154,32.522,146.544,35.976,137.093,37.249z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-viber"><title>viber</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path id="viber-VIBER_1_" class="st2" d="M132.788,18.62c-3.64-3.429-18.355-14.364-51.127-14.512c0,0-38.644-2.388-57.483,15.307
		C13.692,30.152,10.002,45.858,9.611,65.344c-0.386,19.486-0.893,55.988,33.482,65.891l0.031,0.009l-0.018,15.105
		c0,0-0.215,6.118,3.712,7.362c4.758,1.513,7.55-3.138,12.093-8.147c2.496-2.747,5.934-6.787,8.529-9.875
		c23.512,2.016,41.593-2.608,43.644-3.29c4.749-1.58,31.61-5.099,35.978-41.602C151.569,53.157,144.876,29.357,132.788,18.62z
		 M112.975,99.894l-0.013,0.054c-1.463,2.653-3.425,5.131-5.903,7.447l-0.054,0.041c-3.232,2.761-6.383,3.631-9.422,2.621
		c-11.698-4.722-23.566-11.541-34.537-22.924C51.954,75.605,44.517,62.66,40.665,50.518l-0.391-1.773
		c-0.75-4.408,2.002-7.362,9.597-12.501l0.135-0.099c2.644-1.625,5.265-0.821,6.958,0.588c1.566,1.113,5.974,6.949,5.974,6.949
		c0.866,1.32,6.926,8.798,5.53,12.384c-0.476,2.065-4.027,4.233-5.943,6.015l-0.153,0.126c-0.812,1.355-1.145,2.276-0.875,4.264
		l0.072,0.319c0.996,4.839,3.788,9.494,8.403,13.951c4.561,4.417,9.018,7.038,13.21,8.089c0.588,0.121,2.828,0.431,4.282-1.418
		l2.837-3.65c1.364-1.813,4.673-2.971,7.909-1.127c1.804,1.041,5.032,3.088,7.056,4.61c2.146,1.616,6.54,5.364,6.554,5.378
		C113.917,94.431,114.398,97.089,112.975,99.894z"/> <g> <path class="st5" d="M78.032,33.413c0,0,37.386,1.5,36.835,39.698"/> <path class="st5" d="M80.941,43.482c0,0,24.251,1.199,23.883,24.837"/> <path class="st5" d="M83.911,53.262c0,0,10.931,1.187,11.39,11.842"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-vimeo"><title>vimeo</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st2" d="M10.298,57.361l6.767-4.997c4.815-4.138,9.162-3.644,12.701,4.711c3.566,8.121,6.48,16.969,9.135,25.74
	c8.901,29.488,14.679,58.637,30.19,60.85c19.337,3.956,52.157-20.873,79.068-79.771c15.537-41.2-1.536-55.228-32.247-48.253
	c-12.962,5.544-22.825,14.939-25.714,33.08c5.856-1.9,11.894-3.54,15.746-1.666c2.959,1.44,5.133,4.966,5.307,8.243
	c0.123,2.319-0.849,4.908-1.467,7.125c-0.622,2.232-1.346,4.435-2.174,6.599c-3.149,8.224-7.183,16.136-10.879,20.066
	c-5.83,6.246-8.589,7.964-12.102,7.548c-6.065-0.052-11.192-28.395-16.188-60.251c-4.321-16.162-11.92-24.413-24.699-20.196
	C28.543,24.671,16.05,36.305,4,48.459L10.298,57.361z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-vine"><title>vine</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <path class="st1" d="M144.75,78.57c-3.867,0.897-7.593,1.281-10.959,1.281c-18.925,0-33.506-13.213-33.506-36.196
	c0-11.264,4.356-17.122,10.516-17.122c5.858,0,9.771,5.255,9.771,15.921c0,6.064-1.63,12.709-2.83,16.641
	c0,0,5.835,10.174,21.778,7.052c3.389-7.518,5.229-17.254,5.229-25.795C144.75,17.37,133.034,4,111.558,4
	c-22.081,0-35,16.975-35,39.357c0,22.172,10.369,41.199,27.453,49.876c-7.186,14.371-16.328,27.042-25.865,36.58
	c-17.306-20.916-32.949-48.821-39.369-103.28H13.25c11.795,90.702,46.943,119.571,56.237,125.114
	c5.259,3.168,9.783,3.005,14.59,0.303c7.543-4.286,30.207-26.937,42.761-53.479c5.276-0.012,11.611-0.617,17.912-2.038V78.568V78.57
	z"/> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-vkontakte"><title>vkontakte</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M153.191,113.552c-1.193-3.023-3.642-5.821-5.637-8.182c-3.037-3.594-6.518-6.684-9.773-10.059l-0.155-0.156
		l-0.078-0.077l-0.079-0.078h-0.079c-3.331-3.176-5.441-5.311-6.325-6.404c-1.617-2.083-1.979-4.191-1.095-6.327
		c0.624-1.614,2.969-5.022,7.028-10.229c2.135-2.76,3.827-4.971,5.075-6.637c9.007-11.975,12.912-19.627,11.714-22.959
		c0,0-0.459-0.768-0.465-0.779c-1.245-2.083-5.494-1.577-7.443-1.556c-7.489,0.077-14.97,0.176-22.463,0.228
		c-1.742,0.012-3.062,0.196-4.217,1.699c-1.689,2.196-2.331,5.282-3.416,7.812c-1.259,2.935-2.655,5.811-4.181,8.616
		c-2.299,4.226-4.893,8.292-7.76,12.156c-1.308,1.763-5.28,7.984-8.072,7.359c-0.469-0.105-0.911-0.209-1.329-0.313
		c-3.147-0.782-2.921-7.503-2.945-9.823c-0.045-4.433,0.111-8.865,0.286-13.293c0.164-4.135,0.703-8.408-0.243-12.487
		c-0.238-1.027-0.585-2.059-1.261-2.868c-2.772-3.317-10.248-2.877-14.109-2.918c-4.421-0.047-8.906-0.013-13.302,0.524
		c-3.109,0.379-6.193,1.306-8.329,3.693c-0.937,1.146-1.068,1.771-0.391,1.874c9.151,1.391,9.123,10.836,9.157,18.322
		c0.018,3.981,0.816,17.717-5.438,17.524c-7.176-0.222-10.438-10.587-13.239-15.771c-1.839-3.403-3.573-6.864-5.198-10.374
		c-1.438-3.106-2.449-6.649-4.479-9.432c-2.81-3.852-9.06-2.58-13.167-2.55c-4.257,0.031-8.515,0.062-12.773,0.093
		c-1.658,0-3.707,0.194-4.623,1.791c-1.019,1.778,0.21,3.808,0.927,5.457c0.975,2.242,1.98,4.47,3.017,6.684
		c1.997,4.264,4.109,8.474,6.341,12.62c5.722,10.634,11.998,21.232,19.573,30.664c6.186,7.703,13.442,14.078,22.078,18.896
		c9.138,5.099,19.911,5.104,30.078,5.104c3.362-0.29,5.156-2.209,5.308-5.569c0.094-2.087,0.062-4.133,0.507-6.183
		c0.353-1.628,0.876-3.275,1.7-4.73c0.639-1.128,1.538-2.147,2.706-2.711c1.824-0.88,3.442-0.219,4.968,0.883
		c5.23,3.781,8.574,9.684,13.477,13.873c3.998,3.415,8.053,4.678,13.3,4.765c5.788,0.095,11.546-0.159,17.325-0.231
		c4.048-0.05,9.146-0.811,8.041-6.153C153.607,114.734,153.423,114.138,153.191,113.552z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-website"><title>website</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <ellipse class="st0" cx="79" cy="79" rx="39.501" ry="75"/> <ellipse class="st0" cx="79" cy="79" rx="39.501" ry="75"/> <path class="st0" d="M26.98,25C40.45,38.02,58.81,46,79,46s38.55-7.98,52.02-21"/> <path class="st0" d="M131.02,133c-13.47-13.02-31.83-21-52.02-21s-38.55,7.98-52.02,21"/> <line class="st0" x1="154" y1="79" x2="4" y2="79"/> <line class="st0" x1="79" y1="4" x2="79" y2="154"/> <circle class="st0" cx="79" cy="79" r="75"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-wechat"><title>wechat</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g id="wechat-logo_15_"> <path class="st0" d="M111.323,58.76c1.163,0,0.499-2.979,0.499-2.979c-4.312-21.543-26.642-37.95-53.517-37.95
		C28.316,17.831,4,38.246,4,63.439c0,14.565,8.141,27.537,20.791,35.893l-3.149,12.596c-0.376,1.539,1.27,2.773,2.648,1.986
		l13.921-8.105c6.209,2.093,12.99,3.239,20.093,3.239c0.93,0,1.861-0.018,2.773-0.054c0,0,1.796-0.184,3.633-0.338 M40.322,56.085
		c-3.829,0-6.925-3.095-6.925-6.925s3.095-6.925,6.925-6.925c3.829,0,6.924,3.095,6.924,6.925S44.151,56.085,40.322,56.085z
		 M76.286,56.085c-3.829,0-6.924-3.095-6.924-6.925s3.095-6.925,6.924-6.925c3.829,0,6.925,3.095,6.925,6.925
		S80.115,56.085,76.286,56.085z"/> <path class="st0" d="M62.769,97.565c0,21.162,20.425,38.311,45.616,38.311c5.967,0,11.663-0.962,16.878-2.72l11.693,6.808
		c1.157,0.661,2.54-0.376,2.224-1.668l-2.645-10.581C147.161,120.696,154,109.799,154,97.565c0-21.162-20.425-38.311-45.615-38.311
		S62.769,76.403,62.769,97.565z M117.673,85.571c0-3.217,2.6-5.817,5.816-5.817c3.217,0,5.817,2.6,5.817,5.817
		s-2.6,5.817-5.817,5.817C120.273,91.388,117.673,88.788,117.673,85.571z M87.463,85.571c0-3.217,2.6-5.817,5.817-5.817
		c3.216,0,5.816,2.6,5.816,5.817s-2.6,5.817-5.816,5.817C90.063,91.388,87.463,88.788,87.463,85.571z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-whatsapp"><title>whatsapp</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M79.792,4C39.098,4,5.991,37.107,5.991,77.804c0,13.387,3.549,26.288,10.316,37.655L4.406,154l40.729-11.029
		c10.633,5.662,22.506,8.634,34.657,8.634c40.694,0,73.802-33.107,73.802-73.801C153.594,37.107,120.485,4,79.792,4z"/> <path class="st1" d="M67.616,59.621c0,0,2.178,3.333,0,6.025c-2.179,2.692-3.973,4.741-3.973,4.741s-1.923,1.411,0,4.227
		c1.923,2.822,9.87,15,23.582,20.381c0,0,4.227,1.795,6.025-2.306l4.355-5.639c0,0,1.027-1.411,4.36,0
		c3.332,1.408,13.842,6.533,13.842,6.533s1.923,0.641,1.54,3.46c-0.385,2.822-1.41,13.716-16.535,14.87
		c0,0-14.612,0.514-31.018-12.178c-10.254-7.93-17.511-17.81-21.512-24.704c-0.267-0.459-0.519-0.903-0.756-1.336
		c-2.084-4.207-3.622-8.821-3.414-13.32c0-0.514,0.016-1.05,0.053-1.602c0.333-4.92,2.335-10.787,9.738-14.151
		c0,0,6.023-0.895,7.049,0L67.616,59.621z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-windows"><title>windows</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M4.002,132.274l60.52,8.766V83.137H4.002V132.274z M4.002,74.866h60.52V16.958l-60.52,8.766V74.866z
		 M72.793,142.238L153.998,154V83.137H72.793V142.238z M72.793,15.756v59.11h81.206V4L72.793,15.756z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-wishlist"><title>wishlist</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M143.255,83.024c0.05-0.07,0.1-0.13,0.15-0.2c12.12-16.521,15.741-41.442,0-57.252
		c-15.731-15.811-41.252-15.811-56.992,0l-7.12,7.16l-7.12-7.16c-15.741-15.811-41.262-15.811-56.992,0
		C7.53,33.252,4,41.392,4,50.453c0,9.58,3.95,20.191,11.18,32.371c14.051,23.681,54.712,61.462,64.112,61.462
		c3.47,0,12.24-6.94,22.341-16.361"/> <circle class="st0" cx="123.359" cy="106.325" r="30.641"/> <g> <line class="st4" x1="123.359" y1="89.216" x2="123.359" y2="123.434"/> <line class="st4" x1="106.25" y1="106.325" x2="140.468" y2="106.325"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-xing"><title>xing</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M26.796,33.627c-1.302,0-2.398,0.458-2.95,1.352c-0.57,0.923-0.484,2.113,0.124,3.318l14.627,25.321
		c0.025,0.048,0.025,0.079,0,0.123l-22.986,40.563c-0.599,1.194-0.57,2.393,0,3.319c0.552,0.89,1.525,1.475,2.828,1.475h21.633
		c3.234,0,4.795-2.183,5.9-4.178c0,0,22.48-39.757,23.355-41.301c-0.089-0.143-14.872-25.935-14.872-25.935
		c-1.079-1.918-2.704-4.058-6.022-4.058L26.796,33.627L26.796,33.627z"/> <path class="st1" d="M117.681,4.002c-3.232,0-4.632,2.035-5.792,4.121c0,0-46.605,82.65-48.141,85.364
		c0.079,0.147,30.738,56.393,30.738,56.393c1.074,1.919,2.731,4.12,6.045,4.12h21.607c1.303,0,2.322-0.49,2.871-1.382
		c0.578-0.923,0.561-2.143-0.044-3.344L94.467,93.553c-0.029-0.043-0.029-0.099,0-0.142l47.897-84.69
		c0.602-1.196,0.615-2.415,0.046-3.339C141.858,4.491,140.837,4,139.533,4h-21.854v0.001L117.681,4.002L117.681,4.002z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-yelp"><title>yelp</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <g> <path class="st3" d="M24.775,76.202c-2.455,3.904-3.49,16.208-2.632,24.372c0.296,2.692,0.769,4.939,1.508,6.27
			c0.946,1.863,2.603,2.958,4.466,3.017c1.184,0.089,1.952-0.119,24.461-7.365c0,0,9.997-3.194,10.056-3.224
			c2.484-0.621,4.171-2.928,4.318-5.857c0.177-3.017-1.39-5.649-3.934-6.625l-7.069-2.869C31.756,73.954,30.661,73.54,29.448,73.54
			C27.585,73.452,25.899,74.398,24.775,76.202z"/> <path class="st3" d="M78.902,150.589c0.384-1.154,0.443-1.923,0.502-25.585c0,0,0.059-10.47,0.059-10.559
			c0.148-2.573-1.508-4.88-4.2-5.945c-2.81-1.065-5.827-0.414-7.512,1.686l-4.939,5.857c-16.977,19.935-17.657,20.852-18.072,22.035
			c-0.266,0.68-0.354,1.42-0.266,2.159c0.089,1.065,0.562,2.1,1.36,3.076c3.934,4.674,22.774,11.594,28.808,10.589
			C76.743,153.517,78.251,152.334,78.902,150.589z"/> <path class="st3" d="M117.115,142.337c5.709-2.248,18.101-18.042,18.959-24.106c0.325-2.13-0.355-3.933-1.804-5.087
			c-0.947-0.739-1.686-1.006-24.194-8.4c0,0-9.879-3.253-9.997-3.313c-2.366-0.917-5.087-0.089-6.95,2.189
			c-1.893,2.336-2.189,5.383-0.651,7.72l3.963,6.448c13.369,21.71,14.375,23.248,15.35,23.987
			C113.271,142.929,115.164,143.136,117.115,142.337L117.115,142.337z"/> <path class="st3" d="M133.087,79.308c1.538-1.035,2.307-2.78,2.189-4.91c0-0.089,0-0.148,0-0.237
			c-0.651-6.27-11.654-22.597-17.096-25.259c-1.923-0.917-3.845-0.858-5.413,0.207c-1.006,0.651-21.62,28.779-21.68,28.867
			c-1.627,1.982-1.656,4.821-0.059,7.246c1.657,2.544,4.437,3.756,7.01,3.046C98.038,88.27,132.082,79.958,133.087,79.308z"/> <path class="st3" d="M79.819,65.377c-0.443-10.145-3.46-55.28-3.845-57.35c-0.503-1.922-1.982-3.253-4.111-3.786
			c-6.537-1.627-31.47,5.353-36.114,10.145c-1.479,1.538-2.041,3.46-1.568,5.147c0.71,1.478,31.618,50.133,31.618,50.133
			c4.584,7.395,8.311,6.271,9.524,5.857C76.535,75.167,80.262,74.014,79.819,65.377z"/> </g> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-youtube"><title>youtube</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st0" d="M126.752,26.752H31.248C16.262,26.752,4,39.013,4,54v50c0,14.987,12.262,27.248,27.248,27.248h95.504
		C141.738,131.248,154,118.987,154,104V54C154,39.013,141.738,26.752,126.752,26.752z M83.215,93.786l-15.124,9.356
		c-3.557,2.2-8.148-0.358-8.148-4.54V79.39V60.178c0-4.182,4.591-6.741,8.148-4.54l15.124,9.356l15.932,9.856
		c3.374,2.087,3.374,6.994,0,9.081L83.215,93.786z"/> </g> </symbol><symbol viewBox="0 0 158 158" id="owp-icon-zoom"><title>zoom</title> <style type="text/css"> .st0{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st1{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#FFFFFF;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;} .st5{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;} .st6{fill:#2D3E50;} .st7{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .st8{fill:none;stroke:#2D3E50;stroke-width:6;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:9;} </style> <g> <path class="st1" d="M99.105,105.294H46.856c-9.373,0-16.971-7.598-16.971-16.971V52.894H81.34c9.812,0,17.766,7.954,17.766,17.766
		V105.294z"/> <path class="st1" d="M106.446,90.818l17.741,13.615c1.512,1.16,3.697,0.082,3.697-1.823V55.578c0-1.906-2.186-2.983-3.697-1.823
		L106.446,67.37c-0.435,0.334-0.689,0.85-0.689,1.398V89.42C105.757,89.968,106.012,90.484,106.446,90.818z"/> <circle class="st1" cx="79" cy="79" r="75"/> </g> </symbol></svg>		<div data-elementor-type="popup" data-elementor-id="2525" class="elementor elementor-2525 elementor-location-popup" data-elementor-settings="{&quot;timing&quot;:[]}">
			<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-71ca35a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section lazyelementorbackgroundimages elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="71ca35a" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-row">
				<div class="has_eae_slider elementor-element elementor-element-22d5947 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="22d5947" data-element_type="column" id="popup-booking">
			<div class=" elementor-column-wrap lazyelementorbackgroundimages  elementor-element-populated">
					<div class="elementor-widget-wrap">
				<div class="elementor-element elementor-element-ac68cbd elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="ac68cbd" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-shortcode"><div class="booked-calendar-shortcode-wrap"><div class="booked-calendar-wrap large"><table class="booked-calendar booked-pa-active" data-calendar-date="2021-10-01">
		<thead>

			
			<tr>
				<th colspan="7">
										<span class="calendarSavingState">
						<i class="booked-icon booked-icon-spinner-clock booked-icon-spin"></i>
					</span>
					<span class="monthName">
						Tháng Mười 2021											</span>
					<a href="#" data-goto="2021-11-01" class="page-right"><i class="booked-icon booked-icon-arrow-right"></i></a>				</th>
			</tr>
			<tr class="days">
								<th>T2</th>
				<th>T3</th>
				<th>T4</th>
				<th>T5</th>
				<th>T6</th>
				<th>T7</th>				<th>CN</th>			</tr>
		</thead>
		<tbody><tr class="week"><td data-date="2021-09-27" class="prev-month prev-date"><span class="date"><span class="number">27</span></span></td><td data-date="2021-09-28" class="prev-month prev-date"><span class="date"><span class="number">28</span></span></td><td data-date="2021-09-29" class="prev-month prev-date"><span class="date"><span class="number">29</span></span></td><td data-date="2021-09-30" class="prev-month prev-date"><span class="date"><span class="number">30</span></span></td><td data-date="2021-10-1" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">1</span></span></td><td data-date="2021-10-2" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">2</span></span></td><td data-date="2021-10-3" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">3</span></span></td></tr><tr class="week"><td data-date="2021-10-4" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">4</span></span></td><td data-date="2021-10-5" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">5</span></span></td><td data-date="2021-10-6" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">6</span></span></td><td data-date="2021-10-7" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">7</span></span></td><td data-date="2021-10-8" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">8</span></span></td><td data-date="2021-10-9" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">9</span></span></td><td data-date="2021-10-10" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">10</span></span></td></tr><tr class="week"><td data-date="2021-10-11" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">11</span></span></td><td data-date="2021-10-12" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">12</span></span></td><td data-date="2021-10-13" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">13</span></span></td><td data-date="2021-10-14" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">14</span></span></td><td data-date="2021-10-15" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">15</span></span></td><td data-date="2021-10-16" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">16</span></span></td><td data-date="2021-10-17" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">17</span></span></td></tr><tr class="week"><td data-date="2021-10-18" class="prev-date"><span class="date"><span class="number">18</span></span></td><td data-date="2021-10-19" class="today"><span class="date tooltipster" title="107 Available"><span class="number">19</span></span></td><td data-date="2021-10-20" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">20</span></span></td><td data-date="2021-10-21" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">21</span></span></td><td data-date="2021-10-22" class=""><span class="date tooltipster" title="118 Available"><span class="number">22</span></span></td><td data-date="2021-10-23" class=""><span class="date tooltipster" title="200 Available"><span class="number">23</span></span></td><td data-date="2021-10-24" class=""><span class="date tooltipster" title="159 Available"><span class="number">24</span></span></td></tr><tr class="week"><td data-date="2021-10-25" class=""><span class="date tooltipster" title="125 Available"><span class="number">25</span></span></td><td data-date="2021-10-26" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">26</span></span></td><td data-date="2021-10-27" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">27</span></span></td><td data-date="2021-10-28" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">28</span></span></td><td data-date="2021-10-29" class=""><span class="date tooltipster" title="120 Available"><span class="number">29</span></span></td><td data-date="2021-10-30" class=""><span class="date tooltipster" title="199 Available"><span class="number">30</span></span></td><td data-date="2021-10-31" class=""><span class="date tooltipster" title="159 Available"><span class="number">31</span></span></td></tr>		</tbody>
	</table></div></div></div>
				</div>
				</div>
						</div>
			</div>
		</div>
						</div>
			</div>
		</section>
						</div>
			</div>
		</div>
		


<!--[if lt IE 9]>
<script type='text/javascript' src='https://doctormezo.com.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/third/html5.min.js?ver=1.0' id='html5shiv-js'></script>
<![endif]-->
<script type='text/javascript' id='5a5e174e5-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var localize = {"ajaxurl":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9b9e397281","ParticleThemesData":{"default":"{\"particles\":{\"number\":{\"value\":160,\"density\":{\"enable\":true,\"value_area\":800}},\"color\":{\"value\":\"#ffffff\"},\"shape\":{\"type\":\"circle\",\"stroke\":{\"width\":0,\"color\":\"#000000\"},\"polygon\":{\"nb_sides\":5},\"image\":{\"src\":\"img\/github.svg\",\"width\":100,\"height\":100}},\"opacity\":{\"value\":0.5,\"random\":false,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":1,\"opacity_min\":0.1,\"sync\":false}},\"size\":{\"value\":3,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":40,\"size_min\":0.1,\"sync\":false}},\"line_linked\":{\"enable\":true,\"distance\":150,\"color\":\"#ffffff\",\"opacity\":0.4,\"width\":1},\"move\":{\"enable\":true,\"speed\":6,\"direction\":\"none\",\"random\":false,\"straight\":false,\"out_mode\":\"out\",\"bounce\":false,\"attract\":{\"enable\":false,\"rotateX\":600,\"rotateY\":1200}}},\"interactivity\":{\"detect_on\":\"canvas\",\"events\":{\"onhover\":{\"enable\":true,\"mode\":\"repulse\"},\"onclick\":{\"enable\":true,\"mode\":\"push\"},\"resize\":true},\"modes\":{\"grab\":{\"distance\":400,\"line_linked\":{\"opacity\":1}},\"bubble\":{\"distance\":400,\"size\":40,\"duration\":2,\"opacity\":8,\"speed\":3},\"repulse\":{\"distance\":200,\"duration\":0.4},\"push\":{\"particles_nb\":4},\"remove\":{\"particles_nb\":2}}},\"retina_detect\":true}","nasa":"{\"particles\":{\"number\":{\"value\":250,\"density\":{\"enable\":true,\"value_area\":800}},\"color\":{\"value\":\"#ffffff\"},\"shape\":{\"type\":\"circle\",\"stroke\":{\"width\":0,\"color\":\"#000000\"},\"polygon\":{\"nb_sides\":5},\"image\":{\"src\":\"img\/github.svg\",\"width\":100,\"height\":100}},\"opacity\":{\"value\":1,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":true,\"speed\":1,\"opacity_min\":0,\"sync\":false}},\"size\":{\"value\":3,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":4,\"size_min\":0.3,\"sync\":false}},\"line_linked\":{\"enable\":false,\"distance\":150,\"color\":\"#ffffff\",\"opacity\":0.4,\"width\":1},\"move\":{\"enable\":true,\"speed\":1,\"direction\":\"none\",\"random\":true,\"straight\":false,\"out_mode\":\"out\",\"bounce\":false,\"attract\":{\"enable\":false,\"rotateX\":600,\"rotateY\":600}}},\"interactivity\":{\"detect_on\":\"canvas\",\"events\":{\"onhover\":{\"enable\":true,\"mode\":\"bubble\"},\"onclick\":{\"enable\":true,\"mode\":\"repulse\"},\"resize\":true},\"modes\":{\"grab\":{\"distance\":400,\"line_linked\":{\"opacity\":1}},\"bubble\":{\"distance\":250,\"size\":0,\"duration\":2,\"opacity\":0,\"speed\":3},\"repulse\":{\"distance\":400,\"duration\":0.4},\"push\":{\"particles_nb\":4},\"remove\":{\"particles_nb\":2}}},\"retina_detect\":true}","bubble":"{\"particles\":{\"number\":{\"value\":15,\"density\":{\"enable\":true,\"value_area\":800}},\"color\":{\"value\":\"#1b1e34\"},\"shape\":{\"type\":\"polygon\",\"stroke\":{\"width\":0,\"color\":\"#000\"},\"polygon\":{\"nb_sides\":6},\"image\":{\"src\":\"img\/github.svg\",\"width\":100,\"height\":100}},\"opacity\":{\"value\":0.3,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":1,\"opacity_min\":0.1,\"sync\":false}},\"size\":{\"value\":50,\"random\":false,\"anim\":{\"enable\":true,\"speed\":10,\"size_min\":40,\"sync\":false}},\"line_linked\":{\"enable\":false,\"distance\":200,\"color\":\"#ffffff\",\"opacity\":1,\"width\":2},\"move\":{\"enable\":true,\"speed\":8,\"direction\":\"none\",\"random\":false,\"straight\":false,\"out_mode\":\"out\",\"bounce\":false,\"attract\":{\"enable\":false,\"rotateX\":600,\"rotateY\":1200}}},\"interactivity\":{\"detect_on\":\"canvas\",\"events\":{\"onhover\":{\"enable\":false,\"mode\":\"grab\"},\"onclick\":{\"enable\":false,\"mode\":\"push\"},\"resize\":true},\"modes\":{\"grab\":{\"distance\":400,\"line_linked\":{\"opacity\":1}},\"bubble\":{\"distance\":400,\"size\":40,\"duration\":2,\"opacity\":8,\"speed\":3},\"repulse\":{\"distance\":200,\"duration\":0.4},\"push\":{\"particles_nb\":4},\"remove\":{\"particles_nb\":2}}},\"retina_detect\":true}","snow":"{\"particles\":{\"number\":{\"value\":450,\"density\":{\"enable\":true,\"value_area\":800}},\"color\":{\"value\":\"#fff\"},\"shape\":{\"type\":\"circle\",\"stroke\":{\"width\":0,\"color\":\"#000000\"},\"polygon\":{\"nb_sides\":5},\"image\":{\"src\":\"img\/github.svg\",\"width\":100,\"height\":100}},\"opacity\":{\"value\":0.5,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":1,\"opacity_min\":0.1,\"sync\":false}},\"size\":{\"value\":5,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":40,\"size_min\":0.1,\"sync\":false}},\"line_linked\":{\"enable\":false,\"distance\":500,\"color\":\"#ffffff\",\"opacity\":0.4,\"width\":2},\"move\":{\"enable\":true,\"speed\":6,\"direction\":\"bottom\",\"random\":false,\"straight\":false,\"out_mode\":\"out\",\"bounce\":false,\"attract\":{\"enable\":false,\"rotateX\":600,\"rotateY\":1200}}},\"interactivity\":{\"detect_on\":\"canvas\",\"events\":{\"onhover\":{\"enable\":true,\"mode\":\"bubble\"},\"onclick\":{\"enable\":true,\"mode\":\"repulse\"},\"resize\":true},\"modes\":{\"grab\":{\"distance\":400,\"line_linked\":{\"opacity\":0.5}},\"bubble\":{\"distance\":400,\"size\":4,\"duration\":0.3,\"opacity\":1,\"speed\":3},\"repulse\":{\"distance\":200,\"duration\":0.4},\"push\":{\"particles_nb\":4},\"remove\":{\"particles_nb\":2}}},\"retina_detect\":true}","nyan_cat":"{\"particles\":{\"number\":{\"value\":150,\"density\":{\"enable\":false,\"value_area\":800}},\"color\":{\"value\":\"#ffffff\"},\"shape\":{\"type\":\"star\",\"stroke\":{\"width\":0,\"color\":\"#000000\"},\"polygon\":{\"nb_sides\":5},\"image\":{\"src\":\"http:\/\/wiki.lexisnexis.com\/academic\/images\/f\/fb\/Itunes_podcast_icon_300.jpg\",\"width\":100,\"height\":100}},\"opacity\":{\"value\":0.5,\"random\":false,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":1,\"opacity_min\":0.1,\"sync\":false}},\"size\":{\"value\":4,\"random\":true,\"anim\":{\"enable\":false,\"speed\":40,\"size_min\":0.1,\"sync\":false}},\"line_linked\":{\"enable\":false,\"distance\":150,\"color\":\"#ffffff\",\"opacity\":0.4,\"width\":1},\"move\":{\"enable\":true,\"speed\":14,\"direction\":\"left\",\"random\":false,\"straight\":true,\"out_mode\":\"out\",\"bounce\":false,\"attract\":{\"enable\":false,\"rotateX\":600,\"rotateY\":1200}}},\"interactivity\":{\"detect_on\":\"canvas\",\"events\":{\"onhover\":{\"enable\":false,\"mode\":\"grab\"},\"onclick\":{\"enable\":true,\"mode\":\"repulse\"},\"resize\":true},\"modes\":{\"grab\":{\"distance\":200,\"line_linked\":{\"opacity\":1}},\"bubble\":{\"distance\":400,\"size\":40,\"duration\":2,\"opacity\":8,\"speed\":3},\"repulse\":{\"distance\":200,\"duration\":0.4},\"push\":{\"particles_nb\":4},\"remove\":{\"particles_nb\":2}}},\"retina_detect\":true}"}};
/* ]]> */
</script><script type='text/javascript' id='elementor-pro-frontend-js-before'>
var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"a765aa5995","shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"google":{"title":"Google+","has_counter":true},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"delicious":{"title":"Delicious"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"}},
"facebook_sdk":{"lang":"vi","app_id":""}};
</script>

<script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'>
var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Chia s\u1ebb tr\u00ean Facebook","shareOnTwitter":"Chia s\u1ebb tr\u00ean Twitter","pinIt":"Ghim n\u00f3","downloadImage":"T\u1ea3i h\u00ecnh \u1ea3nh"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"version":"2.9.14","urls":{"assets":"https:\/\/doctormezo.com.vn\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"general":{"elementor_global_image_lightbox":"yes","elementor_lightbox_enable_counter":"yes","elementor_lightbox_enable_fullscreen":"yes","elementor_lightbox_enable_zoom":"yes","elementor_lightbox_enable_share":"yes","elementor_lightbox_title_src":"title","elementor_lightbox_description_src":"description"},"editorPreferences":[],"extras":{"ee_tooltips_position":"bottom","ee_tooltips_delay_in":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"ee_tooltips_delay_out":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"ee_tooltips_duration":{"unit":"px","size":0.2,"sizes":[]}}},
"post":{"id":11,"title":"Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%E1%BB%81%20Dr%20Huy%20Clinic%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BB%99c%20quy%E1%BB%81n%20Mezo%20%7C%20Doctor%20Mezo","excerpt":"","featuredImage":false}};
</script>
<script src='https://stats.wp.com/e-202142.js' defer></script>
<script>
	_stq = window._stq || [];
	_stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:10.1',blog:'194231996',post:'11',tz:'7',srv:'doctormezo.com.vn'} ]);
	_stq.push([ 'clickTrackerInit', '194231996', '11' ]);
</script>
<script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue}
if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue}
images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1}
if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script><script>"use strict";var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector('link[data-rocket-async="style"][rel="preload"]')?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById("rocket-critical-css"))&&"remove"in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener("load",wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",wprRemoveCPCSS);</script><script src="https://doctormezo.com.vn/wp-content/cache/min/1/3a669fefe05149624ce98d51d3165733.js" data-minify="1" defer></script><noscript><link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open%20Sans%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%2C100i%2C200i%2C300i%2C400i%2C500i%2C600i%2C700i%2C800i%2C900i%7COpen%20Sans%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CJosefin%20Sans%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto%20Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CJosefin%20Sans%3A300%2C400%7COpen%20Sans%3A300%2C400&#038;subset=latin,vietnamese&#038;display=swap" /><link rel="stylesheet" href="https://doctormezo.com.vn/wp-content/cache/min/1/14a7e0e28a4cfa82526900feaeb80ea9.css" media="all" data-minify="1" /></noscript></body>
</html>

<!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1634615565 -->